Strona główna » Pod napięciem » Ełk: KPP Ełk: Zaginął 47- letni  Robert Olszewski
Pod napięciem

Ełk: KPP Ełk: Zaginął 47- letni  Robert Olszewski

Poli­cjan­ci poszu­ku­ją zagi­nio­ne­go 47-let­nie­go Rober­ta Olszew­skie­go,  któ­ry w  dniu 24 listo­pa­da 2015r. oko­ło godzi­ny 8:00 wyszedł z domu pod pozo­rem pój­ścia do pra­cy oraz opła­ce­nia rachun­ków i do chwi­li obec­nej  nie nawią­zał kon­tak­tu z rodzi­ną i nie powró­cił do miej­sca zamieszkania.

Zagi­nio­ny ma 47 lat, 180 cm wzro­stu i waży oko­ło 90 kg i jest śred­niej budo­wy cia­ła. Ma krót­kie, blond wło­sy, twarz pocią­głą, lek­ko gar­ba­ty nos i nie­bie­skie oczy.

W dniu zagi­nię­cia męż­czy­zna ubra­ny był w kurt­kę zimo­wą w kolo­rze sza­ro — nie­bie­sko – bia­łym, spodnie ocie­pla­ne kolo­ru kha­ki, jasny swe­ter i buty zimo­we, do kost­ki kolo­ru czarnego.

Wszyst­kie oso­by, któ­re  mają infor­ma­cje na temat  miej­sca jego poby­tu pro­szo­ne są o kon­takt oso­bi­sty  z Komen­dą Powia­to­wą Poli­cji w Ełk ul. Cho­pi­na 10 lub  tele­fo­nicz­ny pod nume­rem 87 621 82 00 lub 997.