Strona główna » Kultura » FERIE Z KOLEJKĄ
Kultura Lokalne

FERIE Z KOLEJKĄ

Muzeum Histo­rycz­ne w Ełku zapra­sza na zaję­cia reali­zo­wa­ne  dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych oraz osób indy­wi­du­al­nych w dniach 25.01.2016 – 05.02.2016 r. od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zaję­cia roz­po­czy­na­ją się o godz.: 9.00, 11.00, 13.00. Czas ok. 90 min.
Zaję­cia odby­wa­ją się na Ełc­kiej Kolei Wąsko­to­ro­wej, Wąski Tor 1, Ełk.
Koniecz­na jest wcze­śniej­sza rezer­wa­cja terminu.
(przyj­mu­je­my gru­py od 6 do 25 osób).

W pro­gra­mie:

 — poga­dan­ka o tym, jak kolej żela­zna zawład­nę­ła światem
 — zaję­cia plastyczne
 — moż­li­wość zwie­dza­nia tabo­ru kolejowego

Infor­ma­cja i zapisy:
Tele­fo­nicz­nie: 87 732 02 83 bądź oso­bi­ście w sie­dzi­bie Muzeum, ul. Małec­kich 3/2, Ełk
Opła­ta za zaję­cia: 2 zł, opie­ku­no­wie wcho­dzą bezpłatnie.
Ser­decz­nie zapraszamy.
Mag­da Szumska