Strona główna » Lokalne » Dzień Wszystkich Świętych – zmiany w kursowaniu autobusów MZK
Lokalne

Dzień Wszystkich Świętych – zmiany w kursowaniu autobusów MZK

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem dojazdu na cmentarze i ograniczeniami w ilości przewożonych osób komunikacją miejską 31 października i 1 listopada kursy linii nr 16 o godzinie 10:00 i 11:50 z pętli na osiedlu Konieczki będą bisowane — informuje Urząd Miasta Ełku.

1 listo­pa­da auto­bu­sy linii nr 4, 6, 7, 8, 11 i 12 nie będą kur­so­wa­ły uli­cą Kiliń­skie­go i zosta­ną prze­kie­ro­wa­ne w uli­ce Kocha­now­skie­go i Tar­go­wą. Wszyst­kie przy­stan­ki na uli­cy Kiliń­skie­go będą wyłą­czo­ne z ruchu.

Kur­sy linii nr 16 o godzi­nie 10:00 i 11:50 z pętli na osie­dlu Koniecz­ki będą bisowane.

Ponad­to 1 listo­pa­da w celu umoż­li­wie­nia dotar­cia komu­ni­ka­cją miej­ską na cmen­tarz nr 2 przy ul. Towa­ro­wej w Ełku, auto­bu­sy linii nr 16 będą kur­so­wa­ły nastę­pu­ją­cą tra­są: Koniecz­ki – Dobrzań­skie­go – Sikor­skie­go – Kaj­ki – Woj­ska Pol­skie­go – Mic­kie­wi­cza – Dąbrow­skie­go – Kościusz­ki – Woj­ska Pol­skie­go – Tar­go­wa – Kocha­now­skie­go – Emi­lii Pla­ter – Prze­my­sło­wa – Żela­zna – Krze­mo­wa – Towa­ro­wa – Stre­fo­wa – Prze­my­sło­wa – Gra­jew­ska – Jana Paw­ła II  (powrót w odwrot­nej kolejności).

OSTATNIE