Strona główna » Opinie » Dobry car, zły urzędnik
Opinie

Dobry car, zły urzędnik

Ilustracja jest fotomontażem, skrajnie uproszczoną formą karykatury, na potrzeby zobrazowania artykułu. (R.Szym)

W carskiej Rosji poddani żyli w przekonaniu, że car jest dobry i nigdy się nie myli. Winą za złe działania czy swój los obarczali bojarów. Często mówili: Car jest dobry. To bojarzy są źli. Wierzyli w to, że car nie wie, co wyczyniają bojarzy. Tłumaczyli, że gdyby wiedział o złych działaniach, pewnie by na to nie pozwolił.

Obser­wu­jąc pew­ne dzia­ła­nia ełc­kie­go samo­rzą­du, moż­na poku­sić się o taki wnio­sek. Tyl­ko że w miej­skim samo­rzą­dzie moż­na mówić dobry car, źli urzędnicy.
Coraz czę­ściej spo­łe­czeń­stwo ełc­kie, szcze­gól­nie te młod­sze, wyra­ża na FB swo­ją opi­nię w spo­sób odważ­ny i świa­do­my. Otwar­cie krzy­czy” już co się mu nie podo­ba i kry­ty­ku­je wła­dzę. A wła­dza, żeby uspo­ko­ić nastro­je i zmyć z sie­bie winę”, … kry­ty­ku­je dzia­ła­nia urzędników.

W kwiet­niu tego roku wypły­nę­ła” infor­ma­cja o zbu­rze­niu zabyt­ko­wej hali bok­ser­skiej przy uli­cy A. Kra­jo­wej. Spra­wę nagło­śnił por­tal Ełk dla Was. Ta infor­ma­cja nie spodo­ba­ła się ełczanom.

Ewen­tu­al­ny remont raczej nie wcho­dzi w grę, gdyż budy­nek jest w tak fatal­nym sta­nie, że fak­tycz­nie nale­ża­ło­by roze­brać oko­ło poło­wy hali. Dach rów­nież jest w bar­dzo złym sta­nie. Łącz­ne kosz­ty remon­tu mogły­by się­gać nawet kil­ku milio­nów zło­tych — pisa­no wówczas.

Infor­ma­cji por­ta­lo­wi udzie­lił wie­lo­let­ni urzęd­nik ratu­sza miej­skie­go Andrzej Semeń­czuk — szef Wydzia­łu Mie­nia Komunalnego.

Ta odpo­wiedź bar­dzo poru­szy­ła lokal­ną spo­łecz­ność. W sie­ci posy­pa­ły się gro­my w stro­nę władz. Odzew i nie­za­do­wo­le­nie były tak duże, że do dys­ku­sji włą­czył się pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz i popra­wił urzęd­ni­ka, pisząc — Prze­pra­szam też za nie­fra­so­bli­wą i nie­ści­słą wypo­wiedz moje­go współ­pra­cow­ni­ka, któ­ra nie była ze mną kon­sul­to­wa­na czy To teraz czas na wła­ści­wą informację”.
Oczy­wi­ście pre­zy­dent uspo­ko­ił nastro­je nie­za­do­wo­lo­nej bra­ci. Umie­jęt­ny pijar bowiem czy­ni cuda. Bo wyszło na to, że dobry pre­zy­dent oba­lił złą wypo­wiedź złe­go urzęd­ni­ka. Pre­zy­dent dał odpo­wiedź miesz­kań­com taką, jakiej ocze­ki­wa­li, tym samym zmył z sie­bie winę i wyeli­mi­no­wał nie­po­żą­da­ną infor­ma­cję z sie­ci. Ełcza­nie mogli więc spać spokojnie.
Minę­ło zale­d­wie kil­ka mie­się­cy, kie­dy poja­wia­ła się następ­na nie­po­ko­ją­ca infor­ma­cja. Infor­ma­cja, któ­ra doty­czy­ła czę­ścio­wej, pro­cen­to­wej pry­wa­ty­za­cji spół­ek komu­nal­nych. Nie­po­ko­ją­cy wpis w Wie­lo­let­niej Pro­gno­zie Finan­so­wej zauwa­żył pod­czas komi­sji rad­ny Ire­ne­usz Dzienisiewicz.

Na swo­im FB umie­ścił infor­ma­cję o tre­ści Czy­ta­jąc 62 stro­ni­co­wy plik doty­czą­cy zmian w budże­cie i Wie­lo­let­niej Pro­gno­zie Finan­so­wej Ełku (WPF) natkną­łem się na zda­nie W 2019 r. zapla­no­wa­no więk­szą sprze­daż mająt­ku o kwo­tę 4.000.000 zł z tyt. sprze­da­ży udzia­łów w spół­kach miej­skich”. Co to ozna­cza ? Ozna­cza, że mia­sto pla­nu­je pry­wa­ty­zo­wać miej­skie spółki”.

Oso­by, któ­re inte­re­su­ją się choć tro­chę samo­rzą­dem, wie­dzą, że taka infor­ma­cja może ozna­czać, że mia­sto szu­ka” pie­nię­dzy. A jeże­li ktoś cze­goś zaczy­na szu­kać, to zna­czy, że na chwi­lę obec­ną tego nie posiada.
Komu­ni­kat, tak moc­no roz­grzał ełczan, że wło­da­rze, zaczę­li w pani­ce pro­sto­wać” infor­ma­cję i szu­kać win­ne­go. — Pismo wyja­śnia­ją­ce ten temat rad­ni mają już w swo­ich skrzyn­kach. Nie ma mowy o żad­nej pry­wa­ty­za­cji. Kon­fa­bu­la­cje skarb­ni­ka wpi­sa­ne do doku­men­tu nie­skon­sul­to­wa­ne z pre­zy­den­tem. Temat nigdy nie sta­wał na posie­dze­niu pre­zy­denc­kim — wypi­sy­wał Artur Urbań­ski, z‑ca pre­zy­den­ta Ełku.

Jesz­cze dobit­niej usto­sun­ko­wał się pre­zy­dent Ełku Tomasz Andru­kie­wicz — Dro­gi Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz mia­sto Ełk nie pla­nu­je pry­wa­ty­zo­wa­nia żad­nych spół­ek. Two­je sło­wa mia­sto pla­nu­je pry­wa­ty­zo­wać miej­skie spół­ki” są nie­praw­dzi­we. Otrzy­ma­łeś w tym zakre­sie infor­ma­cję. Filo­zo­fie skarb­ni­ka mia­sta, któ­re opo­wia­dał rad­nym, nie były kon­sul­to­wa­ne z pre­zy­den­tem, czy­li ze mną. Ukró­ci­łem je szyb­ko i czy­tel­nie. Żad­ne spół­ki miej­skie nie są roz­wa­ża­ne do pry­wa­ty­za­cji. Ale na pew­no war­to roz­wa­żyć czy nie­któ­re insty­tu­cje miej­skie nie powin­ny stać się spół­ka­mi miej­ski­mi: MOSiR, czy PNT — tak jak jest to w innych mia­stach. Rozu­miem, że czas kam­pa­nii wybor­czej jest cza­sem festi­wa­lu prze­dziw­nych obiet­nic i sia­nia nie­po­ko­jów. Tyl­ko w jakim celu? By zdo­być popu­lar­ność? Poklask? By doko­pać? Pro­po­nu­ję, by zacho­wy­wać się god­nie, by po zakoń­cze­niu wybo­rów umieć spoj­rzeć sobie w twarz.

W innych mediach Andru­kie­wicz zwa­lał” na ruty­nę urzęd­ni­czą oraz mówił o wycią­gnię­ciu kon­se­kwen­cji wobec wie­lo­let­nie­go skarb­ni­ka mia­sta Jaro­sła­wa Wróbla.

Zno­wu nastro­je zosta­ły uspo­ko­jo­ne, a czuj­ność ełczan uśpiona.

Nie­udol­ne pró­by wybrnię­cia z nie­wy­god­nych sytu­acji, obcią­ża­ją­cych dobre­go” pre­zy­den­ta i osła­bia­ją­cych jego dobry pijar zazwy­czaj w obie­gu publicz­nym koń­czą się wska­za­niem wino­waj­cy. Dziw­na to sytu­acja, kie­dy wska­zu­je się win­ne­go, gdzie same­mu się tę winę” wywołuje.

Pod zmia­na­mi w doku­men­cie WPF z wpi­sem o pry­wa­ty­za­cji spół­ek miej­skich pod­pi­sa­ło się 5 osób, w tym sam Tomasz Andru­kie­wicz. Mówiąc o kon­se­kwen­cjach wobec skarb­ni­ka, nale­żał­by zadać pyta­nie: Czy pan, panie pre­zy­den­cie sie­bie też uka­rze i wycią­gnie wobec sie­bie kon­se­kwen­cje? Bo oprócz pod­pi­su skarb­ni­ka, wid­nie­je tam tak­że pań­ski podpis.

O żad­nej pomył­ce, w mojej oce­nie, nie może być mowy, bo pomył­ką może być lite­rów­ka w tek­ście czy brak prze­cin­ka, a nie tak poważ­ny wpis, w dużej mie­rze prze­kła­da­ją­cy się w przy­szło­ści na życie ełczan.
Publicz­na chło­sta w Inter­ne­cie musia­ła wywrzeć tak sil­ną pre­sję, że zapis wykre­ślo­no z dokumentu.
Co było­by w sytu­acji, gdy­by żaden z rad­nych nie wyła­pał” zapi­su, któ­ry nigdy nie powi­nien się tam zna­leźć. Bo gdy­by rad­ni prze­gło­so­wa­li ten doku­ment, to kto był­by win­ny, pre­zy­dent czy rad­ni? Bo być może usły­sze­li­by­śmy — Ja tyl­ko przed­sta­wi­łem pro­po­zy­cję, to rad­ni ją przyjęli.

Uka­zy­wa­nie sie­bie zawsze jako tego dobre­go, dobrym wca­le nie jest. Szcze­gól­nie jeśli popa­da się ruty­nę. Bo albo pre­zy­dent jest nie­uczci­wy i nie potra­fi powie­dzieć praw­dy, i przy­znać się do błę­du. Albo co gor­sza, nie wie już, co podpisuje.
Ludz­ką rze­czą jest bowiem popeł­niać błę­dy, a miasto-gazeta.pl jest i tak bar­dzo wyro­zu­mia­ła w kwe­stii błę­dów naszych prezydentów.

tagi

33 komentarze

napisz komentarz
 • Jesz­cze pod koniec 2017 roku dług Ełku wyno­sił wg danych z resor­tu finan­sów 54 350 000 zł, pod koniec 2018 roku 70 850 000 zł. Nato­miast w obec­nej WPF wid­nie­je już kwo­ta 91 850 000 zł. O wzro­ście dłu­gu i zacią­gnię­ciu kolej­nych zobo­wią­zań na kwo­tę dodat­ko­wych 26 milio­nów zło­tych rad­ni dowie­dzie­li się już po wybo­rach samorządowych.

  • W2006 roku zadłu­że­nie mia­sta wyno­si 23 mln zł. Car pnie się do góry. Ma prak­ty­kę i zdol­no­ści 2019 dług bli­ski 100 mln.

  • Por­tal jest o, k. bo sze­fo­wa kon­kret­na, nie­kie­dy coś tam ska­su­je ale ogól­nie bez zastrzeżeń.

 • Kil­ka­dzie­siąt oskar­żeń w kam­pa­nii. Nikt nie pró­bo­wał nawet odwo­łać się do sądu w try­bie wybor­czym. Jako nagro­da za te i brak inwe­sty­cji kolej­na kaden­cja. To tyl­ko w Pol­sce możliwe.

 • Dobrza­ki weź­cie tego Mar­ce­la, jakieś sny opo­wia­da pew­nie zno­wu wziął jak jego szef.

 • Mar­cel­ku, czy cza­sem nie pomy­li­łeś miast. O jakich atrak­cjach Ełku mówisz co chcesz zwie­dzić w Ełku sta­rą zde­ze­lo­wa­ną ciuch­cię. Ruiny zam­ku któ­re sprze­da­no kole­sio­wi. Te kamie­nicz­ki odno­wio­ne” musisz zoba­czyć od tyłu. Wspól­no­ty miesz­ka­nio­we robią remont że skła­dek wła­snych a mia­sto od zewnątrz. Z tyłu miesz­kań­cy nazy­wa­ją je Czeczenią.Widac ty wypro­wa­dzi­łeś się z Ełku wir­tu­al­nie podob­nie jak pre­zio posia­da wir­tu­al­ne narze­czo­ne. Piszesz bzdu­ry jako kla­kier Andru­ka. O jakiej tury­sty­ce mówisz o zabak­te­rio­nym jezio­rze? Jeśli np Łodzia­nie wzdy­cha­ja do Mazur to nie do Ełku gdzie ist­nie­je 20 kościo­łów i a o Miko­łaj­kach, Giżyc­ku czy Węgo­rze­wie. Piszesz o jakiejś ścież­ce rowe­ro­wej kie­dy wElku robi się cyrk z odda­nia 100m ścież­ki rowe­ro­wej a po sasiedz­ku w Suwał­kach odda­je się do użyt­ku 30 km ścież­ki z Suwałk do Sejn. Nie Pisz bzdur kla­kie­rze pre­zia i nie myśl że na to damy się nabrać. Tu robi się z miesz­kań­ców idio­tów od 12 lat. Ogła­sza się wygra­ną. pre­zia w 70%nie doda­jąc że to 70%ale bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu. To duża róż­ni­ca­bo to tyl­ko 35%wszystkich miesz­kań­ców Ponad 60 %nie poszło wogo­le gło­so­wać bo twier­dzą że i tak on wygra. 60%po pro­stu go olało.Nie wysi­laj się wię­cej pisma­ku bo nie masz przed sobą takich jak ty.

 • Kocha­ni Ełcza­nie, minę­ło oko­ło 10 lat, odkąd wyje­cha­łem z Ełku. Tra­fi­łem do takiej dziu­ry, że co dzień marzę o powro­cie, ale fak­tem jest, że jest pra­ca (cał­kiem nie­zła), dom, rodzi­na i powrót nie wcho­dzi w rachu­bę. Przy­jeż­dżam jed­nak­że min. raz w roku na jakiś dłu­gi week­end. Widzę te most­ki, wyre­mon­to­wa­ne kamie­ni­ce, uli­ce, bul­wa­ry nad jezio­rem. To mia­sto pięk­nie­je w oczach. Widać to dopie­ro z dal­szej per­spek­ty­wy. Spo­tka­łem zresz­tą wie­lu ludzi w całej Pol­sce, któ­rzy w Ełku byli, albo o Ełku sły­sze­li. Wszy­scy są zachwy­ce­ni i dekla­ru­ją chęć odwie­dzin. To się rzu­ca w oczy, bo nikt w ten spo­sób nie mówi np. o Łodzi lub Wał­brzych, a nawet o słyn­nym Cie­cho­cin­ku. Obser­wu­ję to wni­kli­wie, bo teraz miesz­kam w 100-tysięcz­nym mie­ście, w któ­rym wiel­kim suk­ce­sem pre­zy­den­ta w całej kaden­cji jest wybu­do­wa­nie 1000m ścież­ki rowe­ro­wej. Oczy­wi­ście dla miesz­kań­ców naj­waż­niej­sza jest pra­ca (z tego powo­du wyje­cha­łem), ale dla gości (jak ja teraz) są waż­ne atrak­cje np. wizu­al­ne. Oso­bi­ście, już się nie mogę docze­kać, żeby wpaść w któ­ryś let­ni dłu­gi week­end, wypić piw­ko nad jezio­rem (nie, nie, nie w pubie 🙂 ) i w ogó­le zosta­wić w Mie­ście tro­chę kasy.

 • Obej­rza­łem rów­nież deba­tę w TVP Olsz­tyn. To była poraż­ka Andru­kie­wi­cza. Widać było że myśli o czymś innym niż mówi. Mógł­by w końcu.powiedzieć cos że swo­jej gło­wy. Powta­rza­nie tego co ktoś kie­dyś powie­dział to brak kul­tu­ry. Widać było ogrom­ne zde­ner­wo­wa­nie. Kie­dy pani Woj­cie­chow­ska powie­dzia­ła mu o sumie jaką dys­po­no­wał pod­czas 12 ostat­nich lat czy­li 2 miliar­dy 200 milio­nów zło­tych, było po Andrukiewiczu.

 • Klę­ska Andru­kie­wi­cza w Deba­cie Tele­wi­zji Olsz­tyn. Poniósł poraż­kę. Woj­cie­chow­ska jak zwy­kle pyta­ła o kon­kre­ty. Zapy­ta­ła o zsu­mo­wa­ny budżet ostat­nich 12 lat czy­li 2 miliar­dy 200 milio­nów zło­tych. Nie wybu­do­wał Andru­kie­wicz przez ten czas ani jed­ne­go duże­go zakła­du. Na co więc wyda­no tę ogrom­ną sumę? Na malo­wa­nie, sprzą­ta­nie i wstręt­ne most­ki? Został w tej ostat­niej deba­cie zmiaż­dżo­ny. Nie wie­dział co się z nim dzie­je. Anna Woj­cie­chow­ska wygra­ła te ostat­nia roz­gryw­kę. Pani Supin­ska też lepiej się zapre­zen­to­wa­ła niż w deba­cie w Ełku. Pre­zio nie spro­stał paniom. Gło­su­je­my na Woj­cie­chow­ską na sta­no­wi­sko Pre­zy­dent Ełku I do rady mia­sta. Mimo że pani Redak­tor zaczy­na likwi­do­wać nie­słusz­ne” wg. niej wpisy.

 • Dodam że cześć obwod­ni­cy budo­wał też prez­dent Fadrow­ski a Tom­cio Pino­kio jedy­nie był na otwar­ciu. On taki jest, suk­ce­sów inwe­sty­cyj­nych brak ale skłó­co­ny że wszyst­ki­mi. Z wój­tem nie roz­ma­wia od 4 lat.

 • Pre­zio to klam­czuch przy­pi­sał sobie nawet obwod­ni­cę któ­ra wybu­do­wał pre­zy­dent Nowa­kow­ski. On mówi że via bal­ti­ca to też jego zasłu­ga. Zbli­ża­ją­cą się klę­ska pomie­sza­la mu komór­ki. Cały czas pod­kra­da pro­gram A W i przed­sta­wia jako swój.

 • Pro­pa­gan­da DW dobrza­ków ruszy­ła nawet w dużym koście­le. Skan­dal To przed­smier­tel­ne drgawki

 • Temu panu już podzię­ku­je­my… Niech idzie do euro­par­la­men­tu lub sej­mu lub sena­tu, jak planuje…

  • prze­cież na deba­cie publicz­nie dekla­ro­wał, że nie pla­nu­je do sej­mu ani sena­tu, kocha ełczan i nie opu­ści nas, bo co byśmy roba­ki bez nie­go zro­bi­li? nie było by niczego

 • Mnie prze­ra­za że to mia­ło­by jesz­cze trwać 5 lat to razem 17. Boże nigdy!!! Pani Redak­tor niech pani coś zrobi.

 • Decy­zje pre­zia z Pisu wska­zu­ją na to że w urzę­dzie pra­cu­ją nie­udacz­ni­cy wiecz­nie popeł­nia­ją­cy błę­dy a jedy­ną czy­stą nie­omyl­ną pereł­ką jest pre­zio zwa­ny też homo­rza­stym lub kon­flik­to­wym. Jed­nak to obwi­nia­nie wszyst­kich nie słusz­nie nie może trwać wiecz­nie dość tego kaba­re­tu. Trze­ba zająć się się mia­stem na poważ­nie ten czło­wiek powi­nien się nie­zwłocz­nie zacząć leczyć. Cho­re­go nie wol­no zosta­wić na następ­ną 5 let­nią kadencję.

 • Faj­na ilu­stra­cja, pod wstrzą­sa­ją­cym tek­stem. Nie mia­łem jesz­cze wyro­bio­ne­go zda­nia odno­śnie wybo­rów (wia­do­mo festi­wal obiet­nic), ale być może war­to pew­ne ukła­dy i ukła­dzi­ki roz­bić w naszym mie­ście. Trze­ba w koń­cu prze­stu­dio­wać te wszyst­kie ulotki 🙂

  • A nie prze­ra­ża Cię że to już 12 lat i tyl­ko z zewnątrz posprza­ta­no a z tyłu Cze­cze­nia jak mówią miesz­kań­cy następ­ne 5 lat to było­by 17 słow­nie sie­dem­na­ście. Dopie­ro ist­nie­ją­ce kli­ki by się rozrosly.

 • Pani Redak­tor dzię­ku­je­my za infor­ma­cję choć to nas miesz­kań­ców prze­ra­ża co ten pisior wypra­wia. Nie jeste­śmy idio­ta­mi I nie uwie­rzy­my że ktoś za nie­go pod­pi­sał. Prze­ra­ża rów­nież sta­no­wi­sko kozła ofiar­ne­go Skarb­ni­ka, bij się Pan o swój honor wywal Pan mu w oczy praw­dę. Są jesz­cze sądy ma Pan dowo­dy. Boi się Pan o sto­łek prze­cież pan nic złe­go nie zro­bił. Jakie tam ogrom­ne zastra­sza­nie w tym urzę­dzie. Naczel­nik mówi ratuj­my jezio­ro a głów­ny wino­waj­ca nawet nie raczy poin­for­mo­wać o jego sta­nie czy­li Naczel­nik ma rację. Spra­wa sprze­da­ży wodo­cią­gów I PEC Dys­kwa­li­fi­ku­je tego kłam­czu­cha do dal­sze­go zarzą­dza­nia mia­stem. Miesz­kań­cy po prze­czy­ta­niu tych arty­ku­łów podej­mą na pew­no decy­zję by go na zawsze wyeli­mi­no­wać. Redak­cja przed­sta­wi­ła tu fak­ty w któ­re my wie­rzy­my. Nie wybie­ra­my pisiora.

 • Arty­kuł wydat­nie poka­zu­je brak kom­pe­ten­cji obec­ne­go Pre­zy­den­ta .Bra­ku sza­cun­ku dla innych ludzi i zwa­la­nia swo­ich złych czy­nów na innych! Czas prze­wie­trzyć Ratusz !