Strona główna » Lokalne » Ełcka policja: Osoby, które nie przestrzegają obostrzeń muszą liczyć się z mandatem
Lokalne

Ełcka policja: Osoby, które nie przestrzegają obostrzeń muszą liczyć się z mandatem

foto: pixabay.com.pl
Tylko od nas samych zależy to, jak długo jeszcze obowiązywać będą obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy związane z epidemią COVID-19. Przestrzegając tych zaleceń, dbamy o zdrowie swoje oraz naszych bliskich. Większość z nas o tym wie. Są jednak też tacy, którzy wciąż lekceważą wprowadzane ograniczenia i uważają je za zbędne. Wobec tych osób interweniują policjanci, wyciągając stosowne konsekwencje

Z uwa­gi na wzrost licz­by zacho­ro­wań na Covid-19 i panu­ją­cą pan­de­mię, każ­de­go dnia ełc­cy poli­cjan­ci pro­wa­dzą wzmo­żo­ne dzia­ła­nia, któ­rych celem jest zanie­cha­nie roz­prze­strze­nia­nia się koronawirusa.

Wciąż przy­by­wa osób zara­żo­nych Covid-19, a co za tym idzie, rośnie licz­ba osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji, czy pod­da­nych kwa­ran­tan­nie. Rośnie też licz­ba pacjen­tów wal­czą­cych z cho­ro­bą
w szpi­ta­lach. Żeby te licz­by mala­ły, potrzeb­na jest spo­łecz­na soli­dar­ność oraz prze­strze­ga­nie prze­pi­sów pra­wa i zale­ceń sani­tar­nych, wpro­wa­dzo­nych po to, by sku­tecz­nie wal­czyć z epi­de­mią. Więk­szość z nas o tym wie, jed­nak są rów­nież tacy, któ­rzy świa­do­mie i z pre­me­dy­ta­cją lek­ce­wa­żą obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa. Wobec nich poli­cjan­ci nie mają pobła­ża­nia. Funk­cjo­na­riu­sze w trak­cie służ­by przy­po­mi­na­ją oso­bom, wobec któ­rych inter­we­niu­ją, jak waż­ne jest prze­strze­ga­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad i ogra­ni­czeń w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. W przy­pad­ku rażą­ce­go ich lek­ce­wa­że­nia reagu­ją ade­kwat­nie do sytu­acji. Oso­by, któ­re nie sto­su­ją się do obo­wiąz­ku zasła­nia­nia w okre­ślo­nych sytu­acjach ust i nosa masecz­ką, muszą liczyć się z tym, że poli­cjan­ci mogą uka­rać taką oso­bę man­da­tem kar­nym lub skie­ro­wać wobec niej wnio­sek o uka­ra­nie do sądu. Tyl­ko  w ponie­dzia­łek (29.03.2021 r.) ełc­cy poli­cjan­ci odno­to­wa­li 52 takie wykro­cze­nia. Wobec osób, któ­re w rażą­co lek­ce­wa­żą­cy spo­sób potrak­to­wa­ły obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy, poli­cjan­ci w 15 przy­pad­kach zasto­so­wa­li postę­po­wa­nie man­da­to­we, nato­miast wobec 1 oso­by spo­rzą­dzo­ny został wnio­sek o uka­ra­nie do sądu. To poka­zu­je, że mimo wie­lu ape­li kie­ro­wa­nych z róż­nych stron, mimo infor­ma­cji o wzra­sta­ją­cej licz­bie zaka­żeń i pacjen­tów w szpi­ta­lach, wie­le osób wciąż lek­ce­wa­ży wpro­wa­dzo­ne prze­pi­sy i swo­im zacho­wa­niem nara­ża­ją zdro­wie i życie innych osób. To też poka­zu­je, jak potrzeb­na jest sta­now­cza reak­cja poli­cjan­tów wobec takich osób. I takiej reak­cji mogą spo­dzie­wać się wszy­scy ci, któ­rzy będą w ten spo­sób nara­żać zdro­wie innych.

Poli­cjan­ci tego dnia prze­pro­wa­dzi­li ponad 26 kon­tro­li róż­nych miejsc, takich jak pla­ców­ki han­dlo­wo-usłu­go­we, środ­ki trans­por­tu publicz­ne­go, loka­le gastro­no­micz­ne, miej­sca orga­ni­za­cji wesel czy dys­ko­tek, a tak­że inne miej­sca, któ­rych doty­czą ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści czy obo­wią­zek sto­so­wa­nia obostrzeń sani­tar­nych. Cie­szy to, że admi­ni­stra­to­rzy i najem­cy tych miejsc zasto­so­wa­li się do nało­żo­nych na nich obostrzeń.

Wykaż­my się odpo­wie­dzial­no­ścią i dba­ło­ścią o życie i zdro­wie wła­sne i swo­ich naj­bliż­szych. Prze­strze­gaj­my obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów i zale­ceń sani­tar­nych, sko­rzy­staj­my
z moż­li­wo­ści szcze­pie­nia prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi i wspól­nie zakończ­my czas pan­de­mii- ape­lu­je ełc­ka policja. 

KPP Ełk

7 komentarzy

napisz komentarz
 • Sra.…. na pisow­skie zaka­zy i nakazy,mam nadzie­ję że hoło.…głosująca na tą par­tie odczu­je bole­śnie te rzą­dy na wła­snej skórze .

  • brzyd­ko sie wyra­żasz oby­wa­te­lu tok, ale wyba­cza­my ci ze wzgle­du na nad­cho­dzą­ce Świe­ta Wiel­ka­no­cy, masz wol­ną wolę , zasta­nów sie co jest naj­wa­zniej­sze w zyciu…

 • To dla­cze­go Poli­cja nie prze­strze­ga tego prze­pi­su! Jeż­dżą samo­cho­da­mi służ­bo­wy­mi bez masek ( czy­sty prze­jazd pre­wen­cyj­ny) a nie na sygnałach!

 • Tak się zasta­na­wiam, pod­pi­su nie widzę, więc powiem autor”. Czy autor tego dzie­ła na praw­dę wie­rzy w ten beł­kot powy­żej? Czy też może, tak jak leka­rze, sane­pid i wie­le innych osób uczest­ni­czą­cych w tym szwin­dlu otrzy­mał spe­cjal­ną gra­ty­fi­ka­cję za napi­sa­nie tych idio­ty­zmów? A swo­ją dro­gą cie­ka­wi mnie, jakie dodat­ki covi­do­we otrzy­mu­ją teraz polic‑, a nie, nie nie poli­cjan­ci tyl­ko mili­cjan­ci? Bo że zara­bia­ją na nas, to nie ule­ga wątpliwości.

  • Mój sąsiad też wziął udział w tym szwin­dlu, tyl­ko gra­ty­fi­ka­cji nie zdą­żył ode­brać. Zacho­ro­wał na Covid, tra­fił do szpi­ta­la i zmarł.
   A Tobie wyraź­nie wście­kli­zna się na mózg rzuciła.

  • Pod­pis jest, panie. KPP Ełk. Nale­ży podej­rze­wać ich­nie­go ofi­ce­ra pra­so­we­go płci żeńskiej..

  • Wście­kły mały czło­wie­ku, arty­kuł jest napi­sa­ny popraw­nie sty­li­stycz­nie, orto­gra­fia i inter­punk­cja też ok. Gdzie tu beł­kot? Może kła­nia się czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem? Jed­nak twe­mu komen­ta­rzo­wi wie­le moż­na zarzu­cić, napraw­dę” pisze­my łącz­nie. Napraw­dę. A taka pro­pos Covid 19, codzien­nie wsku­tek epi­de­mii umie­ra wię­cej osób niż ginę­ło Pola­ków pod­czas kam­pa­nii wrze­śnio­wej (sło­wa prof. Guta). Zmar­ła moja koleżanka,(40 lat), brat stry­jecz­ny (56 lat), wśród zna­jo­mych prak­tycz­nie każ­dy znał kogoś, kogo zabrał Covid.