Strona główna » Kultura » Ełk usłyszy Nowy głos
Kultura

Ełk usłyszy Nowy głos

Monika Kuszyńska, Iga Caban, Hubert Stolarski wystąpią 19 sierpnia na jednej scenie z podopiecznymi Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej. Będzie to zwieńczenie warsztatów realizowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Fundacją Jutropera w ramach programu Nowy głos. Jego pilotażowa edycja jest poświęcona twórczości Stanisława Lema w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin pisarza.

W spek­ta­klu ope­ro­wo-teatral­nym śpie­wa­kom będzie towa­rzy­szyć zespół pod kie­row­nic­twem Rafa­ła Kłocz­ko, dyrek­to­ra Fil­har­mo­nii Zie­lo­no­gór­skiej (Krzysz­tof Łocho­wicz-gita­ra elek­trycz­na, Rafał Grzą­ka-akor­de­on, Bar­tosz Weber-DJ). Zapre­zen­tu­ją wybra­ne arie ope­ro­we w nowych aran­ża­cjach, nada­jąc im wyjąt­ko­wy, futu­ry­stycz­ny wymiar.

– Nie da się jed­nym sło­wem opi­sać, co jest wyjąt­ko­we­go w kształ­cie muzycz­nym spek­ta­klu. Naj­waż­niej­sze jest to, że muzy­ka daje nam prze­strzeń do tak wie­lu inter­pre­ta­cji, w zależ­no­ści od kon­tek­stu, w któ­rym ją usta­wi­my. W Nowym Gło­sie: L.E.M. zesta­wi­my robo­ty i ludzi, Zie­mię i prze­strzeń kosmicz­ną, a całość posta­wi pyta­nie – kto i dla­cze­go jest tak napraw­dę czło­wie­kiem – mówi Rafał Kłoczko.

Całość dopeł­ni spek­ta­ku­lar­na sce­no­gra­fia wło­skie­go arty­sty – Luigi Sco­glio, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go zarów­no w Pol­sce, jak i poza gra­ni­ca­mi kra­ju. W spek­ta­klu zoba­czyć będzie moż­na tak­że pro­jek­cje mul­ti­me­dial­ne Karo­li­ny Jace­wicz oraz reży­se­rię świa­teł Dariu­sza Albrych­ta. Gru­pa reali­za­to­rów i arty­stów pra­cu­je pod kie­run­kiem Micha­ła Zna­niec­kie­go, świa­to­wej sła­wy reży­se­ra, któ­ry jest auto­rem i pomy­sło­daw­cą pro­gra­mu Nowy Głos.

Dzi­siaj w Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry roz­po­czy­na­ją się warsz­ta­ty, w któ­rych wezmą udział pod­opiecz­ni Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Nie­peł­no­spraw­nych Die­ce­zji Ełc­kiej. Ich dys­funk­cje nie sta­no­wi­ły barie­ry przed zaan­ga­żo­wa­niem w przy­go­to­wa­nie spek­ta­klu. Przez kil­ka­na­ście naj­bliż­szych dni będą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje, part­ne­ru­jąc na sce­nie pro­fe­sjo­nal­nym artystom.

– Pro­jekt Nowy Głos pozwa­la zna­leźć się na jed­nej sce­nie i wspól­nie two­rzyć. Uczy­my się współ­od­po­wie­dzial­no­ści. I arty­ści, muzy­cy, śpie­wa­cy, wiel­kie gwiaz­dy i oso­by, któ­re będą na sce­nie pierw­szy raz. Oczy­wi­ście po warsz­ta­tach i po pró­bach będą mogły wspól­nie wystą­pić i współ­uczest­ni­czyć w odszu­ki­wa­niu nowej per­spek­ty­wy – pod­kre­śla Michał Znaniecki.

Pre­mie­ra spek­ta­klu Nowy głos L.E.M. odbę­dzie się 19 sierp­nia o godzi­nie 18.00 w Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry, któ­re jest part­ne­rem edy­cji war­miń­sko-mazur­skiej pro­gra­mu. Tutaj też będzie moż­na ode­brać dar­mo­we wej­ściów­ki na to wydarzenie.

Ogól­no­pol­ski pro­gram arty­stycz­no-spo­łecz­ny Nowy Głos skie­ro­wa­ny jest do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych sku­pia­ją­cych oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, zarów­no arty­stów, jak i ama­to­rów, czy oso­by bez doświad­cze­nia w tym zakre­sie. W pierw­szym eta­pie pro­jek­tu wyło­nio­no w nabo­rze kon­kur­so­wym trzy orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z woje­wództw dol­no­ślą­skie­go, mało­pol­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go, któ­re otrzy­ma­ły wraz z gru­pą swo­ich pod­opiecz­nych moż­li­wość współ­udzia­łu w pro­duk­cji spek­ta­klu muzycz­no-teatral­ne­go oraz dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję zwią­za­nych z tym działań.

Pro­gram jest reali­zo­wa­ny przez Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tań­ca we współ­pra­cy z Fun­da­cją Jutro­pe­ra, finan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i Sportu.

 Autor: Naro­do­wy Insty­tut Muzy­ki i Tańca

KRONIKA POLICYJNA