Ełczanka skarży się na Wydział Komunikacji. Wylewający się biust spod dekoltu, plotki i lenistwo

Prze­nie­sie­nie Wydzia­łu Komu­ni­ka­cji, któ­ry pod­le­ga pod Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ełku, do nowej sie­dzi­by mia­ło roz­wią­zać pro­blem kole­jek i przy­spie­szyć zała­twia­nie spraw. Nowy wydział został wypo­sa­żo­ny w nowe urzą­dze­nia oraz zatrud­nio­nych zosta­ło wię­cej osób. Mia­ło być szyb­ciej, łatwiej i przy­jem­niej. Czy tak jest faktycznie?