Strona główna » Kraj/ świat » Dobrze gotujesz? Weź udział w konkursie
Kraj/ świat

Dobrze gotujesz? Weź udział w konkursie

Ruszył nabór do XIV edy­cji kon­kur­su Sma­ki War­mii, Mazur oraz Powi­śla — szan­są na suk­ces”. Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­nej ini­cja­ty­wy są cia­sta, ciast­ka i cia­stecz­ka oraz potra­wy z gęsi.

Ideą kon­kur­su jest zebra­nie uni­ka­to­wych prze­pi­sów kuli­nar­nych z obsza­rów wiej­skich woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go oraz pro­mo­cja pro­duk­tów i potraw spe­cy­ficz­nych dla dzie­dzic­twa kuli­nar­ne­go regionu.

Uczest­ni­ka­mi mogą być ucznio­wie szkół gastro­no­micz­no-spo­żyw­czych z woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go oraz restau­ra­cje, a tak­że oso­by fizycz­ne (w tym rol­ni­cy, koła gospo­dyń wiej­skich i orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce oso­by fizyczne).

Pod­czas wyda­rze­nia zapla­no­wa­no licz­ne pre­lek­cje zwią­za­ne z war­to­ścia­mi odżyw­czy­mi gęsi­ny i spo­so­ba­mi jej prze­twa­rza­nia oraz ser­wo­wa­nia. Ucznio­wie oraz restau­ra­to­rzy będą mie­li oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich umie­jęt­no­ści kuli­nar­nych przed zapro­szo­ny­mi gośćmi.

Kon­kurs odbę­dzie się 6 kwiet­nia 2019 roku. Zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w pra­cow­niach i pomiesz­cze­niach Zespo­łu Szkół nr 2 im. Jędrze­ja Śnia­dec­kie­go w Szczytnie.

Wypeł­nio­ne kar­ty zgło­sze­nia pro­duk­tu lub potra­wy wraz z załą­czo­ny­mi prze­pi­sa­mi nale­ży prze­słać do 19 mar­ca 2019 roku.

Pro­duk­ty regio­nal­ne będą oce­nia­ne w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Cia­sta, ciast­ka i cia­stecz­ka (oso­by fizycz­ne, w tym rol­ni­cy, koła gospo­dyń wiej­skich, orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce oso­by fizyczne).

Potra­wy z gęsi (ucznio­wie szkół gastro­no­micz­nych z woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go wymie­nie­ni w § 4 regu­la­mi­nu kon­kur­su oraz restauracje),

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są samo­rząd woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go, War­miń­sko-Mazur­ska Izba Rol­ni­cza oraz mia­sto Szczyt­no (Zespół Szkół nr 2 im. Jędrze­ja Śniadeckiego).

Wię­cej infor­ma­cji oraz regu­la­mi­ny na stro­nie inter­ne­to­wej https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3676-zasmakuj-w-warmii-i-mazurach

Wię­cej infor­ma­cji oraz regu­la­mi­ny na stro­nie inter­ne­to­wej https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3676-zasmakuj-w-warmii-i-mazurach

tagi