Strona główna » Sport » Ełczanin zajął III miejsce na ogólnopolskich zawodach w podciąganiu na drążku
Sport

Ełczanin zajął III miejsce na ogólnopolskich zawodach w podciąganiu na drążku

Prze­mek Kle­kot­ka, któ­re­mu nie­ob­ca jest gim­na­sty­ka i akro­ba­ty­ka jako jeden z naj­wy­tr­wal­szych aktyw­nie tre­nu­ją­cych Akro­ba­ty­kę i Stre­et Wor­ko­ut (Kali­ste­ni­kę) w minio­ną nie­dzie­lę (30 czerw­ca 2019 r.) wziął udział VII Ogól­no­pol­skich Mistrzo­stwach w Pod­cią­ga­niu na Drąż­ku w Radzy­niu Podlaskim.

W zawo­dach star­to­wa­ło ok. 40 zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Repre­zen­tant ełc­kie­go Stre­et Wor­ko­utu, czło­nek kadry tre­ner­skiej ełc­kiej Szko­ły Tań­ca i Akro­ba­ty­ki PROTON, jak i rów­nież repre­zen­tant mia­sta Ełku wśród tak licz­nej kon­ku­ren­cji sta­nął na podium. W sys­te­mie dra­bin­ko­wym wyko­nał łącz­nie 238 pod­cią­gnięć, co zapew­ni­ło mu III miejsce.

Spon­so­rem całe­go wyjaz­du była  fir­ma FART- Ubezpieczenia.

Gra­tu­la­cje Prze­mko­wi i życzy­my dal­szych sukcesów.

Autor: PROTON

tagi

KRONIKA POLICYJNA