Strona główna » Polityka » Dzienisiewicz: nigdy nie powie, że nie będzie się przed nimi tłumaczyła
Polityka

Dzienisiewicz: nigdy nie powie, że nie będzie się przed nimi tłumaczyła

 Ełccy radni opozycyjni, miejscy i powiatowi, udzieli poparcia Jolancie Piotrowskiej, kandydatce do senatu.

Ponie­waż sena­to­rzy są wybie­ra­ni w okrę­gach jed­no­man­da­to­wych, co ozna­cza, że z każ­de­go okrę­gu zosta­nie wybra­ny tyl­ko jeden kan­dy­dat, par­tie opo­zy­cyj­ne posta­no­wi­ły zawrzeć tzw. pakt senac­ki, w ramach któ­re­go ma nie docho­dzić do roz­bi­cia gło­sów, co ma być szan­są na prze­ję­cie sena­tu przez opozycję.

Dziś na fini­szu kam­pa­nii wybor­czej zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na kon­fe­ren­cja pra­so­wa, pod­czas któ­rej ełc­cy rad­ni miej­scy i powia­to­wi (opo­zy­cyj­ni) udzie­li popar­cia Jolan­cie Piotrowskiej.

— Posta­no­wi­li­śmy połą­czyć swo­je siły, jako gru­pa ludzi o róż­nych poglą­dach i udzie­lić popar­cia Jolan­cie Pio­trow­skiej, kan­dy­dat­ce do sena­tu — mówi Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz — szef ełc­kie­go klu­bu KO‑L przy Radzie Mia­sta Ełku. — Jest to samo­rzą­do­wiec z krwi i kości”. Była wie­lo­let­nim bur­mi­strzem Giżyc­ka. Ma też naj­waż­niej­szą cechę, któ­rą powi­nien posia­dać sena­tor. To oso­ba, któ­ra jest odważ­na, nie uni­ka debat, bie­rze udział w trud­nych spo­tka­niach, i co naj­waż­niej­sze nigdy nie powie, że nie będzie się przed nimi tłu­ma­czy­ła — tak przed­sta­wił syl­wet­kę kan­dy­dat­ki rad­ny miejski.

— Jest to oso­ba peł­na pomy­słów i bar­dzo zaan­ga­żo­wa­na — mówi Robert Dawi­dow­ski wice­sta­ro­sta ełc­ki czło­nek Plat­for­my Obywatelskiej.

Sama kan­dy­dat­ka sta­wia na spraw­niej­szą służ­bę zdro­wia, co ma przy­słu­żyć się zmniej­sze­niom kole­jek u leka­rza oraz wzmoc­nie­nie ofer­ty edu­ka­cyj­nej ofer­ty pro­gra­mo­wej i eli­mi­na­cję cha­osu w oświa­cie. Uwa­ża też, że za dużo jest biu­ro­kra­cji w szkol­nic­twie. Poru­sza­ła kwe­stię eko­lo­gii oraz tury­sty­ki w naszym regionie.

Wczo­raj Pio­trow­ska wzię­ła udział w deba­cie wybor­czej orga­ni­zo­wa­nej przez Radio 5. W szran­ki sta­nę­ła tyl­ko z kontr­kan­dy­da­tem Sta­ni­sła­wem Toł­wiń­skim. Mał­go­rza­ta Kopicz­ko nie wzię­ła udzia­łu w debacie.

52 komentarze

napisz komentarz
 • Obser­wu­jąc pro­fil Pio­trow­skiej i jej codzien­ny objazd zasta­na­wiam się —  kie­dy ta Pani pracuje !?

  • Dla­te­go będe na nią gło­so­wał za to że jest taka aktyw­na w regionie.Myślę że wygra bo za kon­ku­ren­cje ma eme­ry­ta i pania któ­ra przed ” tłu­ma­czyć się nie musi”

 • Ja powiem wię­cej podob­no kopicz­ka jest tak zła na sie­bie że nawet na sie­bie nie zagło­su­je. Ale uparta!!!

 • Jestem wybor­ca PO. I zagło­su­je na Pio­trow­ska to oczy­wi­ste. Nie rozu­miem o co tu cho­dzi. Rad­ni zPO ogła­sza­ją że popie­ra­ją Kan­dy­dat­kę PO. Czy to nie oczy­wi­ste. Sko­ro lewi­ca popar­ła Pio­trow­ską to lewi­cy obec­ność tam potrzeb­na. A co robi tam ten pan z bli­sko roz­sta­wio­ny­mi oczka­mi. Prze­cież to kon­ku­rent kan­dy­dat­ki PO któ­ra my wybor­cy PO popie­ra­my. Pomie­sza­nie z popla­ta­niem. Pogu­bi­li się chłopcy.

 • Prze­bacz Panie Boże tym rad­nym z Ełku za udzie­lo­ne popar­cie Pani Pio­trow­skiej bo nie wie­dzą co czynią.

 • Ełk i Giżyc­ko gło­su­je na KOPICZKO ! Dla­cze­go ełc­kie PO POpie­ra giżyc­czan­kę ? W takich struk­tu­rach jak panu­ją w PO spró­bo­wa­li­by wyra­zić swo­je inne zdanie !

  • Bzdu­ra. Giżyc­ko się waha pomię­dzy Pio­trow­ską a Toł­wiń­skim, na pew­no nie zagło­su­je na Kopicz­ko. Przy czym ludziom nie bar­dzo pasu­je, że Pio­trow­ska przed kon­kret­ną robo­tą ucie­ka na cie­płą i spo­koj­ną posad­kę w Sena­cie. Taka prawda.

   • Oczy­wi­ście w Giżyc­ku nikt nie zagło­su­je na kopicz­kę. Wiem bo jestem tu nauczy­cie­lem soli­da­ry­zu­je­my się z Ełkiem.

    • Jak się soli­da­li­zu­jesz z Ełkiem, to Gło­wą” Ełku jest Pre­zy­dent któ­ry ofi­cjal­nie popie­ra kan­dy­da­tów PiS , a nie śmiesz­na nic nie zna­czą­ca opozycja.

     • Oczy­wi­ście soli­da­ry­zu­jesz” z Ełkiem, ponoć Bur­mistrz Giżyc­ka rów­nież nie robi fotek z Pio­trow­ską, a na auto­bu­sach komu­ni­ka­cji miej­skiej w NGI widać tyl­ko Panią Kopiczko.

 • Jakim trze­ba być igno­ran­tem i idio­tą, by popie­rać zno­wu i bez żad­nej nadzie­ji par­tie jaw­nych oszu­stów i dege­ne­ra­tów moral­nych. Łby zaku­te beto­nem, lub hie­ny nasta­wio­ne na speł­nie­nie cho­rych ambi­cji o karie­rze i pie­nią­dzach, nie­świa­do­mi goje pokor­nie chy­lą­ce czo­ła panom. Tyl­ko kon­fe­de­ra­cja daje szan­se na nową jakość i porzą­dek, a panom i paniom to już podziękujemy.

  • Wasz Kor­win zale­ca by bić żony i dzie­ci. By wyrżnąc lgbt. Inny ze Świę­to­krzy­skie­go potrze­bu­je bom­by ato­mo­wej. Mamy dość waszych nazi­stow­skich mar­szow łysych pał i kibo­li oraz cięż­kich bucio­row. Inny w deba­cie mówi że Pola­cy nie potrze­bu­ją dopłat do pie­ców, sami sobie kupią. Nigdy Konfederacji.

 • Przy­glą­da­jąc się kam­pa­nii widzę nie­mra­wość PO jak w zwol­nio­nym fil­mie ‑Kamysz górą czy PSl? Lewi­ca super kam­pa­nia olbrzy­mi wysi­łek Huber­ta Gór­skie­go .PiS per­fek­cja idą na całość.DW się pogu­bi­ło szcze­gól­nie w powie­cie rzą­dzi PO .Kto wygra wybo­ry zade­cy­du­ją wybor­cy takie są regu­ły demokracji.A tak na mar­gi­ne­sie cytat z fil­mu Jak roz­pę­ta­łem dru­gą woj­nę świa­to­wą ‑Bra­cia powia­da a wia­ry w nich nie ma .Tak jest w polityce.

 • Pamię­taj­cie Pań­stwo jed­no. To co się teraz dzie­je wczo­raj kolej­ny atak geja z Żoli­bo­rza na sądy. Jeśli wybie­rze­my PiS będą to ostat­nie wol­ne wybo­ry. Plan kaczo­ra goto­wy. Wyciąć wol­ne media mieć swo­je sądy i. Pro­ku­ra­tu­ry i zapeł­nią się wię­zie­nia bo pisow­ski poli­truk będzie mówił sedzie­mu jaki ma wydać­na nas wyrok.

 • KOPICZKO się prze­stra­szy­ła że otrzy­ma trud­ne pyta­nia. Zna­jąc jej poziom prze­gra­ła­by z kre­te­sem. Do wszyst­kich nauczy­cie­li i wybor­ców w naszym 35 obwo­dzie nie gło­su­je­my na Kopicz­ko­wą. Obra­zi­ła nauczy­cie­li mówiąc że nie musi się przed nikim tłu­ma­czyć. Nie wybie­ra­my Kopiczko.

 • Czy ktoś to wszyst­ko roz­szy­fru­je?. Andruk czło­nek DW popie­ra Kopicz­kę tę co nie musi się przed nauczy­cie­la­mi tłu­ma­czyć. Szef DW Pan Sta­ro­sta popie­ra Mar­che­la. Teraz są wybo­ry do Sej­mu i Sena­tu lewi­ca już nie jest w koali­cji z KO. Star­tu­ją oddziel­nie. I w Ełku popie­ra­ją kan­dy­dat­kę do Sej­mu z KOL. Dzię­ki rad­nym z PiS Andru­kie­wicz nie otrzy­mu­je votum zaufa­nia w mie­ście a teraz Andru­kie­wicz popie­ra Kos­sa­kow­skie­go. To jakiś obłęd co tu się dzieje.

 • Dla­cze­go Kopicz­ko­wa nie wzię­ła udzia­łu w deba­cie z kontr­kan­dy­dat­ka w wybo­rach do Sena­tu p. Jolan­tą Pio­trow­ską. Czyż­by bała się odpo­wie­dzi na zada­wa­ne pytania?

  • A wczo­raj była publicz­na deba­ta w Giżyc­ku na zapro­sze­nie Toł­wiń­skie­go. I co? Ani Kopicz­ko ani Pio­trow­ska nie przy­szła. Strach d.…pę ściska?

   • a kto by przy­szedł na deba­te któ­rą orga­ni­zu­je jakiś eme­ryt .Słu­cha­łam go deba­cie z Pio­trow­ską w radiu 5 za dużo do powie­dze­nia to nie miał , a teraz deba­te orga­ni­zu­je to jakieś jaja!!!

 • A dla­cze­go ełc­cy lewi­cow­cy nie popie­ra­ją lewi­co­we­go kan­dy­da­ta Tołwińskiego?

  • Bo trud­no prze­ko­nać ludzi że jeże­li facet w ostat­nich wybo­rach na sena­to­ra prze­grał z kre­te­sem teraz wygra.

   • Co to za argu­ment? Pisio­ry też przez lata prze­gry­wa­ły, aż w koń­cu się dorwa­li do kory­ta. Dzie­ni­sie­wicz też prze­grał z kre­te­sem wybo­ry na pre­zy­den­ta w 2014 a jed­nak caly czas rad­nym jest.

    • Dziw­ne porów­na­nie to tak samo moż­na porów­nać że dzie­nis ma koło cztar­dziest­ki a toł­wiń­ski 75 lat

   • Jeśli dobrze pamię­tam, to facet NIE prze­grał z kre­te­sem” bo w ostat­nich wybo­rach dostał gru­bo ponad 33 tysią­ce gło­sów. A razem z kan­dy­da­tem z PO mie­li wte­dy pra­wie 80 tys. Dwu­krot­nie wię­cej niż Kopicz­ko­wa. Gdy­by dziś po stro­nie KO był jeden kan­dy­dat (np Toł­wiń­ski bo — przy­znaj­cie — Pio­trow­ska ma swo­ją rolę w Sej­mi­ku i może spo­koj­nie 4 lata pocze­kać na kolej­ny start z poka­za­nym dorob­kiem, i już bez Toł­wiń­skie­go bo ten wyraź­nie mówi, że to jego ostat­ni start) wygrał­by z Kopicz­ko w cuglach!

    • Lewi­ca doga­dał się z Po i wysta­wia wspól­nych kan­dy­da­tów na sena­to­rów i takim kan­dy­da­tem jest Piotrowska.

     • To jest nie­praw­da. Lewi­ca i PSL nie­ofi­cjal­nie popar­ły Toł­wiń­skie­go. Tyl­ko PO, żaden inny koali­cjant, popie­ra Pio­trow­ską, ska­zu­jąc nie­ste­ty w ten spo­sób na stra­tę okręg na rzecz PiS. Bo gdy­by był tyl­ko Toł­wiń­ski — wygrał­by na pewno.

     • Lewi­ca I Psl w ostat­nich wybo­rach to popar­ły I moim zda­niem póź­niej tego żało­wał dla­te­go w tych wybo­rach te ugru­po­wa­nia poma­ga­ły zbie­rać gło­sy Piotrowskiej

 • Tyl­ko Pani Pio­trow­ska, inni mogą jej buty czy­ścić. Kom­pe­tent­na, wie o czym mówi. Toł­wiń­ski nie, a tym bar­dziej KOPICZKO NIE

  • Poprę Pio­trow­ską bo brzy­dzę się pisem. Ale Panią Pio­trow­ską po 3 kaden­cjach wyklu­czy­li wybor­cy więc nie mów że taka cudow­na. Jed­nak Kopicz­ko to tragedia.

  • Bez­par­tyj­ny co to za zale­ta jak nie umie się określić.Moim zda­niem facet ma duże ego w ostat­nich wybo­rach na sena­to­ra czte­ry lata temu dostał baty prze­gry­wa­jąc z kan­dy­da­ta­mi Pis i Po o oko­ło 10 000 gło­sów I teraz widzę że żad­nych szans nie ma i sta­ra się prze­szko­dzić kan­dy­dat­ce koalicji.

  • Temu panu z Kętrzy­na to dzię­ku­je­my. Powi­nien sobie odpu­ścić i tyle. Jako oso­ba bez wspar­cia, nic dla regio­nu nie będzie mógł prze­for­so­wać, dla­te­go wybór jest pro­sty — Piotrowska!

   • Toł­wiń­ski bez wspar­cia??? Czło­wie­ku zaj­rzyj sobie na jego stro­nę. Zoba­czysz czy jest bez wsparcia.

    • Daj sobie czło­wie­ku spo­kój. Toł­wiń­ski to stra­co­ny ģłos — wiek,bardzo sła­by pro­gram, brak wspar­cia duze mnie­ma­nie o sobie to atu­ty któ­re nie daja mu szans.

 • W sumie ze wszyst­kich kan­dy­da­tów Pio­trow­ska jest naj­nor­mal­niej­sza i gło­wy w chmu­rach nie nosi.

 • Tyl­ko Pio­trow­ska gwa­ran­tu­je powrót nor­mal­no­ści i god­no­ści. Jest to oso­ba kom­pe­tent­na, doświad­czo­na, co moż­na zauwa­żyć cho­ciaż­by śle­dząc jej życio­rys. Nie boi się roz­ma­wiać i nie ucie­ka od trud­nych tema­tów, jak jej kontr­kan­dy­dat­ka z pisu. Wybór jest prosty.

 • Pani Pio­trow­ska rok temu obie­ca­ła dbać o dobro regio­nu i zdo­by­ła man­dat w Sej­mi­ku Woje­wódz­kim. Teraz ucie­ka tam gdzie regio­no­wi pomóc nie będzie mogła bo w Sena­cie decy­zje nie zapa­da­ją. Poszła dla lep­szej kasy? To chy­ba nie w porząd­ku wobec swo­ich wyborców.

 • Giżyc­ko podzię­ko­wa­ło tej Pani i poże­gna­ła się z stoł­kiem Bur­mi­strza ! Oso­ba nie­wia­ry­god­na, wie­lo­krot­nie star­to­wa­ło do sej­mi­ków, giżyc­cza­nie wybie­ra­li tą Panią, a Ona rezy­gno­wa­ła i prze­ka­zy­wa­ła swój man­dat kole­gom par­tyj­nym z po za Giżycka.

 • ???????
  Ale co chce­cie zrobić?
  jaki macie plan?
  Po co Was wybierać?
  Jakiś pro­gram, czy tyl­ko wiec popar­cia kan­dy­dat­ki, któ­ra jest naj­lep­szym anty­pi­sem”?
  P U S T K A ! ! !
  ???????

 • Dzi­wię się dla­cze­go Dobro Wspól­ne w powie­cie zawią­za­ło koali­cję z Plat­for­mą Obywatelską.To nie­ko­rzyst­nie wpły­nie na przy­szłe wybo­ry samo­rzą­do­we tego ugrupowania.Efekt tej koali­cji widać w radzie miasta.

 • Opo­zy­cyj­ni do pre­zy­den­ta, któ­ry popie­ra kan­dy­da­tów z list pisu 😉

OSTATNIE