Strona główna » Polityka » Ełckie „śmieciowe”. Miasto zwróci pieniądze (różnicę) za odbiór odpadów. Sprawdź program osłonowy
Polityka

Ełckie śmieciowe”. Miasto zwróci pieniądze (różnicę) za odbiór odpadów. Sprawdź program osłonowy

FOTO: Pixabay.com.pl
Na ostatniej sesji miejskiej przegłosowano tzw. Program osłonowy, który wg radnych i urzędników ma być odpowiedzią na „postulaty ełczan w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami”. Obniżono także stawkę za śmieci osobom, które wybrały metodę od osoby i nie przekraczają 4 m3 zużycia wody miesięcznie na osobę. Urzędnicy, opracowując program osłonowy, wzorowali się na rozwiązaniu przyjętym w Białymstoku.

Nie­za­do­wo­le­nie gru­py miesz­kań­ców w spra­wie opłat za śmie­ci widocz­ne w naszym mie­ście jest od roku. Senio­rzy od 12 mie­się­cy pro­te­stu­ją w spra­wie nie­spra­wie­dli­wych opłat za śmie­ci. Pro­test” w for­mie zaskar­że­nia uchwa­ły śmie­cio­wej tra­fił nawet przed obli­cze Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, ale ten skar­gę oddalił.

Jak wia­do­mo, rada mia­sta zmie­nia­ła uchwa­ły śmie­cio­we nie jeden raz.

Pierw­sza uchwa­ła wpro­wa­dza­ła tyl­ko jed­ną meto­dę — od gospo­dar­stwa domo­we­go — ze staw­ką 58 zł. Ozna­cza­ło to, że bez wzglę­du na to ile osób zamiesz­ku­je w jed­nym gospo­dar­stwie domo­wym, to wszy­scy pła­ci­li tyle samo. Ta meto­da dopro­wa­dzi­ła do tego, że samot­ne oso­by musia­ły pła­cić za śmie­ci 58 zł. Tyle samo pła­cą też rodzi­ny wieloosobowe.

Tak przy­ję­ta przez rad­nych uchwa­ła spo­tka­ła się z ogrom­nym nie­za­do­wo­le­niem i pro­te­sta­mi samot­nie miesz­ka­ją­cych ełczan czy rodzin dwuosobowych.

W odpo­wie­dzi na pro­te­sty rad­ny Krzysz­tof Wiloch z klu­bem KOL przy­go­to­wał uchwa­łę, któ­ra wpro­wa­dzi­ła dwie meto­dy do wybo­ru — od oso­by i od gospo­dar­stwa domowego.

Jed­nak pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz zło­żył do tej uchwa­ły popraw­kę, a mia­no­wi­cie wpro­wa­dził kry­te­rium wod­ne dla miesz­kań­ców wybie­ra­ją­cych meto­dę od oso­by. To kry­te­rium wynio­sło 4 m³ zuży­cia wody mies. na osobę.

 Uchwa­ła, zamiast pro­blem zmi­ni­ma­li­zo­wać, jesz­cze bar­dziej go spo­tę­go­wa­ła. Na miesz­kań­ców miesz­ka­ją­cych samot­nie i w dwu­oso­bo­wych gospo­dar­stwach nało­żo­ny został dodat­ko­wy wymóg. Aby pła­cić mniej (od oso­by), musie­li­by pil­no­wać się” z zuży­ciem wody.

Aby i ten pro­blem roz­wią­zać” mia­sto przy­go­to­wa­ło tzw. Pro­gram osłonowy.

Czym jest osło­na śmieciowa”?

Przede wszyst­kim jest to pomoc finan­so­wa, o któ­rą miesz­kań­cy będą mogli ubie­gać się z ełc­kie­go MOPS‑u. Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do osób samot­nych i rodzin dwu­oso­bo­wych, któ­re zuży­wa­ją wię­cej niż 4 m³ (samot­ne) i 8 m³ wody (rodzi­na dwu­oso­bo­wa) i pła­cą obec­nie 58 zł za odpa­dy, czy­li od gospo­dar­stwa domowego.

Tym miesz­kań­com, po speł­nie­niu wymo­gów zawar­tych w uchwa­le, przy­słu­gu­je zwrot róż­ni­cy kosztów.

Kto może liczyć na zwrot kosz­tów za śmieci?

 Na wstę­pie trze­ba zazna­czyć, że aby sko­rzy­stać z pro­gra­mu osło­no­we­go, trze­ba za odbiór śmie­ci naj­pierw zapła­cić. Świad­czy o tym zapis w uchwa­le Świad­cze­nie pie­nięż­ne w wyso­ko­ści okre­ślo­nej w ust. 4 przy­zna­je się od mie­sią­ca zło­że­nia wnio­sku na okres sze­ściu mie­się­cy, nie dłu­żej jed­nak niż na okres trwa­nia pro­gra­mu i będzie wypła­ca­ne kwar­tal­nie pod warun­kiem ure­gu­lo­wa­nia należ­nej opła­ty wyni­ka­ją­cej ze zło­żo­nej deklaracji”.

Ozna­cza to, że miesz­ka­niec musi mieć ure­gu­lo­wa­ną opła­tę za śmie­ci, dopie­ro potem będzie mógł zawnio­sko­wać o jej zwrot. Zwrot pie­nię­dzy będzie nastę­po­wał co trzy mie­sią­ce. Wnio­sek waż­ny będzie pół roku.

I tak:

 • - oso­bom miesz­ka­ją­cym samot­nie, prze­kra­cza­ją­cym limit 4 m³ zuży­cia wody/mies., MOPS zwró­ci 108 zł (3 × 36 zł) za pierw­szy, dru­gi i trze­ci kwar­tał + 72 zł za dwa ostat­nie mie­sią­ce trwa­nia pro­gra­mu. Pierw­szy zwrot może nastą­pić w paź­dzier­ni­ku 2021 r.
 • - rodzi­nie dwu­oso­bo­wej, prze­kra­cza­ją­cej limit 8 m³ zuży­cia wody/mies., MOPS zwró­ci 42 zł (3 × 14 zł) za pierw­szy, dru­gi i trze­ci kwar­tał + 28 zł za dwa ostat­nie mie­sią­ce trwa­nia pro­gra­mu. Pierw­szy zwrot może nastą­pić w paź­dzier­ni­ku 2021 r.

Wyli­cze­nie kwo­ty zwrotu

Oso­ba samot­na pła­cą­ca obec­nie 58 zł mies. = 638 zł/ 11 mies.

 •  MOPS może zwró­cić łącz­nie za 11 mies. 396 zł (3 razy po 108 zł i 72 zł na koniec programu).

Rodzi­ny dwu­oso­bo­we pła­cą­ce obec­nie 58 zł/mies. = 638 zł/ 11 mies.

 •  MOPS może zwró­cić łącz­nie za 11 mies. 154 zł (3 razy po 42 zł i 28 zł na koniec programu).

Aby móc sko­rzy­stać z zapo­mo­gi” trze­ba speł­nić dodat­ko­we warunki.

 Przede wszyst­kim nale­ży zło­żyć wnio­sek do MOPS‑u. Nie wystę­pu­je tu z auto­ma­tu ani zwrot pie­nię­dzy, ani zmniej­sze­nie staw­ki za śmie­ci.  Z pro­gra­mu wyklu­czo­ne są oso­by, które:

 •  mają przy­zna­ny zasi­łek lub zasi­łek spe­cjal­ny (oso­ba upraw­nio­na lub oso­ba pozo­sta­ją­ca we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym, w przy­pad­ku dwu­oso­bo­we­go gospo­dar­stwa domo­we­go) na cel zwią­za­ny z wydat­ka­mi mieszkaniowymi
 • pobie­ra­ją doda­tek mieszkaniowy
 •  korzy­sta­ją z innych form pomo­cy uwzględ­nia­ją­cych zmniej­sze­nie wydat­ków za odbiór odpa­dów komu­nal­nych, z wyłą­cze­niem zwol­nie­nia z tytu­łu posia­da­nia kompostownika

Waż­nym kry­te­rium jest też dochód. I tak — oso­by chcą­ce otrzy­mać zwrot kosz­tów za odpa­dy nie mogą prze­kro­czyć kry­te­rium docho­do­we­go w wysokości:

 • — samot­na oso­ba — 2103 zł
 • — rodzi­ny dwu­oso­bo­we — 3168 zł

Aby otrzy­mać zwrot kosz­tów nale­ży speł­nić wszyst­kie kry­te­ria łącz­nie. Pro­gram osło­no­wy będzie trwał 11 mie­się­cy: od 1 lip­ca 2021 do 31 maja 2022 r. 

Pod­czas ostat­niej sesji pod­ję­to też uchwa­łę zmniej­sza­ją­cą staw­kę za odbiór odpa­dów dla miesz­kań­ców, któ­rzy wybra­li meto­dę od oso­by i nie prze­kra­cza­ją 4 m³ zuży­cia wody mie­sięcz­nie na oso­bę. Po zmia­nach staw­ka wynie­sie 22 zł /os. Rad­ni pochy­li się też nad pro­po­zy­cją rad­ne­go Wilo­cha, któ­ry dodat­ko­wo zapro­po­no­wał pod­wyż­sze­nie kry­te­rium wod­ne­go do 5,4 m³ zuży­cia wody na mie­siąc. Uchwa­ła nie zna­la­zła jed­nak popar­cia u rad­nych, tak­że w jego wła­snym klubie.

1 komentarz

napisz komentarz
 • W tek­ście (infor­ma­cyj­nym) jest pod­sta­wo­wy błąd, któ­ry opi­su­je oso­by, któ­re się nie kwa­li­fi­ku­ją do osło­ny”… (“z pro­gra­mu wyklu­czo­ne są oso­by…”) wszę­dzie, gdzie są wyli­czo­ne póź­niej przy­pad­ki dys­kwa­li­fi­ku­ją­ce, jest to poprze­dzo­ne zaprze­cze­niem (nie…), nato­miast w rze­czy­wi­sto­ści wymien­nie przy­pad­ki wła­śnie powo­du­ją, że o pomoc socjal­ną oso­by już obda­ro­wa­ne” nie mają pra­wa się ubiegać.
  Nie­wiel­ka jest furt­ka, aby się o te wspar­cie ubie­gać. Jak to będzie sku­tecz­ne, to kolej­na nie­wia­do­ma. Mia­sto na cel wspar­cia zapi­su­je w budże­cie zale­d­wie 20 tys. zł do koń­ca roku. To jest tyle, co kosz­tu­je ok. 2 godzin kosze­nia tra­wy w mie­ście… takie­go umiar­ko­wa­ne­go, bez szaleństwa.
  Cie­ka­wost­ką jest też fakt, że urzęd­ni­cy kwa­li­fi­ku­ją upraw­nio­nych uzna­nio­wo. Oczy­wi­ście na wnio­sek, po zło­że­niu wie­lu doku­men­tów, rekom­pen­sa­ta może nastą­pić po opła­ce­niu peł­nej kwo­ty za śmie­ci”, tyl­ko krót­ko­trwa­le, w roz­bi­ciu na kwar­ta­ły. Nie opie­ra się na admi­ni­stra­cyj­nym postę­po­wa­niu, nie koń­czy się decy­zją administracyjną.
  Tyl­ko dobra wola urzęd­ni­ka decy­du­je aby po upo­ka­rza­ją­cym bada­niu stop­nia bie­dy senior otrzy­mał jakieś drob­ne”… bez pra­wa wni­ka­nia w pro­ces decy­zyj­ny, postę­po­wa­nie, bez pra­wa zaskar­że­nia… i pew­nie bez gwa­ran­cji sta­ran­no­ści postę­po­wa­nia i bez­stron­no­ści. Ot tak sobie… po kore­spon­du­je­my, a urzęd­nik oce­ni sobie tę bie­dę wg swo­je­go widzi­mi­się. tak lek­ko trak­tu­jąc… spra­wę, co jest już ełc­ką tradycją.
  Senio­rzy i młod­sze oso­by samot­ne nie chcą jał­muż­ny, ale chcą uczci­wo­ści. Każ­dy powi­nien za swo­je śmie­ci zapła­cić. Zapła­cić wymier­nie, uczci­wie. To rodzi­ny powin­ny zapła­cić wię­cej, bo wię­cej śmie­ci wytwa­rza­ją. To nie ule­ga wąt­pli­wo­ści. Rad­ni twier­dzi­li cały czas tak samo. Publicz­nie. Kto inny tu jed­nak decy­du­je, taka jest poli­ty­ka. I to nie rzą­dzą­ca par­tia to lan­su­je, lecz ełc­ki pre­zy­dent, któ­ry się bar­dzo sta­ra” i lan­su­je — jest wszyst­kim miesz­kań­com rze­ko­mo życz­li­wy, pro­spo­łecz­ny, uczciwy.
  Pro­gram osło­no­wy powi­nien doty­czyć rodzin, tych któ­re są fak­tycz­nie w potrze­bie, w trud­nej sytu­acji. Nie senio­rów. Nie im powin­no się mie­rzyć bie­dę. Ta jest zna­na powszech­nie. Opi­sy­wa­na sze­ro­ko. Nie koniecz­nie ulgi mieć muszą ci, któ­rzy miesz­ka­ją na kupie”, nie są nawet spo­krew­nie­ni. To oni dziś, i w pla­nach na przy­szłość nie pła­cą. Będzie dro­żej. Każ­dy z nich sta­no­wi prze­cież odręb­ne gospo­dar­stwo domo­we. Nie­któ­rzy też pyta­ją, acz­kol­wiek nie­śmia­ło, bo to wia­do­mo — naru­sza­nie świę­to­ści lub tabu, a jak to jest w domu para­fial­nym, na ple­ba­ni. Prze­cież tam miesz­ka­ją­cy księ­ża też nie są rodzi­ną, nie są spo­krew­nie­ni, mnie­mam. Każ­dy z nich, mimo, że jest spod jed­ne­go adre­su”, sta­no­wi odręb­ne gospo­dar­stwo domowe.
  Raz jesz­cze powta­rzam — senio­rzy, oso­by samot­ne, samot­ni rodzi­ce nie chcą jał­muż­ny. Chcą uczci­wo­ści. Chcą zapła­cić to co się nale­ży, ale też w spra­wie­dli­wym odnie­sie­niu do resz­ty miesz­kań­ców. Pre­zy­dent , jak­by nie pro­po­no­wał, potem rad­ni to gło­su­ją, to cały czas chce te oso­by wyzy­skać, by dru­gim dać fory. Podzie­lił miesz­kań­ców — lep­si, gor­si, pła­cą, zwolnieni…
  Dla­te­go sta­je bez prze­rwy te 58 zło­tych… za oso­bę. Resz­ta to jedy­nie niby zręcz­nie robio­ny PR (pijar)… I swo­iście poję­ta soli­dar­ność, bru­tal­ny spon­so­ring… to dzi­siaj usil­nie robio­na poli­ty­ka pod publi­kę”. I aby do kolej­nych wyborów.