Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

teacher-4784916_1920
Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2021 r. oraz na stypendium szkolne (socjalne) - informuje Urząd Miasta Ełku.
 • Do 15 września trwa nabór wniosków na stypendia
 • Stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
 • Stypendia szkolne (socjalne)

Stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
 • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

 • dyrektor szkoły, rada rodziców,
 • rodzice,
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 15 września 2021 r. (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 02).

Formularze wniosków dostępne są w:

 • Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)

 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Stypendium szkolne (socjalne)

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

W roku szkolnym 2021/2022 obwiązują faktury za:

 • zakup podręczników oraz pozostałych materiałów szkolnych – od czerwca 2021 r.
 • Internet – od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Formularz wniosków można pobrać:

 • w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4
 • ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem tel.

(087) 732 62 69.

Komentarze