Strona główna » Polityka » Ełczanie nie mogą jeszcze składać projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej
Polityka

Ełczanie nie mogą jeszcze składać projektów uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej

Ełccy radni jednogłośnie podpisali się pod projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projektodawcą jest radny Robert Klimowicz.

Zno­we­li­zo­wa­na w stycz­niu 2018 roku usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym wpro­wa­dzi­ła prze­pis dają­cy moż­li­wość miesz­kań­com gmin wno­sze­nia wła­snych pro­jek­tów uchwał.
Oby­wa­tel­ska ini­cja­ty­wa uchwa­ło­daw­cza dzia­ła­ła w nie­któ­rych pol­skich gmi­nach jesz­cze przed wpro­wa­dze­niem prze­pi­sów usta­wo­wych. Tam, gdzie samo­rzą­dy sta­wia­ły na aktyw­ność oby­wa­tel­ską, dzia­ło się to w ramach ich statutów.

W Ełku?
Mimo że usta­wo­daw­ca pra­wo do oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej wpro­wa­dził już w stycz­niu 2018 roku, to miesz­kań­cy Ełku nie mogą takich pro­jek­tów skła­dać. Blo­ka­dą do oby­wa­tel­skich uchwał” jest brak regu­la­mi­nu, czy­li jak mówi usta­wa szcze­gó­ło­wych zasad wno­sze­nia ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, zasad two­rze­nia komi­te­tów ini­cja­tyw uchwa­ło­daw­czych, zasad pro­mo­cji oby­wa­tel­skich ini­cja­tyw uchwa­ło­daw­czych — to nie­zbęd­ne zapi­sy, któ­re musi wpro­wa­dzić rada mia­sta dro­gą uchwały.
Teraz ma to się zmie­nić, dzię­ki pro­jek­to­wi uchwa­ły, któ­ry ma tra­fić pod obra­dy naj­bliż­szej sesji Rady Mia­sta Ełku.

Dla­cze­go dopie­ro po dwóch latach dopa­trzo­no się zanie­dbań w kwe­stii pra­wa oby­wa­tel­skie­go, nie wia­do­mo. Ale jak to mówią, lepiej póź­no niż wcale.

— Miesz­kań­cy coraz czę­ściej chcą uczest­ni­czyć w decy­do­wa­niu o swo­im mie­ście, chcąc móc przed­sta­wiać swo­je pomy­sły i roz­wią­za­nia wła­dzom mia­sta — mówi Robert Kli­mo­wicz. — Ini­cja­ty­wa oby­wa­tel­ska jest odpo­wie­dzią na to zapo­trze­bo­wa­nie. Dziś czę­sto zapo­mi­na­my, że gmi­na (mia­sto) jest wspól­no­tą miesz­kań­ców powsta­łą dla zaspo­ka­ja­nia ich potrzeb. Urzę­dy są tyl­ko po to, by słu­żyć pomo­cą miesz­kań­com i powin­ny wsłu­chi­wać się w ich głos.

Pro­jekt uchwa­ły będzie wyma­gał uzy­ska­nia popar­cia co naj­mniej 300 miesz­kań­ców. Szcze­gó­ło­we zasa­dy pro­jek­tu uchwa­ły pozna­my na naj­bliż­szej sesji miejskiej.


27 listo­pa­da 2019 roku pod­ję­to uchwa­łę w spra­wie uchwa­le­nia regu­la­mi­nu oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy uchwałodawczej.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/30287_124.2019.pdf

Woje­wo­da 3 stycz­nia roz­strzy­gnię­ciem nad­zor­czym unie­waż­nił uchwa­łę w całości.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/30572_XIII.124.2019_w_calosci.pdf

OSTATNIE