Strona główna » Sport » Ełczanie przetestowali swoją wytrzymałość. Najstarszy uczestnik miał 63, najmłodszy 8 lat
Sport

Ełczanie przetestowali swoją wytrzymałość. Najstarszy uczestnik miał 63, najmłodszy 8 lat

W ostat­nią nie­dzie­lę ełcza­nie wzię­li udział w tre­nin­gu pn. Ełcza­nie rusz­cie Cooper.
 
 W godzi­nach od 11. do 13., w  seriach co pół godzi­ny, uczest­ni­cy mie­rzy­li się  z pró­bą wysił­ko­wą opra­co­wa­ną przez ame­ry­kań­skie­go leka­rza Ken­ne­tha H. Coope­ra na potrze­by armii USA, pole­ga­ją­cą na 12-minu­to­wym nie­prze­rwa­nym bie­gu.
Przy mak­sy­mal­nym obcią­że­niu z pró­by sko­rzy­sta­ło bli­sko 50 osób.
 
Naj­star­szy uczest­nik miał 63, naj­młod­szy 8 lat. Jed­na z serii opa­no­wa­na była przez kla­sę spor­to­wą z SP 4 na cze­le z Panią Elż­bie­tą Jeżew­ską.
Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li  na pamiąt­kę imien­ne dyplo­my z prze­by­tym dystan­sem. Naj­dłuż­szy dystans w Ełcza­nie rusz­cie Cooper” poko­nał Kamil Wara­kom­ski – 3 280 m.
W tre­nin­gu udział wziął Pre­zy­dent Mia­sta Ełku — Tomasz Andru­kie­wicz,  zastęp­ca Wój­ta Gmi­ny Ełk — Pani Boże­na Woły­niec oraz Paweł Żuk Dyrek­tor MOSiR Ełk.

Źró­dło: mate­riał nad­sy­ła­ny przez MOSiR. Za treść tych infor­ma­cji miasto-gazeta.pl nie pono­si odpowiedzialności.