Strona główna » Poza prawem » Ełk: Kradli katalizatory – zostali zatrzymani na gorącym uczynku
Poza prawem

Ełk: Kradli katalizatory – zostali zatrzymani na gorącym uczynku

Policjanci z Ełku zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy nocą wycinali katalizatory z zaparkowanych samochodów. Do zatrzymań doszło dzięki czujności i spostrzegawczości mieszkańców, którzy zaniepokojeni niecodziennymi odgłosami szybko zadzwonili pod numer alarmowy. Okazało się, że zatrzymani mają znacznie więcej na sumieniu.

W ubie­głym tygo­dniu pod numer alar­mo­wy zadzwo­ni­ła zanie­po­ko­jo­na kobie­ta, któ­ra usły­sza­ła nocą dziw­ne dźwię­ki docho­dzą­ce z par­kin­gu. W reak­cji na to zgło­sze­nie poli­cjan­ci natych­miast poje­cha­li we wska­za­ne miej­sce. Tam dostrze­gli dwóch męż­czyzn, któ­rzy na widok radio­wo­zów zaczę­li ucie­kać. Poli­cjan­ci ruszy­li za nimi i szyb­ko odna­leź­li ich scho­wa­nych w krzakach.

Przy­pusz­cze­nie, że dzie­je się coś nie­do­bre­go nie myli­ło zgła­sza­ją­cej. Oka­za­ło się, że zatrzy­ma­ni to dwaj bra­cia z powia­tu piskie­go, któ­rzy wspól­nie kra­dli kata­li­za­to­ry. Do ich wyci­na­nia mie­li przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne narzę­dzia i to wła­śnie ich dźwięk zanie­po­ko­ił miesz­kań­ców Ełku.
 
 Tej nocy męż­czyź­ni zdą­ży­li ukraść jeden kata­li­za­tor i zaczę­li wyci­nać kolej­ny, ale zamie­rzo­ne­go celu nie osią­gnę­li, ponie­waż zosta­li zatrzy­ma­ni przez poli­cjan­tów. W trak­cie prze­pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści poli­cjan­ci usta­li­li, że bra­cia już wcze­śniej kra­dli razem kata­li­za­to­ry. W tym celu wła­my­wa­li się tak­że do gara­ży. 21 i 30-latek usły­sze­li po 6 zarzu­tów kra­dzie­ży i kra­dzie­ży z wła­ma­niem. Łącz­ne stra­ty ich prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści wyli­czo­ne do tej pory to 18 tys. złotych.

Zgod­nie z kodek­sem kar­nym gro­żą im kary do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.
Sąd tym­cza­so­wo aresz­to­wał obu bra­ci na 3 miesiące.
KPP EŁK