Strona główna » Pod napięciem » Episkopat apeluje do rodziców ws. deprawacji w szkołach
Pod napięciem

Episkopat apeluje do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP zaape­lo­wał do rodzi­ców o czuj­ność w związ­ku z pla­no­wa­nym finan­so­wa­niem przez nie­któ­re samo­rzą­dy zajęć dodat­ko­wych w szkołach.

Dziec­ko nie może uczest­ni­czyć w żad­nych tego typu zaję­ciach bez wyraź­nej zgo­dy rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów” – napi­sał bp Marek Men­dyk, Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP. War­to zain­te­re­so­wać się tym, co dzie­je się w szko­łach, jakie­go typu zaję­cia są orga­ni­zo­wa­ne, kto je pro­wa­dzi i jakie tre­ści prze­ka­zu­je” – zwra­ca się do rodzi­ców i opie­ku­nów praw­nych przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go 2019/2020.

Prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP zaape­lo­wał do rodzi­ców o czuj­ność i roz­trop­ność w związ­ku z pla­no­wa­nym finan­so­wa­niem przez nie­któ­re samo­rzą­dy (orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły) zajęć dodat­ko­wych w pla­ców­kach oświa­to­wych. Według donie­sień medial­nych, w nie­któ­rych mia­stach Pol­ski od wrze­śnia br. pla­nu­je się wpro­wa­dze­nie (finan­so­wa­nie) edu­ka­cji sek­su­al­nej. Są też takie miej­sca, w któ­rych już reali­zo­wa­na jest tzw. edu­ka­cja anty­dy­skry­mi­na­cyj­na. Przy­po­mi­na­my, że dziec­ko nie może uczest­ni­czyć w żad­nych tego typu zaję­ciach bez wyraź­nej zgo­dy rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów” – zazna­czył prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP.

Pod­kre­ślił też, iż rodzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni mogą skła­dać w szko­łach spe­cjal­ne oświad­cze­nie. W celu uzy­ska­nia pew­no­ści, że dzie­ci nie wezmą udzia­łu w zaję­ciach, pod­czas któ­rych będą im prze­ka­zy­wa­ne tre­ści nie­zgod­ne z wyzna­wa­nym sys­te­mem war­to­ści oraz wykra­cza­ją­ce poza pod­sta­wę pro­gra­mo­wą obo­wią­zu­ją­cą na danym eta­pie kształ­ce­nia, nale­ży zło­żyć w szko­le spe­cjal­ne oświad­cze­nie” – napi­sa­no w apelu.

Źró­dło: KEP/Kurier PAP

11 komentarzy

napisz komentarz
 • Dobrze że mło­dzież odcho­dzi od tych czar­nych zabo­bo­nów , sta­rzy fana­ty­cy wymrą śmier­cią naturalną.

 • W gim­na­zjum mego dziec­ka pra­co­wał ksiądz, któ­ry takie sce­ny nagry­wał z kole­gą, że napraw­dę moc­ne. Wstyd mi było przed synem, a on prze­stał po tym cho­dzić do kościo­ła. Ksiądz tymi samy­mi ręko­ma, któ­ry­mi trzy­mał k.…. kum­pla, pod­no­sił hostię.

  • Mam wie­rzą­ca Mamę. Któ­ra po przy­ję­ciu w koście­le swie­tej komu­nii. Przy­szła do domu smut­na i powie­dzia­ła. Po raz pierw­szy w życiu kie­dy przed moimi ocza­mi zoba­czy­łam te wypie­le­gno­wa­ne bia­łe rącz­ki księ­dza trzy­ma­ją­ce komu­nie świę­ta, pomy­śla­łam co te rącz­ki wcze­śniej robi­ły. Czy gwał­ci­ly lub mole­sto­wa­ly jakieś nic nie win­ne prze­stra­szo­ne dziec­ko. Nie odpo­wie­dzia­łem nic.

 • Ja ape­lu­je do czar­nych, wara od naszych dzie­ci. Moja 78 let­nia mama po powro­cie z kościo­ła pra­wie że łza­mi w oczach powie­dzia­ła że kie­dy ksiądz dawał jej komu­nie patrzy­ła na te jego bia­łe rącz­ki i pomy­śla­ła, co te rącz­ki robi­ły. Może krzyw­dzi­ly i mole­sto­wa­ly nic nie win­ne dziecko.

 • Oto naj­lep­si spe­cja­li­ści: od umia­ru, od poko­ry, od ubó­stwa, od miło­sier­dzia, od życia mał­żeń­skie­go, od wycho­wa­nia dzia­te­czek… Aha, i od histo­rii — patrz Kro­ni­ka Kpinomira”.

  • Dla nich naj­le­piej, żeby dzie­ci nie wie­dzia­ły, co to zna­czy zły dotyk, żeby księ­dzu sia­da­ły na kola­na, a on juz wie co robić dalej, ciem­no­ta im naj­bar­dziej potrzebna.

 • Jestem rodzi­cem i nie życzę sobie by czar­ni mnie uczy­li jak mam wycho­wać dzieci.

 • Depra­wa­cja w ełc­kich szko­łach owszem była dwa lata temu, gdy poja­wił się moc­ny fil­mik z księ­dzem kate­che­tą, jak barasz­ku­je z dru­gim panem.

 • Niech ta ban­da zbo­ków i darmozjadów,zacznie sprzą­tać swój Waty­kań­ski burdel

 • 68% kle­chów to pedo­fi­le a on naucz­ki nam daje. Zaj­mij się swo­imi gorą­cy­mi brać­mi. O skan­da­lu w Cari­ta było gło­śno. Nawet wodza zawie­sił. I szyb­ko odwiesił.

 • EPISKOPAT niech się zaj­mie PEDOFILAMI W SUTANNACH ! Ci to dopie­ro depra­wu­ją DZIECI” !!