Strona główna » Lokalne » Ełk zaprasza na XIV Mazurskie Zawody Balonowe
Lokalne

Ełk zaprasza na XIV Mazurskie Zawody Balonowe

Kolorowe balony ekip z Polski i zagranicy wkrótce wzbiją się nad Ełkiem i Jeziorem Ełckim. 22-24 lipca zaplanowanych zostało 5 widowiskowych nalotów na miasto oraz wieczorna parada baloniarzy głównymi ulicami. Tegoroczne zawody balonowe w Ełku obywają się w randze Pucharu Polski.

To już XIV edy­cja jed­ne­go z naj­bar­dziej wido­wi­sko­wych wyda­rzeń na Mazu­rach. W tym roku w trak­cie Mazur­skich Zawo­dów Balo­no­wych w Ełku odbę­dą się nalo­ty kolo­ro­wych balo­nów na róż­ne czę­ści mia­sta oraz para­da balo­nia­rzy głów­ny­mi uli­ca­mi, tj.: Kiliń­skie­go, Woj­ska Pol­skie­go, Puła­skie­go. Do tej pory udział w zawo­dach zade­kla­ro­wa­ło oko­ło 20 ekip. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na ist­nie­ją­ce regu­la­cje nie odbę­dą się star­ty ekip balo­no­wych z Pla­cu Jana Paw­ła II.

22 lip­ca – czwartek

 • godz. 18:00 – brie­fing inau­gu­ra­cyj­ny w WSFiZ
 • godz. ok. 19.00 – 20:30 – I lot – nalot na Ełk
 • godz.  22:00–  para­da balo­nia­rzy uli­ca­mi mia­sta (Kiliń­skie­go, Woj­ska Pol­skie­go, Pułaskiego)
 •  

23 lip­ca – piątek

 • godz. 6:00 – 8:00  II lot – nalot na Ełk
 • godz. ok. 18:30 – 20:00 – III lot – nalot balonów

 

24 lip­ca – sobota

 • godz. 6:00 – 8:00 – IV lot – nalot na Ełk
 • godz. ok. 18:30 – 20:00 V lot – nalot na Ełk

 Tekst pocho­dzi ze stro­ny UM EŁK

3 komentarze

napisz komentarz
 • Klu­czo­we pyta­nie ile mia­sto zapła­ci­ło za tę wąt­pli­wą imprezę

 • Jakoś sła­bo byli widocz­ni BALONIARZE nad ełc­kim niebem !
  Czyż­by uni­ka­li rada­rów i lata­li nad samym j.ełckim. Ran­ga wzro­sła ale ilość balo­nów co roku spada!

 • Moze w koń­cu pierw­szy balo­niarz ełc­ki odle­ci i znik­nie z hory­zon­tu, bo już czas na jego odlot.

OSTATNIE