Strona główna » Lokalne » Do 15 grudnia można składać wnioski o stypendia sportowe na 2016
Lokalne

Do 15 grudnia można składać wnioski o stypendia sportowe na 2016

Do 15 grud­nia w Urzę­dzie Mia­sta Ełku moż­na skła­dać wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­diów spor­to­wych. Wnio­ski na nagro­dy i wyróż­nie­nia spor­to­we moż­na skła­dać przez cały rok.

 Sty­pen­dium to for­ma wspar­cia mate­rial­ne­go zawod­ni­ków, umoż­li­wia­ją­ca roz­wój karie­ry spor­to­wej. Przy­zna­wa­ne w dowód uzna­nia dla pre­zen­to­wa­ne­go przez zawod­ni­ków pozio­mu spor­to­we­go i osią­gnięć w danej dys­cy­pli­nie na are­nie kra­jo­wej oraz międzynarodowej.
Sty­pen­dia spor­to­we przy­zna­wa­ne są 2 razy w roku kalen­da­rzo­wym  lub na wnio­sek Pre­zy­den­ta Ełku.

Do 15 grud­nia 2015 r. moż­na skła­dać wnio­ski na sty­pen­dia sportowe

na okres: sty­czeń – czer­wiec 2016.

 Nagro­da jest wyra­zem uzna­nia dla:

 • zawod­ni­ka za pre­zen­to­wa­ny przez nie­go poziom i wyso­kie wyni­ki sportowe,
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów za ich zaan­ga­żo­wa­nie lub za wyso­kie wyni­ki ich zawodników,
 • klu­bów (w tym dzia­ła­ją­cych w for­mie sto­wa­rzy­sze­nia), związ­ków spor­to­wych, insty­tu­cji, za wyso­kie wyni­ki spor­to­we lub dzia­łal­ność na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry fizycz­nej w Ełku.

Wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne są w posta­ci: sta­tu­etek, pucha­rów, dyplo­mów i listów gra­tu­la­cyj­nych w kate­go­rii: zawod­nik”, trener/instruktor” i zespół spor­to­wy”, za wybit­ne osią­gnię­cia spor­to­we czy wie­lo­let­nią dzia­łal­ność na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry fizycznej.

Wnio­ski na nagro­dy i wyróż­nie­nia spor­to­we moż­na skła­dać przez cały rok.

 W 2015 roku w budże­cie mia­sta zapla­no­wa­no:

 • na sty­pen­dia spor­to­we – 187 060 zł
 • na nagro­dy i wyróż­nie­nia spor­to­we –  13 465 zł

 Na rok 2016 r. zaplanowano:

 • na sty­pen­dia spor­to­we – 190 802 zł
 • na nagro­dy i wyróż­nie­nia spor­to­we – 13 734 zł;

 Do skła­da­nia wnio­sków na sty­pen­dia, nagro­dy i wyróż­nie­nia upraw­nio­ne są:

 1. klu­by sportowe
 2. związ­ki sportowe
 3. szko­ły, uczelnie
 4. inne pod­mio­ty

autor:UM EŁK