Strona główna » Kultura » Giełda Płyt Winylowych i CD w Ełku. Wydarzenie dla poszukiwaczy muzycznych emocji
Kultura

Giełda Płyt Winylowych i CD w Ełku. Wydarzenie dla poszukiwaczy muzycznych emocji

Obraz/; Paweł Ludziński z Pixabay

W nie­dzie­lę, 9 lute­go, Ełc­kie Cen­trum Kul­tu­ry razem z Winy­le dla Cie­bie” zapra­sza na pierw­szą Gieł­dę Płyt Winy­lo­wych i CD w Ełku! Wyda­rze­nie odbę­dzie się w sali Zebra Ełc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry (ul. Woj­ska Pol­skie­go 47). Począ­tek o godz. 12:00 !

Moż­na kupić i sprzedać
Pod­czas kier­ma­szu będzie moż­na nabyć nie tyl­ko czar­ne pły­ty”, ale tak­że sprze­dać swo­je. Jak infor­mu­je ECK, wystar­czy zgło­sić swo­je uczest­nic­two w gieł­dzie, któ­ra jest bez­płat­na oraz wypeł­nić odpo­wied­ni for­mu­larz. Aby zostać wystaw­cą swo­ich płyt, koniecz­ne jest dostar­cze­nie do orga­ni­za­to­ra wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza do 5 lute­go. Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny for­mu­larz zgło­sze­nia (skan) moż­na prze­słać na adres e‑mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl lub dostar­czyć oso­bi­ście do sekre­ta­ria­tu Szko­ły Arty­stycz­nej – ul. Armii Kra­jo­wej 21, 19 – 300 Ełk lub sekre­ta­ria­tu Ełc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry – ul. Woj­ska Pol­skie­go 47, 19 – 300 Ełk, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.00 do 16.00. Licz­ba miejsc jest ograniczona.

Kar­ta zgło­sze­nia Gieł­da Płyt Winy­lo­wych i CD do pobra­nia tutaj.  Regu­la­min tutaj

OSTATNIE