Strona główna » Pandemia koronawirus » Do Polski będą mogli wjechać tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby, które wykonały test
Pandemia koronawirus

Do Polski będą mogli wjechać tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby, które wykonały test

PIXABAY.COM.PL
Do Polski będzie mogła wjechać osoba, która albo jest zaszczepiona, albo jest ozdrowieńcem, albo wykonała w ciągu 24 godzin test. Taka zasada będzie obowiązywała we wszystkich krajach europejskich – powiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kra­ska w śro­dę w Radio­wej Jedyn­ce powie­dział, że w cer­ty­fi­ka­tach znaj­dą się infor­ma­cje, czy dana oso­ba jest zaszcze­pio­na, czy jest ozdro­wień­cem lub w ostat­nim cza­sie mia­ła wyko­ny­wa­ny test w kie­run­ku SARS-CoV‑2.

Do Pol­ski będzie mogła wje­chać oso­ba, któ­ra albo jest zaszcze­pio­na, albo jest ozdro­wień­cem, albo wyko­na­ła w cią­gu 24 godzin test. Taka zasa­da będzie obo­wią­zy­wa­ła nie tyl­ko w Pol­sce, ale we wszyst­kich kra­jach euro­pej­skich” — poin­for­mo­wał wiceminister.

Komi­sja Euro­pej­ska przed­sta­wi­ła wnio­sek doty­czą­cy utwo­rze­nia unij­ne­go zaświad­cze­nia COVID-19 17 mar­ca 2021 roku. KE potwier­dzi­ła też, że cen­tral­na infra­struk­tu­ra infor­ma­tycz­na będzie tech­nicz­nie goto­wa już 1 czerw­ca. Od tej daty roz­pocz­nie się okres przy­łą­cza­nia kra­jo­wych ser­we­rów poszcze­gól­nych państw człon­kow­skich, któ­ry zakoń­czy się uru­cho­mie­niem sys­te­mu we Wspól­no­cie 1 lip­ca 2021 r.

Unij­ny Cer­ty­fi­kat Covid to nic inne­go jak kod QR i uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor uła­twia­ją­cy wery­fi­ka­cję podróż­ne­go pod wzglę­dem ryzy­ka epi­de­micz­ne­go. Kod QR dostęp­ny będzie — tak jak do tej pory — w Inter­ne­to­wym Kon­cie Pacjen­ta (pacjent.gov.pl), w mobil­nych apli­ka­cjach moje­IKP lub mOby­wa­tel, czy­li w tzw. cyfro­wym port­fe­lu. Otrzy­mać go moż­na rów­nież w for­mie wydru­ku papie­ro­we­go w punk­cie szczepień.

Cyfro­wy Cer­ty­fi­kat Covid w cza­sie kon­tro­li będzie ska­no­wa­ny; spraw­dza­ny będzie też uni­ka­to­wy identyfikator.(PAP)

OSTATNIE