Strona główna » Lokalne » Ferie? Tylko w Ełku!
Lokalne

Ferie? Tylko w Ełku!


Ponad 46 tysięcy złotych — tyle samorząd miasta przeznaczy na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z Ełku. W środę prezydent podpisał umowy z oferentami. Najwięcej, bo aż 15 tysięcy złotych otrzyma UKS Rona 03 na organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego (Olecko, Augustów, Kętrzyn), na który wyjedzie 130 dzieci.

Pozo­sta­łe zada­nia, któ­re zosta­ną dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków miejskich:

Zima w mie­ście — pół­ko­lo­nie w Ora­to­rium — 9 tysię­cy zło­tych. Spor­to­wa szan­sa dla każ­de­go — obóz spor­to­wy sta­cjo­nar­ny (Ełk, Nowa Wieś Ełc­ka), Salos Ełk — 5 tysię­cy zło­tych. Obóz nar­ciar­ski w Jele­nie­wie (EKTK Aktyw­ni) — 5 tysię­cy zło­tych V zimo­wa szkół­ka AIKIDO — 5 tysię­cy zło­tych. Zima w szko­le 2016 (UKS Mara­toń­czyk) — 4 tysią­ce złotych
Zimo­wy Obóz Spor­to­wo-Docho­dzą­cy (UKS Nenu­far 5) — 3,5 tysią­ca złotych.

Czar