Strona główna » Lokalne » Dziś można skorzystać z bezpłatnego badania słuchu
Lokalne

Dziś można skorzystać z bezpłatnego badania słuchu

Pełnoletni mieszkańcy Ełku, którzy mają problemy ze słuchem, mogą 20 października (środa) wziąć udział w bezpłatnym badaniu — informuje Urząd Miasta Ełku. Słuchobus zaparkuje przed Urzędem Miasta Ełku. Gabinet będzie czynny w godz. 9.00-14.00. Badanie jest bezbolesne.

Bez­płat­ne bada­nie jest adre­so­wa­ne do osób peł­no­let­nich, któ­re mają pro­blem z pra­wi­dło­wym sły­sze­niem. Bada­nie będzie w godzi­nach od 9.00 – 14.00.

Na bada­nie nie są pro­wa­dzo­ne zapi­sy, nale­ży przyjść bez­po­śred­nio na miej­sce. Aby wziąć udział w bada­niu, nie jest potrzeb­ny żaden dokument.

Bada­nie słu­chu jest bez­bo­le­sne, nie­in­wa­zyj­ne i trwa ok. 10 – 15 minut. Pacjent zakła­da słu­chaw­ki i kolej­no do każ­de­go z uszu (nie do obu jed­no­cze­śnie) są wysy­ła­ne dźwię­ki o róż­nym natę­że­niu. Zada­niem pacjen­ta jest naci­ska­nie przy­ci­sku w momen­cie, gdy usły­szy dźwięk. Bada­nie pozwa­la na wstęp­ne okre­śle­nie cha­rak­te­ru i głę­bo­ko­ści niedosłuchu.

Wynik bada­nia jest pod­sta­wą do ewen­tu­al­nej dal­szej dia­gno­sty­ki w gabi­ne­cie SŁUCHMED.

 mate­riał nade­sła­ny UMEłk

Dodaj komentarz

napisz komentarz

OSTATNIE