Strona główna » Lokalne » EŁK: Psia KUPA do kosza!
Lokalne

EŁK: Psia KUPA do kosza!

fot. nadesłane-UM EŁK

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych pn. Psia KUPA do kosza” odby­ło się 10 grud­nia 2015 r. o godz. 14.00 w Urzę­dzie Mia­sta Ełku. Nagro­dy za naj­lep­sze wier­sze otrzy­ma­ło sze­ściu lau­re­atów oraz sze­ścio­ro wyróżnionych.

Od wie­lu lat mia­sto Ełk podej­mu­je dzia­ła­nia zwra­ca­ją­ce uwa­gę na pro­blem nie­czy­sto­ści pozo­sta­wia­nych przez zwie­rzę­ta wypro­wa­dza­ne na spa­ce­ry. W tym roku roz­po­czę­ta zosta­ła kolej­na kam­pa­nia, tym razem pod hasłem Psia KUPA do kosza!”.
Jest ona skie­ro­wa­na do wszyst­kich wła­ści­cie­li czwo­ro­no­gów. Celem jest pro­pa­go­wa­nie dobrych nawy­ków wśród opie­ku­nów zwie­rząt, a tak­że zachę­ce­nie do usu­wa­nia ich nieczystości.
Jed­nym z dzia­łań podej­mo­wa­nych w ramach pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii Psia KUPA do kosza!” była orga­ni­za­cja kon­kur­su dla uczniów klas 4, 5 i 6 ełc­kich szkół pod­sta­wo­wych pole­ga­ją­ce­go na napi­sa­niu wier­sza o obo­wiąz­ku sprzą­ta­nia po pupi­lach oraz potrze­by utrzy­my­wa­nia porząd­ku i este­ty­ki w prze­strze­ni miejskiej.
Celem kon­kur­su była pro­mo­cja odpo­wie­dzial­ne­go zacho­wa­nia wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Wydział Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku oraz Straż Miej­ska w Ełku.
Udział w kon­kur­sie mogli wziąć zgło­sze­ni przez szko­ły pod­sta­wo­we ucznio­wie klas 4, 5 i 6, któ­rzy napi­sa­li autor­ski wiersz doty­czą­cy kam­pa­nii, a tym samym obo­wiąz­ku sprzą­ta­nia po zwie­rzę­tach wypro­wa­dza­nych na spa­ce­ry oraz potrze­bie wspól­ne­go dba­nia o porzą­dek i este­ty­kę mia­sta Ełku.

Komi­sja przy­zna­ła sześć nagród głów­nych oraz dodat­ko­wo sześć wyróż­nień, po dwa w każ­dej gru­pie wie­ko­wej. Lau­re­ata­mi kon­kur­su zostali:
I miej­sce
Anie­la Rogiń­ska za wiersz Mieć psa” (SP nr 2, kla­sa: 6c)
Maria Kowa­le­wicz za wiersz Codzien­ny obo­wią­zek” (SP nr 2, kla­sa 6 d)
II miej­sce
Patry­cja Szu­kieć za wiersz Wstyd” (SP nr 3, kla­sa 4 d),
Oli­wia Pal­czew­ska za wiersz Fafi­ko­wa kupa” (SP nr 4, kla­sa 6 d),
Kac­per Przy­bo­row­ski za wiersz Sprząt­nij wszyst­ko, co zwierz zgu­bi” (SP nr 7, kla­sa 5 b)
III miej­sce
Julia Przy­go­dziń­ska za wiersz Apel do wła­ści­cie­li czwo­ro­no­gów” (SP nr 7, kla­sa 5 a)

Wyróż­nie­nia:
Lau­ra Rogiń­ska (SP nr 2, kla­sa 4c)
Ali­cja Uła­no­wicz (SP nr 3, kla­sa 4 b)
Patry­cja Lipa (SP nr 4, kla­sa 5 a)
Oli­wia Prze­kop (SP nr 7, kla­sa 5 b)
Moni­ka Zambrow­ska (SP nr 2, kla­sa 6 c)
Bła­żej Mar­ci­niak (SP nr 4, kla­sa 6 c)

autor: UM EŁK