Strona główna » Poza prawem » Ełczanin skazany: 15 lat za zabójstwo w mieszkaniu na Matejki
Poza prawem

Ełczanin skazany: 15 lat za zabójstwo w mieszkaniu na Matejki

FOTO: Pixabay. Zdjęcie jest tylko ilustracja do tekstu
W wyniku aktu oskarżenia skierowanego przez Prokuraturę Rejonową w Ełku 12 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach, wydał wyrok skazujący 41-letniego mieszkańca Ełku, który był oskarżony o zabójstwo 61-letniego mężczyzny. Zabójca został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura żądała wymierzenia kary 25 lat pozbawienia wolności.

Jak poda­je Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Suwał­kach: Do zda­rze­nia doszło wie­czo­rem 9 maja 2020 roku w miesz­ka­niu przy ul. Matej­ki w Ełku.  We wspo­mnia­nym loka­lu czę­sto odby­wa­ły się liba­cje alko­ho­lo­we, scho­dzi­li się bez­dom­ni. Wie­lo­krot­nie musia­ła  inter­we­nio­wać tam Poli­cja z powo­du hała­sów i zakłó­ca­nia porządku. 

W dniu zda­rze­nia w miesz­ka­niu prze­by­wał 41-let­ni gospo­darz i inni męż­czyź­ni. Wszy­scy spo­ży­wa­li alko­hol. W pew­nym momen­cie gospo­darz zaczął ude­rzać pię­ścia­mi po całym cie­le jed­ne­go z męż­czyzn,  następ­nie udał się do kuch­ni po nóż i zadał nim cios pokrzyw­dzo­ne­mu w klat­kę pier­sio­wą. Potem dalej ude­rzał go pię­ścia­mi po twa­rzy i całym ciele. 

 Jeden ze świad­ków zda­rze­nia zadzwo­nił na numer alar­mo­wy, co spo­wo­do­wa­ło przy­jazd patro­lu poli­cji i pogo­to­wia ratun­ko­we­go. Poli­cjan­ci zasta­li w miesz­ka­niu dwóch nie­trzeź­wych męż­czyzn i leżą­ce­go na pod­ło­dze nie­przy­tom­ne­go męż­czy­znę z zakrwa­wio­ną koszul­ką. Pod­czas udzie­la­nia  ran­ne­mu pomo­cy ujaw­nio­no ranę kłu­tą klat­ki pier­sio­wej.  W miesz­ka­niu, zna­le­zio­no zakrwa­wio­ny nóż. Pokrzyw­dzo­ne­go zabra­no do szpi­ta­la, gdzie  pod­czas ope­ra­cji zmarł  z powo­du nie­wy­dol­no­ści krą­że­nio­wo-odde­cho­wej spo­wo­do­wa­ne­go obfi­cie krwa­wią­cą raną. 

Gospo­darz miesz­ka­nia pod­czas prze­słu­cha­nia przez pro­ku­ra­to­ra  przy­znał się do zabój­stwa. Wyja­śnił, że nie był świa­do­my tego co robi, z powo­du wypi­cia dużej ilo­ści alko­ho­lu. Pamię­tał tyl­ko frag­men­ty zda­rze­nia. Do kłót­ni z pokrzyw­dzo­nym mia­ło dojść z jakie­goś bła­he­go powodu.

 W toku śledz­twa pro­ku­ra­tor posta­no­wił o pod­da­niu podej­rza­ne­go bada­niom psy­chia­trycz­nym i psy­cho­lo­gicz­nym. Z opi­nii bie­głych psy­chia­trów i psy­cho­lo­ga wyni­ka­ło, że podej­rza­ny nie cier­pi na cho­ro­by psy­chicz­ne, jed­nak­że jest uza­leż­nio­ny od alko­ho­lu. W chwi­li popeł­nie­nia czy­nu ze wzglę­du na wystę­po­wa­nie zabu­rzeń świa­do­mo­ści, zdol­ność do roz­po­zna­nia zna­cze­nia czy­nu oraz pokie­ro­wa­nia swo­im postę­po­wa­niem była u podej­rza­ne­go zniesiona. 

Zgod­nie bowiem z art. 31§3 Kodek­su kar­ne­go nie sto­su­je się prze­pi­sów o znie­sio­nej lub ogra­ni­czo­nej poczy­tal­no­ści, gdy spraw­ca wpra­wił się w stan nie­trzeź­wo­ści lub odu­rze­nia powo­du­ją­cy wyłą­cze­nie, lub ogra­ni­cze­nie poczy­tal­no­ści, któ­re prze­wi­dy­wał lub mógł przewidzieć.

 Od dnia zatrzy­ma­nia męż­czy­zny, zasto­so­wa­no wobec nie­go — na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra — śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia, któ­re było kon­ty­nu­owa­ne tak­że na eta­pie sądo­wym, po wnie­sie­niu przez pro­ku­ra­to­ra aktu oskar­że­nia do Sądu. 

Po prze­pro­wa­dze­niu roz­pra­wy Sąd Okrę­go­wy w Suwał­kach wydał  12 mar­ca 2021 wyrok. W orze­cze­niu Sąd uznał oskar­żo­ne­go za win­ne­go zarzu­ca­ne­go mu w akcie oskar­że­nia czy­nu z art. 148§1 kk i wymie­rzył mu karę 15 lat pozba­wie­nia wolności.

Pro­ku­ra­tor na roz­pra­wie sądo­wej żądał wymie­rze­nia kary 25 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Obec­nie Pro­ku­ra­tu­ra wnio­sła o spo­rzą­dze­nie uza­sad­nie­nia wyro­ku i po zapo­zna­niu się z nim podej­mie decy­zję co do ewen­tu­al­ne­go wywie­dze­nia apelacji.

Źró­dło Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Suwał­kach