Strona główna » Lokalne » Ełk: Manifestacja w obronie demokracji
Lokalne

Ełk: Manifestacja w obronie demokracji

Komi­tet Obro­ny Demo­kra­cji, po raz kolej­ny wzy­wa naród do wyj­ścia na ulicę.“Nie może­my stać bez­czyn­nie z boku. Musi­my się sprzeciwić.Zachęcam wszyst­kich — orga­ni­zuj­cie się u sie­bie, lokal­nie, regio­nal­ne. Pokażmy, że jeste­śmy w całej Pol­sce i że nie odpu­ści­my, bo Pol­ska jest dla nas waż­na”- czy­ta­my na stro­nie KOD‑U.W naszym mie­ście, 19 grud­nia ( sobo­ta) odbę­dzie się mani­fe­sta­cja w obro­nie demo­kra­cji. Pikie­ta będzie trwa­ła przez dwie godzi­ny (12.00 – 14.00), przy uli­cy Mic­kie­wi­cza 15.

R.SZ.

 

9 komentarzy

napisz komentarz
 • panie pre­zy­den­cie andrzej duda i pani pre­mier zrup­cie porzon­dek z tymi debi­la­mi w polsce

 • Pan JF czy­ści na swo­im pro­fi­lu swo­ją wypo­wiedź na kogo gło­so­wał w wybo­rach pre­zy­denc­kich, mam nagra­nie Panie JF!

 • Czy par­tii PSL jest wia­do­me że jej czło­nek Pan J F zastęp­ca wój­ta gmi­ny Sta­re Juchy gło­so­wał na Andrze­ja Dudę do cze­go się przy­znał w cza­sie tej hucpy?
  Czyż­by kan­dy­dat jego par­tii PSL nie zasłu­gi­wał na zaufa­nie J F?

 • Haseł­ka na kar­to­nach uświa­do­mi­ły Pola­kom o co tak napraw­dę cho­dzi tym oCY­GA­Nio­nym przez Rumuna?
  Orga­ni­za­tor huc­py Pan JF w wywia­dzie glę­dzi że glo­so­wał na pre­zy­den­ta Dudę, a do Sej­mu star­to­wał z list PSL‑u, kan­dy­dat z PSL‑u na pre­zy­den­ta RP panu JF nie pasował?
  Na tej huc­pie było 300 osób, jak na mia­sto Ełk liczą­ce 60 000 miesz­kań­ców to bar­dzo nie­wie­le, potem jesz­cze oka­za­ło się że dużo było przyjezdnych?
  widzia­łem w tej huc­pie daw­nych komu­ni­stycz­nych nauczy­cie­li, wybor­ców PO, żad­ne­go robot­ni­ka to tam nie było!
  Widzia­łem panią któ­ra w Sta­nie Wojen­nym była inter­no­wa­na, sta­ła z nie­któ­ry­mi co byli zado­wo­le­ni gdy gene­rał takich jak Ona inter­no­wał, któ­ra demo­kra­cja dla tej pani była lepsza?
  Niech uczest­ni­cy KOD‑u wyja­śnią kto zła­mał kon­sty­tu­cje w czerw­cu, tyl­ko nie opo­wia­daj­cie dyr­dy­ma­łek że w czerw­cu PO zro­bi­ło — pomył­kę, błąd, nie­takt, nie­zręcz­ność, TK jasno się zwy­ro­ko­wał. Bar­dzo pro­szę nie wci­skać ludziom kitu że sko­ro PO ZŁAMAŁO KONSTYTUCJĘ to PiS już nie powi­nien„„ napraw­cie błąd PO któ­ry pole­gał na zawłasz­cze­niu Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym by blo­ko­wać wszel­kie uchwa­ły Rzą­du PiS.

 • szy­szek, pro­sty czło­wie­ku. nie wiesz po co ta demon­stra­cja . kur­ski powie­dział ciem­ny lud to kupi„. tak szy­szek za te 500 zł będziesz dyma­ny przez pre­ze­sa i jego kota i to bez mydła.

  • Cze­go tak się rzu­casz, PO tym wpi­sie udo­wod­ni­łeś że zasłu­gu­jesz na okre­śle­nie NAJGORSZY SORT„ bez Polaka!

 • Wam się w dupach poprzew­ra­ca­ło.. Ode­rwa­li od kory­ta i teraz strach co ?

  • Szy­szek, a cze­mu to tak pisze­my co? A moze strach w d.…e domi­nu­je i boimy sie , ale czego?(dziewczynka czy chlop­czyk ). Nie obra­zaj­my sie nawza­jem, jesli Szy­szek nie zyczy sobie wycho­dze­nia z domu niech sie­dzi doma i nie wypo­wia­da sie bez zwiazku