Strona główna » Kultura » Fabryka świętego Mikołaja w ECK
Kultura

Fabryka świętego Mikołaja w ECK

Mikołajki to niewątpliwie bardzo ważny dzień dla każdego malucha. W okresie mikołajkowym warto odwiedzić Ełckie Centrum Kultury, gdzie czekać będzie na dzieci mnóstwo atrakcji, takich jak m.in. gry i zabawy, warsztaty plastyczne.

W pro­gra­mie rów­nież: – warsz­ta­ty robie­nia liza­ków – malo­wa­nie twa­rzy – ozda­bia­nie świą­tecz­nych pier­ni­ków – robie­nie stro­ików świą­tecz­nych – kącik fotograficzny,

Wszyst­kie dzie­ci będą mia­ły oka­zję spo­tkać się ze Świę­tym Miko­ła­jem i oso­bi­ście prze­ka­zać mu swój list z życze­nia­mi. Miko­łaj przyj­mie rów­nież pra­ce pla­stycz­ne, któ­re wezmą udział w kon­kur­sie Miko­ła­jo­we obrazki”.

Wszyst­kie atrak­cje cze­kać będą na gości ECK 6 grud­nia, w godzi­nach 16:00 – 18:00, sala Zebra.
WSTĘP WOLNY

eck ełk

OSTATNIE