Strona główna » Lokalne » Ełcka Straż Miejska szuka pracowników. Termin składania dokumentów do dziś
Lokalne

Ełcka Straż Miejska szuka pracowników. Termin składania dokumentów do dziś

Jesz­cze dziś do godzi­ny 15.30 oso­by chcą­ce  wstą­pić w sze­re­gi Stra­ży Miej­skiej w Ełku mogą zło­żyć doku­men­ty.  Ełc­ka straż poszu­ku­je dwóch osób na sta­no­wi­sko Apli­kan­ta Stra­ży Miej­skiej w Ełku.
 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. oby­wa­tel Pol­ski lub Unii Euro­pej­skiej oraz oby­wa­te­le innych państw, któ­rym na pod­sta­wie umów mię­dzy­na­ro­do­wych lub prze­pi­sów pra­wa wspól­no­to­we­go przy­słu­gu­je pra­wo do pod­ję­cia zatrud­nie­nia na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej,
 2. posia­da­nie co naj­mniej wykształ­ce­nia średniego,
 3. peł­na zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych oraz korzy­sta­nie z peł­ni praw publicznych,
 4. brak ska­za­nia pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądu za umyśl­ne prze­stęp­stwo ści­ga­ne z oskar­że­nia publicz­ne­go lub umyśl­ne prze­stęp­stwo skarbowe,
 5. bar­dzo dobra zna­jo­mość obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji praw­nych w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek odpo­wie­dzial­nych za prze­strze­ga­nie porząd­ku publicz­ne­go, a w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów usta­wy o stra­żach gmin­nych,  usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, o pra­cow­ni­kach samo­rzą­do­wych oraz usta­wy o publicz­nym trans­por­cie zbiorowym,
 6. stan zdro­wia pozwa­la­ją­cy na zatrud­nie­nie na wska­za­nym stanowisku,
 7. pra­wo jaz­dy co naj­mniej kat. B,
 8. bar­dzo dobra umie­jęt­ność obsłu­gi kom­pu­te­ra i urzą­dzeń biurowych,
 9. nie­po­szla­ko­wa­na opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pra­cy wła­snej, inter­pre­ta­cji i sto­so­wa­nia prze­pi­sów prawa,
 2. samo­dziel­ność, odpo­wie­dzial­ność, dyspozycyjność,
 3. odpor­ność na stres i pra­cę pod pre­sją czasu,
 4. komu­ni­ka­tyw­ność, rze­tel­ność, wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta, dyskrecja,
 5. umie­jęt­ność pra­cy w zespole,
 6. umie­jęt­ność roz­mo­wy z trud­nym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochro­na spo­ko­ju i porząd­ku w miej­scach publicznych.
 2. Czu­wa­nie nad porząd­kiem i kon­tro­la ruchu dro­go­we­go  w zakre­sie okre­ślo­nym w prze­pi­sach o ruchu dro­go­wym,  w szcze­gól­no­ści kon­tro­la publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go w zakre­sie okre­ślo­nym w art. 45 ust. 1 usta­wy z dnia 16 grud­nia 2010 roku o publicz­nym trans­por­cie zbio­ro­wym (Dz.U. z 2018 roku poz. 2016 i 2435 oraz z Dz.U. z 2019 roku poz. 730 i 1495).
 3. Współ­dzia­ła­nie z wła­ści­wy­mi pod­mio­ta­mi w zakre­sie rato­wa­nia życia i zdro­wia oby­wa­te­li, pomo­cy w usu­wa­niu awa­rii tech­nicz­nych i skut­ków klęsk żywio­ło­wych oraz innych miej­sco­wych zagrożeń.
 4. Zabez­pie­cza­nie miej­sca prze­stęp­stwa, kata­stro­fy lub inne­go podob­ne­go zda­rze­nia albo miejsc zagro­żo­nych takim zda­rze­niem przed dostę­pem osób postron­nych lub znisz­cze­niem śla­dów i dowo­dów do momen­tu przy­by­cia wła­ści­wych służb, a tak­że usta­le­nie, w mia­rę moż­li­wo­ści, świad­ków zdarzenia.
 5. Ochro­na obiek­tów komu­nal­nych i urzą­dzeń uży­tecz­no­ści publicznej.
 6. Współ­dzia­ła­nie z orga­ni­za­to­ra­mi i inny­mi służ­ba­mi w ochro­nie porząd­ku pod­czas zgro­ma­dzeń i imprez publicznych.
 7. Dopro­wa­dza­nie osób nie­trzeź­wych do izby wytrzeź­wień lub miej­sca ich zamiesz­ka­nia, jeże­li oso­by te zacho­wa­niem swo­im dają powód do zgor­sze­nia w miej­scu publicz­nym, znaj­du­ją się w oko­licz­no­ściach zagra­ża­ją­cych ich życiu lub zdro­wiu albo zagra­ża­ją życiu i zdro­wiu innych osób.
 8. Infor­mo­wa­nie spo­łecz­no­ści lokal­nej o sta­nie i rodza­jach zagro­żeń, a tak­że ini­cjo­wa­nie i uczest­nic­two w dzia­ła­niach mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie popeł­nia­niu prze­stępstw i wykro­czeń oraz zja­wi­skom kry­mi­no­gen­nym i współ­dzia­ła­nie w tym zakre­sie
  z orga­na­mi pań­stwo­wy­mi, samo­rzą­do­wy­mi i orga­ni­za­cja­mi społecznymi.
 9. Kon­wo­jo­wa­nie doku­men­tów, przed­mio­tów war­to­ścio­wych lub war­to­ści pie­nięż­nych dla potrzeb gminy.
 10. Zała­twia­nie spraw zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i kom­pe­ten­cja­mi Stra­ży Miejskiej.
 11. Sta­łe pod­no­sze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych oraz dosko­na­le­nie form pracy.
 12. Prze­strze­ga­nie zadań i wymo­gów wyni­ka­ją­cych z Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Jakością.

 Wię­cej infor­ma­cji o nabo­rze tutaj

OSTATNIE