Strona główna » Sport » Ełczanka Kuczewska Natalia pokonała Julię Buławską „Hetman” Białystok
Sport

Ełczanka Kuczewska Natalia pokonała Julię Buławską Hetman” Białystok

W minio­ną sobo­tę w Ełku odby­ła się gala bok­su w Ełku. W trzech wal­kach bok­su olim­pij­skie­go wystą­pi­li repre­zen­tan­ci MKB Mazur” Ełk.

Bar­dzo dobrą wal­kę przy gorą­cym dopin­gu ełc­kiej publicz­no­ści sto­czył Kru­kow­ski Adrian, któ­ry poko­nał mistrza Bia­ło­ru­si Tit­ko Dan­ni­la. W kate­go­rii mło­dzi­ków bar­dzo uta­len­to­wa­ny o dosko­na­łych warun­kach fizycz­nych Maciek Doma­sie­wicz wypunk­to­wał swe­go rówie­śni­ka Jaku­ba Kar­bow­skie­go UKS Haj­nów­ka. W kate­go­rii wie­ko­wej kade­tek Kuczew­ska Nata­lia po bar­dzo cie­ka­wej i dobrej wal­ce wygra­ła z Julią Buław­ską Het­man” Bia­ły­stok. Zawod­ni­cy i zawod­nicz­ka MKB Mazur” Ełk poka­za­li dobry, sku­tecz­ny i wido­wi­sko­wy styl boksu.
Tade­usz Biryło

OSTATNIE