Strona główna » Lokalne » „Ełcka Zmarzlina” najlepsza z dotychczasowych
Lokalne Sport

Ełcka Zmarzlina” najlepsza z dotychczasowych

Aż 245 zawodników z całej Polski wystartowało w VII edycji pieszego maratonu na orientację Ełcka Zmarzlina” 2016, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody rozgrywane były na dystansach: 100 km, 50 km i 10 km.

001_6246

Tra­sę 100 km, w naj­szyb­szym tem­pie, 14 godzin 8 minut, poko­nał Andrzej Bucha­je­wicz z miej­sco­wo­ści Rot­man­ka. Na dystan­sie 50 km naj­lep­szy oka­zał się Krzysz­tof Lisak (3 godzi­ny 57 minut) z Otwoc­ka, zaś 10 km prze­biegł jako pierw­szy Krzysz­tof Drozd (1 godzi­na 11 minut) z Kalinowa.

Na dystan­sie 100 km wystar­to­wa­ło 41 osób, do mety dotar­ło 29, w tym 3 ełczan. Z 50-kilo­me­tro­wą tra­są zmie­rzy­ły się 164 oso­by, do mety dotar­ło 149. Na dystan­sie 10 km wystar­to­wa­ło z kolei 40 osób.

- Pogo­da nam dopi­sa­ła, mały mróz, bez opa­dów śnie­gu czy desz­czu – mówi Wie­sław Rusak, współ­or­ga­ni­za­tor impre­zy. — Uczest­ni­cy stwier­dzi­li, że tra­sa bie­gu była naj­lep­szą z dotych­cza­so­wych. Na 50 km wystar­to­wa­li tak­że: pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz i z‑ca pre­zy­den­ta Artur Urbań­ski. Obaj dotar­li do mety. 🙂

[uni­te­gal­le­ry GALERIA catid=1]

Wyni­ki:

100 km pano­wie OPEN

1. Andrzej Bucha­je­wicz z Rot­man­ki (14:08)

2. Miro­sław Basz­czak z War­sza­wy (14:46)

3. Woj­ciech Burzyń­ski z Bia­łe­go­sto­ku (14:47)


100 km dziew­czy­ny OPEN

1. Kata­rzy­na Sko­li­mow­ska z Żabo­kli­ków (18:40)


100 km pano­wie Powiat Ełcki

1. Jerzy Sawic­ki z Ełku (17:40)

2. (ex æquo) Miro­sław Wło­dar­czyk z Ełku (22:10) i Jacek Więc­ko z Talus (22:10)


50 km pano­wie OPEN

1. Krzysz­tof Lisak z Otwoc­ka (03:57)

2. Michał Jędrosz­ko­wiak z Ksią­ża Wiel­ko­pol­skie­go (04:10)

3. Mar­cin Hip­p­ner z Dgań­ska (04:34)


50 km dziew­czy­ny OPEN

1. Doro­ta Duszak z Brwi­no­wa (05:45)

2. (ex æquo) Anna Sej­buk z Sie­dlec (06:31) i Kata­rzy­na Kar­pa z War­sza­wy (06:31)


50 km pano­wie Powiat Ełcki

1. Seba­stian Kosio­rek z Ełku (05:43)

2. Jaro­sław Prą­dzyń­ski z Ełku (06:00)

3. Maciej Kacz­kie­ło (06:09)


50 km dziew­czy­ny Powiat Ełcki

1. Juli­ta Piwoń­ska z Ełku (07:19)

2. Moni­ka Cichoc­ka z Ełku (07:46)

3. Moni­ka Nagol­ska z Ełku (08:55)


 

Czar © arty­kuł chro­nio­ny pra­wem autorskim

Fot.  © Urszu­la Mikulska


tagi