Strona główna » Kraj/ świat » Duży awans w rankingu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
Kraj/ świat

Duży awans w rankingu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Woje­wódz­two war­miń­sko-mazur­skie moc­no w górę we wdra­ża­niu fun­du­szy unij­nych. Według naj­now­sze­go rapor­tu Mini­ster­stwa Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej z trzy­na­ste­go miej­sca, któ­re zaj­mo­wa­li­śmy jesz­cze w listo­pa­dzie, awan­so­wa­li­śmy na miej­sce ósme.

- Ten awans oczy­wi­ście bar­dzo nas cie­szy, tym bar­dziej że histo­rycz­nie nigdy jako woje­wódz­two nie byli­śmy tak wyso­ko — mówi mar­sza­łek Gustaw Marek Brze­zin. — Od daw­na uspa­ka­ja­li­śmy, że nie ma obaw o utra­tę żad­nych środ­ków. A teraz mamy nama­cal­ny dowód na przy­spie­sze­nie wdra­ża­nia regio­nal­ne­go programu.

Mar­sza­łek pod­kre­śla tak­że, że dla nie­go i pod­le­głych mu służb odpo­wie­dzial­nych za reali­za­cję pro­gra­mów unij­nych ran­king mini­ster­stwa nie jest zaskoczeniem.

- Nie ma tu przy­pad­ku, to jest efekt dłu­go­fa­lo­we­go pla­nu, któ­ry kon­se­kwent­nie reali­zu­je­my — mówi mar­sza­łek Brze­zin. — To suma wie­lu czyn­ni­ków: dobrze uło­żo­ne­go pla­nu nabo­rów pro­jek­tów w kon­kur­sach, dobrej współ­pra­cy z naszy­mi part­ne­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi i gospo­dar­czy­mi i wsłu­chi­wa­nia się w ich gło­sy. Dzię­ki temu cią­gle wpro­wa­dza­my uprosz­cze­nia w ubie­ga­niu się o środ­ki. Doce­niam też cięż­ką, mrów­czą pra­cę wie­lu ludzi.

W sto­sun­ku do wszyst­kich regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych poziom kon­trak­ta­cji środ­ków pla­su­je Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go na lata 2014 – 2020 na 8. miej­scu. W porów­na­niu do poprzed­nie­go mie­sią­ca, woje­wódz­two war­miń­sko-mazur­skie awan­so­wa­ło o sześć pozy­cji. O 3,8 p.p. zmniej­szy­ła się róż­ni­ca pomię­dzy woje­wódz­twem war­miń­sko-mazur­skim a śred­nim pozio­mem kon­trak­ta­cji wszyst­kich RPO.

Na koniec grud­nia 2019 roku wynio­sła 0,2 p.p. Śred­ni poziom kon­trak­ta­cji dla 16 regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych wyno­si 78,4 proc. ich alokacji.

- Oczy­wi­ście nie zwal­nia­my tem­pa i w samym grud­niu zakon­trak­to­wa­li­śmy bli­sko pół miliar­da zło­tych, a łącz­nie 5,8 mld zł, co prze­kła­da się na 79,4 proc. kon­trak­ta­cji — doda­je mar­sza­łek. — Już po kil­ku pierw­szych dniach stycz­nia jeste­śmy więc wyżej i nie jest to nasze ostat­nie sło­wo. Pod­kre­ślam – jeste­śmy kon­se­kwent­ni i sta­wia­my nie na efek­tow­ność, lecz efek­tyw­ność inwe­sto­wa­nia fun­du­szy w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój regionu.

OSTATNIE