Strona główna » Lokalne » Dziś obchodzimy 100. rocznicę Cudu nad Wisłą. Program obchodów
Lokalne

Dziś obchodzimy 100. rocznicę Cudu nad Wisłą. Program obchodów

foto z uroczystości 2018 r.

Dziś, 15 sierp­nia w Ełku odbę­dą się uro­czy­sto­ści zwią­za­ne ze Świę­tem Woj­ska Pol­skie­go, któ­re jest obcho­dzo­ne na pamiąt­kę zwy­cię­skiej Bitwy War­szaw­skiej w 1920, sto­czo­nej w cza­sie woj­ny pol­sko-bol­sze­wic­kiej. Wyda­rze­nia te zade­cy­do­wa­ły o zacho­wa­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści oraz uda­rem­ni­ły pla­ny roz­prze­strze­nie­nia rewo­lu­cji bol­sze­wic­kiej na Euro­pę Zachodnią.

Bitwa, okre­śla­na czę­sto Cudem nad Wisłą” zosta­ła uzna­na za 18. na liście prze­ło­mo­wych bitew świa­ta. Klu­czo­wą rolę ode­grał manewr Woj­ska Pol­skie­go, zre­ali­zo­wa­ny według pla­nu Naczel­ne­go Wodza Pol­skich Sił Zbroj­nych Józe­fa Piłsudskiego.

Uro­czy­sto­ści ofi­cjal­ne roz­pocz­ną się przy pomni­ku Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go z udzia­łem Woj­sko­wej Kom­pa­nii Hono­ro­wej, następ­nie odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta w kate­drze św. Woj­cie­cha, a na skwe­rze przy ul. Puła­skie­go odbę­dzie się pik­nik rodzinny.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram obchodów:

15 sierp­nia (sobo­ta)

  • godz. 10:00 — Uro­czy­sto­ści z udzia­łem Woj­sko­wej Kom­pa­nii Hono­ro­wej przy pomni­ku Mar­szał­ka Józe­fa Piłsudskiego
  • godz. 12:00-Msza Świę­ta w kate­drze św. Woj­cie­cha w Ełku. Opra­wa mszy świę­tej: chór Kon­tra­punkt oraz Rafał Suli­ma – organy
  • godz. 12:00 – 20:00 – Piknik,Festiwal Pie­ro­gów Świa­ta­oraz Kier­masz Ręko­dzie­ła (skwer przy ul. Pułaskiego)
  • godz. 19:00 — kon­cert Mał­go­rza­ty Tro­ja­now­skiej i Rafa­ła Suli­my w koście­le NSJ

Pro­gram Pik­ni­ku (skwer przy ul. Pułaskiego)

  • godz. 15:00 — kon­cert Miej­skiej Orkie­stry Dętej
  • godz. 16:00 — kara­oke woj­sko­wych piosenek
  • godz. 17:00 — spek­takl dla dzie­ci Cio­cia Jadzia”, teatr Fuzja
  • godz. 18:00 — kon­cert Mar­ty Zalew­skiej  Zie­lo­na Dro­ga – w podró­ży z pol­ską piosenką”

Ponad­to, o godz. 19.00 w ramach uczcze­nia 100. rocz­ni­cy Bitwy War­szaw­skiej na pla­cu przy Muzeum Histo­rycz­nym w Ełku odbę­dzie się kon­cert zespo­łu Sztyw­ny Pal Azji”. Wstęp wolny.

16 sierp­nia (nie­dzie­la)

  • godz. 12:00 – 20:00 — Festi­wal Pie­ro­gów Świata(skwer przy ul. Pułaskiego)
  • godz. 20:00 — Kon­cert zespo­łu SANDALESS w Amfi­te­atrze ECK

Źró­dło: UM Ełk

OSTATNIE