Strona główna » Polityka » Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Procedury zostaną uproszczone i pojawią się nowe zezwolenia
Polityka

Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Procedury zostaną uproszczone i pojawią się nowe zezwolenia

pixabaycom/pl

– Zmia­na, któ­ra powin­na wejść w życie pod koniec listo­pa­da, ma na celu z jed­nej stro­ny uprosz­cze­nie obec­nie ist­nie­ją­cej już pro­ce­du­ry uzy­ski­wa­nia zezwo­le­nia na pobyt cza­so­wy i pra­cę, z dru­giej stro­ny wdra­ża dyrek­ty­wę Unii Euro­pej­skiej doty­czą­cą prze­no­sze­nia pra­cow­ni­ków wewnątrz przed­się­bior­stwa – wska­zu­je w roz­mo­wie z agen­cją New­se­ria Biz­nes Karo­li­na Schif­fter, adwo­kat kie­ru­ją­ca Depar­ta­men­tem Pra­wa Imi­gra­cyj­ne­go w Kan­ce­la­ria Racz­kow­ski Paruch.

Nowe­li­za­cja usta­wy o cudzo­ziem­cach ma uła­twić uzy­ski­wa­nie zezwo­le­nia na pra­cę. Nie będzie już obo­wiąz­ku dołą­cza­nia umo­wy o pra­cę do wnio­sku o zezwo­le­nie na pobyt i pra­cę. Dotych­czas było to obo­wiąz­ko­we, więc pra­co­daw­cy, cze­ka­jąc na wyda­nie zgo­dy, byli zmu­sze­ni wciąż doda­wać anek­sy do umowy.

 Innym uła­twie­niem będzie brak obo­wiąz­ku zło­że­nia testu ryn­ku pra­cy na samym począt­ku, przy skła­da­niu tego wnio­sku. Będzie moż­li­wość dołą­cze­nia go w trak­cie pro­ce­du­ry, co tak­że ma uła­twić uzy­ski­wa­nie zezwo­leń na pra­cę i pobyt – zazna­cza adwokat.

Prze­pro­wa­dze­nie tzw. testu ryn­ku pra­cy jest obec­nie nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia zezwo­le­nia na pra­cę. Test pole­ga na usta­le­niu przez sta­ro­stę moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia na sta­no­wi­sku ofe­ro­wa­nym cudzo­ziem­co­wi inne­go pra­cow­ni­ka spo­śród osób poszu­ku­ją­cych pra­cy. W ramach pro­ce­du­ry pra­co­daw­ca skła­da do urzę­du pra­cy ofer­tę. Jeże­li nie znaj­dzie się kan­dy­dat, wyda­wa­ne jest zaświad­cze­nie o bra­ku moż­li­wo­ści inne­go zaspo­ko­je­nia potrzeb kadrowych.

Nowe prze­pi­sy mają rów­nież wdro­żyć do pol­skie­go pra­wa dyrek­ty­wę Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go z 2014 roku doty­czą­cą warun­ków wjaz­du i poby­tu oby­wa­te­li państw trze­cich w ramach prze­nie­sie­nia wewnątrz przed­się­bior­stwa. Nowe­li­za­cja wciąż jest na eta­pie kon­sul­ta­cji. Ter­min wdro­że­nia ubie­ga 29 listopada.

– Wpro­wa­dzo­ne zosta­ną nowe zezwo­le­nia na pobyt dla pra­cow­ni­ków dele­go­wa­nych z kra­jów trze­cich, spo­za Unii Euro­pej­skiej, w celu prze­no­sze­nia ich wewnątrz przed­się­bior­stwa. Jeże­li taki pra­cow­nik przy­je­dzie w ramach gru­py kapi­ta­ło­wej do jed­ne­go kra­ju Unii, będzie moż­li­wość prze­no­sze­nia go do innych kra­jów człon­kow­skich bez for­mal­no­ści lub w uprosz­czo­nych pro­ce­du­rach – tłu­ma­czy Karo­li­na Schiffter.

Z sza­cun­ków Urzę­du do spraw Cudzo­ziem­ców wyni­ka, że zmia­ny mogą doty­czyć 200 tys. obco­kra­jow­ców. W 2014 roku przy­ję­to 65 tys. wnio­sków o lega­li­za­cję poby­tu, w ubie­głym roku już 109 tys. Nie­co ponad poło­wę zezwo­leń na pobyt cza­so­wy wyda­no w związ­ku z pracą.

– Myślę, że to jest bar­dzo korzyst­na zmia­na dla przed­się­bior­ców. Zmia­ny mają z jed­nej stro­ny uszczel­nić sys­tem tak, żeby nie było przy­pad­ków, że cudzo­ziem­cy przy­jeż­dża­ją bez kon­tro­li, z dru­giej stro­ny mają upro­ścić i przy­spie­szyć te pro­ce­du­ry dla pra­co­daw­ców – oce­nia adwokat.

Zmia­na, któ­ra wej­dzie w życie na począt­ku 2017 roku, będzie doty­czyć znacz­nie więk­szej gru­py osób i jest nie­zwy­kle istot­na z punk­tu widze­nia pra­co­daw­ców. Nie będzie już oświad­czeń o zamia­rze powie­rze­nia pra­cy cudzo­ziem­co­wi, na pod­sta­wie któ­rych moż­na było dotych­czas zatrud­nić bez żad­nych for­mal­no­ści oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, Gru­zji, Repu­bli­ki Moł­do­wy, Fede­ra­cji Rosyj­skiej, Repu­bli­ki Arme­nii i Ukra­iny. Poja­wią się za to zezwo­le­nia na pra­cę sezo­no­wą i krótkoterminową.

 Łatwiej będzie uzy­skać zezwo­le­nie, ale mimo wszyst­ko będzie to dłuż­sza pro­ce­du­ra niż oświad­cze­nio­wa. Zmia­na, któ­ra wej­dzie w stycz­niu, wpro­wa­dzi zezwo­le­nie na pra­cę sezo­no­wą. Będzie ono prze­zna­czo­ne dla sek­to­ra rol­ni­cze­go czy tury­stycz­ne­go, czy­li branż sil­nie uza­leż­nio­nych od sezo­no­wo­ści. Zezwo­le­nie na pra­cę będzie prze­wi­dy­wa­ło sze­reg uła­twień w jego uzy­ski­wa­niu tak, aby umoż­li­wić tym bran­żom szyb­kie zatrud­nie­nie cudzo­ziem­ców uprosz­czo­ny spo­sób – mówi ekspertka.

W 2015 roku wysta­wio­no ponad 780 tys. oświad­czeń o zamia­rze powie­rze­nia pra­cy. Zde­cy­do­wa­na więk­szość doty­czy­ła oby­wa­te­li Ukra­iny (ok. 767 tys.). Tyl­ko w pierw­szym pół­ro­czu tego roku takich oświad­czeń było już ponad 634 tys. (z cze­go 614 doty­czy­ło Ukraińców).

Zda­niem adwo­kat z punk­tu widze­nia pra­co­daw­ców zapo­wia­da­ne zmia­ny moż­na oce­nić pozytywnie.

 Pol­ski sys­tem pra­wa imi­gra­cyj­ne­go jest dosyć zło­żo­ny, nato­miast wyda­je mi się, że te zmia­ny uprosz­czą pew­ne pro­ce­du­ry i dadzą pra­co­daw­com wybór co do zezwo­le­nia. Obec­nie pra­co­daw­ca ma tyl­ko jed­ną moż­li­wość uzy­ski­wa­nia zezwo­le­nia na pobyt czy pra­cę, nato­miast to wpro­wa­dzi róż­no­rod­ność i moż­li­wość dobo­ru dane­go zezwo­le­nia do spe­cy­fi­ki pra­cy dane­go pra­cow­ni­ka – oce­nia Schiffter.

©new­se­ria