Strona główna » Lokalne » Festiwal Runmageddonu coraz bliżej
Lokalne Sport

Festiwal Runmageddonu coraz bliżej

foto: nadesłane / Karina Cywińska Runmageddon

Organizatorzy sportowych wyzwań już ruszają z promocją i zachęcają do udziału w tych niecodziennych zawodach sportowych. Jak piszą w materiale prasowym, 3 dni ekstremalnej rozrywki to niespodzianka dla osób szukających sportowych wrażeń na majówkę. Od 1 do 3 maja br. w Ełku odbędzie się Festiwal ekstremalnych biegów z przeszkodami — Runmageddon.

Świe­że powie­trze, pięk­ne jezio­ro, a do tego mnó­stwo spor­to­we­go sza­leń­stwa i eks­tre­mal­nych wyzwań dla całej rodzi­ny, tak wyglą­dać będzie trzy­dnio­wy Run­ma­ged­don w Ełku. Festi­wal będzie świet­ną oka­zją do spę­dze­nia majów­ki w nie­co­dzien­ny spo­sób. Udział w nim będą mogły wziąć zarów­no dzie­ci, mło­dzież, jak i doro­śli. Naj­młod­si w wie­ku 4 ‑11 lat sta­ną przed zada­niem poko­na­nia jed­no­ki­lo­me­tro­we­go Run­ma­ged­do­nu Kids z 10 utrud­nie­nia­mi. Nasto­lat­ko­wie 12 – 15 lat będą mogli spraw­dzić się na dwu­ki­lo­me­tro­wej tra­sie JUNIOR z 15 prze­szko­da­mi. Oso­by doro­słe oraz te, któ­re skoń­czy­ły 16 lat, będą mie­li do wybo­ru aż dwie for­mu­ły zróż­ni­co­wa­ne pozio­mem trud­no­ści: INTRO — 3‑kilometrowy odci­nek z 15 prze­szko­da­mi i REKRUT 6‑kilometrowy z 30 utrud­nie­nia­mi. Oso­by doświad­czo­ne w bie­ga­niu i poko­ny­wa­niu prze­szkód, któ­re skoń­czy­ły 18 lat, będą mogły zmie­rzyć się z 12-kilo­me­tro­wą for­mu­łą Clas­sic naje­żo­ną 50 prze­szko­da­mi oraz Hard­co­rem — naj­dłuż­szym dystan­sem festi­wa­lu, czy­li 21 kilo­me­tra­mi naszpi­ko­wa­ny­mi 70 przeszkodami.

Festi­wal Run­ma­ged­do­nu będzie nie tyl­ko nie­sa­mo­wi­tym wyzwa­niem dla uczest­ni­ków, ale tak­że świet­ną roz­ryw­ką dla kibi­ców. Spe­cjal­nie dla nich na miej­skiej pla­ży w Ełku sta­nie Mia­stecz­ko Kibi­ca, w któ­rym nie zabrak­nie atrak­cji dla dzie­ci oraz doro­słych. — Pla­ża miej­ska w Ełku to wspa­nia­łe miej­sce dla nasze­go trzy­dnio­we­go festi­wa­lu. Będzie moż­na tutaj prze­żyć naszą eks­tre­mal­ną przy­go­dę, poczuć ener­ge­tycz­ny kli­mat Run­ma­ged­do­nu oraz podzi­wiać dziel­nych Run­ma­ged­doń­czy­ków. Będzie to ener­ge­tycz­ne i pozy­tyw­ne wyda­rze­nie, dla­te­go każ­dą oso­bę, któ­ra nie ma jesz­cze spre­cy­zo­wa­nych pla­nów na majów­kę, zachę­cam do wspól­ne­go spę­dze­nia cza­su na Run­ma­ged­do­nie w Ełku — mówi dyrek­tor wyda­rze­nia Ali­cja Janczak.

Run­ma­ged­don w Ełku zapla­no­wa­ny jest na 1 – 3 maja br. Zapi­sy na wyda­rze­nie już trwa­ją i dostęp­ne są na stro­nie: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-elk-01 – 05-2019. Każ­da oso­ba, któ­ra zde­cy­du­je się wystar­to­wać w Run­ma­ged­do­nie, może liczyć na eks­tre­mal­ne wra­że­nia, dużo wody i spo­ro bło­ta. Dodat­ko­wo każ­dy star­tu­ją­cy ukoń­czy bieg z pamiąt­ką ze swo­je­go odważ­ne­go wyczy­nu. Doro­śli otrzy­ma­ją T‑shirt z logo orga­ni­za­to­ra a nie­któ­rzy nawet meda­le, zaś dzie­ci i mło­dzież fir­mo­we buf­f­ki oraz meda­le dziel­nych runmageddończyków.

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Na Mazu­ra żału­je a tu za 3 dni wię­cej wyda­je niż na klub gdzie ponad 100 dzie­cia­ków tre­nu­je. Żenada

  • To jest pyta­nie do rad­nych. Co pań­stwo z opo­zy­cji na to. Co Pan poseł Kos­sa­kow­ski. Czy macie wpływ na zablo­ko­wa­nie zadłu­że­niu i nisz­cze­niu miasta.

    • Wyda­rze­nie to było przy­go­to­wa­ne już w zeszłym roku, było rów­nież wpi­sa­ne do budże­tu mia­sta (mosi­ru). Zablo­ko­wa­nie tego­rocz­nej edy­cji wią­za­ło­by się z kosz­ta­mi, kara­mi. Temat co robić z tym wyda­rze­niem to temat na tego­rocz­ną dys­ku­sję przed uchwa­le­niem budże­tu na przy­szły rok.

  • Mia­sto, kie­dy ten run­me­ga­fon obej­mo­wał Urząd zadłu­żo­ne było na 23mln981tys989zł dziś przekrocza100 mln i orga­ni­zu­je impre­zę za ponad 390 tys. zło­tych. Prze­cież to spra­wa do pro­ku­ra­to­ra. Pie­lę­gniar­ki i cała służ­ba zdro­wia na upadku.Na gło­so­wych pobo­rach Rok cza­su cze­ka­my do oku­li­sty. 9 mie­się­cy do neu­ro­lo­ga a on zaba­wę w bło­cie orga­ni­zu­je bo to lubi. To nasze mia­sto chy­ba ktoś przeklął.

KRONIKA POLICYJNA