Strona główna » Pod napięciem » Dziś strajk ostrzegawczy w PGE. Pracownicy odstępują od świadczenia usług
Pod napięciem

Dziś strajk ostrzegawczy w PGE. Pracownicy odstępują od świadczenia usług

Pracownicy spółki obrotu obawiają się o swoją przyszłość zawodową. Chodzi o to, że PGE obrót, bez porozumienia z załogą i związkami zawodowymi rozwiązała porozumienie dotyczące układu zbiorowego.

Dla pra­cow­ni­ków ozna­cza to przej­ście do innych firm, gdzie to pra­co­daw­ca usta­la nowe warun­ki. Wypo­wie­dzia­ny układ zbio­ro­wy był dla pra­cow­ni­ków gwa­ran­cją sta­bil­ne­go zatrudnienia.

Pra­cow­ni­cy wal­czą też przede wszyst­kim o zacho­wa­nie godzi­wych warun­ków życia dla ich rodzin, przy­wró­ce­nie real­nej siły nabyw­czej wyna­gro­dzeń, o zapew­nie­nie nale­ży­tej obsa­dy sta­no­wi­sko­wej, oraz zapew­nie­nie sta­bil­nych i bez­piecz­nych warun­ków pracy.

Strajk ostrze­gaw­czy ma skło­nić wła­dze spół­ki, aby te wyco­fa­ły się z wypo­wie­dzia­nych poro­zu­mień. Pro­te­stu­ją­cy mówią sta­now­cze NIE dla rażą­ce­go naru­sza­nia praw i inte­re­sów pra­cow­ni­ków spół­ki oraz praw inte­re­sów miesz­kań­ców obsłu­gi­wa­nych przez PGE Obrót S.A.

Stro­na związ­ko­wa ocze­ki­wa­ła na decy­zję zarzą­du w spra­wie zaję­cia sta­no­wi­ska. Do poro­zu­mie­nia mię­dzy stro­na­mi jed­nak nie doszło. Dla­te­go dziś, w ramach straj­ku ostrze­gaw­cze­go, przez dwie godzi­ny pra­cow­ni­cy spół­ki nie będą obsłu­gi­wać klientów.

OSTATNIE