Strona główna » Kultura » Ferie zimowe w Szkole Artystycznej. “W świecie Simony Kossak”
Kultura Lokalne

Ferie zimowe w Szkole Artystycznej. W świecie Simony Kossak”

W cza­sie ferii zimo­wych przy­bli­ży­my dzie­ciom świat Simo­ny Kos­sak – bio­lo­ga i leśni­ka, miło­śnicz­ki zwie­rząt, autor­ki gawęd Dla­cze­go w tra­wie pisz­czy?”, fil­mow­ca i foto­gra­fa. Oso­by, któ­ra miesz­ka­ła przez 30 lat w leśni­czów­ce w Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej i bada­ła zacho­wa­nie zwierząt.

W cza­sie ferii w Szko­le Arty­stycz­nej dzie­ci same stwo­rzą słu­cho­wi­ska, inspi­ru­jąc się nagra­ny­mi opo­wie­ścia­mi Simo­ny Kos­sak – pod okiem zawo­do­we­go akto­ra. Będą malo­wać i two­rzyć róż­ny­mi tech­ni­ka­mi leśne zwie­rzę­ta. Zdo­bę­dą też pod­sta­wy foto­gra­fii zwie­rząt. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie tań­ca oraz wizy­ty w kinie ECK. W pla­nach też wizy­ta w stu­diu radia Bay­er FM oraz wizy­ta gościa. A przede wszyst­kim dużo dobrej zabawy.

Ter­mi­ny:
I tydzień: 25 – 29 stycz­nia 2016 r.
II tydzień: 1 – 5 lute­go 2016 r.

Plan zajęć:
od ponie­dział­ku do czwartku
godz. 10.00 — 13.00
 Szko­la Artystyczna

pią­tek
godz. 11:00
 Kino Ełc­kie­go Cen­trum Kultury

Gru­py wie­ko­we: 6 — 9 lat, 10 — 12 lat
Uczest­ni­cy zabie­ra­ją ze sobą dru­gie śnia­da­nie i obu­wie zmienne.
Ilość miejsc ograniczona

Cena ferii:
tydzień — 50 zł / osoba

Kar­ta zgłoszeń.pdf

Kar­tę zgło­sze­nia nale­ży dostar­czyć do sekre­ta­ria­tu Szko­ły Arty­stycz­nej w Ełku,
ul. Armii Kra­jo­wej 21, 19 – 300 Ełk
tel.  87 520 00 48  sekretariat.szarte@eck.elk.pl

autor:nadesłane/Szkoła Arty­stycz­na Ełk