Strona główna » Pod napięciem » Episkopat ws. protestów kobiet. Abp Gądecki: to nie Kościół stanowi prawa w ojczyźnie
Pod napięciem

Episkopat ws. protestów kobiet. Abp Gądecki: to nie Kościół stanowi prawa w ojczyźnie

Renata Szymaszko. Protest kobiet 24.10.2020
O wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka, zaapelował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym Oświadczeniu wobec aktów przemocy, które uniemożliwiły w niektórych kościołach osobom wierzącym modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii. Wydarzenia te były reakcją na ostatnią decyzję Trybunału Konstytucyjnego

Prze­wod­ni­czą­cy Epi­sko­pa­tu w oświad­cze­niu przy­po­mniał, że sta­no­wi­sko Kościo­ła kato­lic­kie­go na temat pra­wa do życia jest nie­zmien­ne i publicz­nie zna­ne. Cytu­jąc Ency­kli­kę Jana Paw­ła II Evan­ge­lium Vitae  pod­kre­ślił, że świa­do­ma i dobro­wol­na decy­zja pozba­wie­nia życia nie­win­nej isto­ty ludz­kiej jest zawsze złem z moral­ne­go punk­tu widze­nia i nigdy nie może być dozwo­lo­na ani jako cel, ani jako śro­dek do dobre­go celu. (…) «Nic i nikt nie może dać pra­wa do zabi­cia nie­win­nej isto­ty ludz­kiej, czy to jest embrion czy płód, dziec­ko czy doro­sły, czło­wiek sta­ry, nie­ule­czal­nie cho­ry czy umie­ra­ją­cy. (…) Żad­na wła­dza nie ma pra­wa do tego zmu­szać, ani na to przy­zwa­lać»” (Evan­ge­lium Vitae, 57).

Abp Gądec­ki zauwa­żył, że to nie Kościół sta­no­wi pra­wa w naszej Ojczyź­nie i to nie bisku­pi podej­mu­ją decy­zje o zgod­no­ści bądź nie­zgod­no­ści ustaw z Kon­sty­tu­cją RP. Kościół ze swej stro­ny nie może jed­nak prze­stać bro­nić życia, ani też zre­zy­gno­wać z gło­sze­nia, że każ­dą isto­tę ludz­ką trze­ba chro­nić od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci. W tej kwe­stii – jak czę­sto powta­rza papież Fran­ci­szek ‒ Kościół nie może iść na żaden kom­pro­mis, ponie­waż stał­by się win­nym kul­tu­ry odrzu­ca­nia, któ­ra jest dzi­siaj tak bar­dzo roz­po­wszech­nio­na, doty­ka­jąc zawsze naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych i bezbronnych”.

W Oświad­cze­niu Prze­wod­ni­czą­cy Epi­sko­pa­tu pod­kre­ślił, że wul­ga­ry­zmy, prze­moc, obe­lży­we napi­sy i zakłó­ca­nie nabo­żeństw oraz pro­fa­na­cje, któ­rych dopusz­czo­no się w ostat­nich dniach – mimo iż mogą one pomóc nie­któ­rym oso­bom w roz­ła­do­wa­niu ich emo­cji – nie są wła­ści­wą meto­dą dzia­ła­nia w demo­kra­tycz­nym pań­stwie”. Wyra­ził swój smu­tek, że dzi­siaj w wie­lu kościo­łach, unie­moż­li­wio­no oso­bom wie­rzą­cym modli­twę i prze­mo­cą ode­bra­no pra­wo do wyzna­wa­nia swo­jej wiary.

Abp Gądec­ki zaape­lo­wał o wyra­ża­nie swo­ich poglą­dów w spo­sób akcep­to­wal­ny spo­łecz­nie, z posza­no­wa­niem god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka. Zachę­cił wszyst­kich do dia­lo­gu na temat spo­so­bów ochro­ny pra­wa do życia oraz praw kobiet, a dzien­ni­ka­rzy i poli­ty­ków popro­sił o nie­eska­lo­wa­nie napięć, w poczu­ciu odpo­wie­dzial­no­ści za pokój społeczny.

BP KEP

OSTATNIE