Strona główna » Lokalne » Ełczanie zbierają na szachy pod chmurką. Możesz pomóc
Lokalne

Ełczanie zbierają na szachy pod chmurką. Możesz pomóc

Ślady tego, że ełczanie potrafią się aktywizować i tworzyć wspaniałe miejsca integracyjne widoczne są niemal w całym naszym mieście.

Sza­chy pod chmur­ką” to nowa akcja spo­łecz­na, któ­ra zro­dzi­ła się spon­ta­nicz­nie i z miło­ści do gry w szachy.

— Jakiś czas temu, przed waka­cja­mi, nie­śmia­ło wrzu­ci­łem post na Face­bo­oku z pomy­słem zor­ga­ni­zo­wa­nia akcji sza­chy pod chmur­ką”. Odzew prze­szedł moje naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia – mówi Damian Kosma­la, pomy­sło­daw­ca i orga­ni­za­tor. — Regu­lar­nie, co nie­dzie­lę, zaczę­ło przy­cho­dzić coraz wię­cej osób. Dziś spo­ty­ka­my się w dość pokaź­nej gru­pie, cią­gle przy­cho­dzą nowe osoby.

W wyni­ku tego, że spo­ty­ka­nia sza­cho­we zaczę­ły cie­szyć się dużą popu­lar­no­ścią, zabra­kło pasjo­na­tom miej­sca na kolej­ne sza­chow­ni­ce. Dodat­ko­wo poja­wił się pro­blem zwią­za­ny z bra­kiem sprzę­tu szachowego.

— Nie mamy zega­rów i sza­chow­nic w roz­mia­rze tur­nie­jo­wym, przez co nie może­my orga­ni­zo­wać żad­nych tur­nie­jów, a nasza coty­go­dnio­wa gra jest bar­dzo utrud­nio­na — doda­je organizator.

Wycho­dząc naprze­ciw pro­ble­mom, Damian Kosma­la zor­ga­ni­zo­wał zbiór­kę pie­nię­dzy na bra­ku­ją­cy sprzęt. Doce­lo­wa kwo­ta zbiór­ki to 1700 zł. Za tę kwo­tę orga­ni­za­to­rzy chcą zaku­pić 10 zega­rów DGT Easy Plus oraz 10 sza­chow­nic z figurami.

— Za każ­dą zło­tów­kę ponad cel chciał­bym zro­bić otwar­ty tur­niej sza­cho­wy z nagro­da­mi oraz doku­pić wię­cej sza­cho­wych kom­ple­tów — mówi Damian Kosma­la. Jak zapew­nia orga­ni­za­tor, całość zebra­nej kwo­ty zosta­nie publicz­nie roz­li­czo­na wraz z nie­zbęd­ny­mi para­go­na­mi na pro­fi­lu FB Ełk Sza­chu­je oraz gru­pie  Sza­chy Ełk.

Ełc­cy sza­chi­ści mają też pla­ny na przy­szłość. Jak infor­mu­je Kosma­la  celem jest zało­że­nie sto­wa­rzy­sze­nia sza­cho­we­go, powo­ła­nie dru­ży­ny sza­cho­wej junior­skiej oraz senior­skiej, a przede wszyst­kim roz­wój i pro­pa­go­wa­nie tego pięk­ne­go spor­tu w naszym uko­cha­nym Ełku!”

Not­ka:

Damian Kosma­la ma 27 lat i miesz­ka w Ełku. Jego wiel­ką pasją są sza­chy. Jest aktyw­nym sza­chi­stą. Obec­nie zdał test na Sędzie­go III kla­sy Pol­skie­go Związ­ku Szachowego.

Ełc­cy pasjo­na­ci spo­ty­ka­ją się w każ­dą pogod­ną nie­dzie­lę o 13:00 na ełc­kiej pro­me­na­dzie. Spo­tka­nia są bez­płat­ne i otwar­te dla każ­de­go. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie zbiór­ki pod lin­kiem TUTAJ 

 

13 komentarzy

napisz komentarz
 • Pięk­na ini­cja­ty­wa. Waż­ne, że mło­dym ludziom coś się chce robić dla innych. Poza tym sza­chy kom­pu­te­ro­we, jak radzą tu nie­któ­rzy, to nie to samo. Sza­chy pod chmur­ką to inte­gra­cja poko­leń i świe­że powietrze.
  Przy oka­zji, zno­wu w Ełku bez­myśl­nie zaczę­to wyka­sza­nie traw­ni­ków. Celu­je w tym spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa Świt. Ostat­nio z upo­rem mania­ka koszo­no jeden z naj­pięk­niej­szych zie­leń­ców — mię­dzy blo­ka­mi przy Woj­ska Pol­skie­go a Mic­kie­wi­cza. 30 C w cie­niu, tra­wa ok. 15 cm, a powie­trze sine od spa­lin. Gdzie myśle­nie? Wystar­czy odro­bi­nę wie­dzy, by wie­dzieć, że aku­rat częst­sze kosze­nie w żaden spo­sób nie powo­du­je zmniej­sze­nia aler­gii, a odwrot­nie. Poza tym taki pasi­ko­nik, by prze­żyć, potrze­bu­je ok. 20 cm tra­wy. Kosze­nie traw powo­du­je w sezo­nie zwięk­sze­nie zanie­czysz­cze­nia powie­trza o ok. 30%, duży hałas. Pomi­jam wydat­ki z naszych pie­nię­dzy na tę głu­po­tę. W wie­lu mia­stach wło­da­rze myślą, koszą 2 razy do roku, wpro­wa­dza­ją kwiet­ne łąki. Widzę u nas wyraź­ny postęp, jeśli cho­dzi o tere­ny zarzą­dza­ne przez mia­sto. Ale nie w Świcie.

  • Świt ma plan kosze­nia, kosiar­ki kupio­ne są i plan trze­ba wyko­nać. Nie ma zna­cze­nia czy słoń­ce pra­ży czy deszcz — kosze­nie MUSI być. A miesz­kań­cy niech pła­cą w czyn­szu a co.

 • chło­pa­ki jest taka arka na komór­kę, nazy­wa się ches­sc­lock. Ścią­gnij­cie sobie i nie będzie trze­ba zega­rów kupować:)

  • Są też apki umoż­li­wia­ją­ce samą grę w sza­chy, więc nie trze­ba kupo­wać też sza­chow­nic. W ogó­le nie trze­ba wte­dy z domu wycho­dzić. Tyl­ko że to nie o to cho­dzi, pani dobra rada.

 • V
  Cza­sy takie że dziś każ­dy zbie­ra, bar­dzo inte­li­gent­ne . Lżej zbie­rać niż pra­co­wać, tyle że w Ełku nie ma już gdzie pra­co­wać. Tu się pro­mu­je aktyw­ny wypo­czy­nek w par­kach i jedy­nej w swo­im rodza­ju atrak­cji jakiej z zawi­ścią zazdrosz­czą nam inne mia­sta — promenadzie.

 • Sza­chu­je?
  Pro­fe­sor Mio­dek mówił, że popraw­ną for­mą jest też Ciszej, panowie”. 😉

  • potra­fisz prze­czy­tać, że sza­chu­je to nazwa pro­fi­lu FB, czy coś ci umknęło?

   • A jakie to ma zna­cze­nie, czy to nazwa pro­fi­lu, czy cokol­wiek innego?
    Z taki­mi ner­wa­mi do szachów?
    Suk­ce­sów ci nie wró­żę, nerwusiku…

   • Ty mun­dry, a jak gość nie ma baby swo­jej, tyl­ko chło­pa swo­je­go? I sam nie jest chłopem?

OSTATNIE