Strona główna » Poza prawem » Ełccy strażnicy miejscy staną przed sądem za przekroczenie uprawnień
Poza prawem

Ełccy strażnicy miejscy staną przed sądem za przekroczenie uprawnień

Prze­kro­cze­nie upraw­nień oraz naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej – takie zarzu­ty pod koniec mar­ca tego roku posta­wił pro­ku­ra­tor ełc­kim straż­ni­kom miejskim.

Przy­po­mnij­my: Ełc­ka pro­ku­ra­tu­ra wsz­czę­ła śledz­two w spra­wie zda­rze­nia z udzia­łem ełc­kich straż­ni­ków miej­skich, do któ­re­go doszło 4 mar­ca na uli­cy E. Orzesz­ko­wej w Ełku.

Tego dnia ełcza­nin prze­cho­dzą­cy uli­ca­mi mia­sta został zatrzy­ma­ny przez straż­ni­ków z powo­du bra­ku masecz­ki. Pod­czas inter­wen­cji doszło do uży­cia siły i gazu. Spra­wę w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nagło­śni­ła ełczan­ka, obec­na pod­czas zdarzenia.

— Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Ełku posta­wi­ła straż­ni­kom zarzu­ty z art. 231 § 1 i art. 217 § 1 Kodek­su kar­ne­go — mówił wów­czas szef ełc­kiej pro­ku­ra­tu­ry Jan Mikuc­ki. — Z uwa­gi na brak oba­wy utrud­nia­nia w toku postę­po­wa­nia oraz na brak wpły­wa­nia na zezna­nia świad­ków, pro­ku­ra­tor pro­wa­dzą­cy śledz­two nie zde­cy­do­wał o zasto­so­wa­niu środ­ków zapobiegawczych.

Podej­rza­ni we wspo­mnia­nej spra­wie zosta­li tak­że zawie­sze­ni w wyko­ny­wa­niu czyn­no­ści do wyja­śnie­nia sprawy.

Pro­ku­ra­tor po zakoń­cze­niu śledz­twa zde­cy­do­wał o skie­ro­wa­niu aktu oskar­że­nia do sądu w zakre­sie prze­kro­cze­nia uprawnień.