Strona główna » Powiat » Gmina Ełk bez pieniędzy na drogi? Powiat Ełcki w czubie
Powiat

Gmina Ełk bez pieniędzy na drogi? Powiat Ełcki w czubie

—Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich.

Nie wszyscy dostaną
Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie gminy powiatu ełckiego oraz powiat ełcki (Starostwo Powiatowe w Ełku). Nie oznacza to jednak, że dofinansowanie z PROW otrzymają wszystkie nasze gminy. Umowy o przyznanie środków finansowych na budowę i modernizację dróg będą zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji (do wysokości limitu równego 30 000 000 euro). Do podziału będzie więc około łącznie 130 mln zł (wg kursu euro). Pieniądze otrzymają więc te powiaty i gminy, których projekty uplasowały się na liście do miejsca 182 i otrzymały największą ilość punktów. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne. Pieniądze na cele drogowe z naszego powiatu otrzymają gminy: Prostki, Kalinowo, Stare Juchy i powiat ełcki (starostwo powiatowe). Te samorządy zajęły wysokie pozycje na liście operacji. Gmina Ełk znalazła się na 187 pozycji i tym samym nie „załapała się„na wsparcie finansowe z tego programu. 25 sierpnia nastąpiło podpisanie umów na modernizację dróg z PROW przez samorządy w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Powiat Ełk w czubie
Powiat Ełcki zajął wysoką pozycję na liście. Z projektem na przebudowę drogi powiatowej — Pietrasze — Woszczele na odcinku Liski — Bałamutowo znalazł się na 20 pozycji. Wnioskował o 2 738 775 zł. – Jesteśmy zadowoleni. Ta droga jest dla nas bardzo istotna — mówi Marek Chojnowski — starosta ełcki. Przetarg na tę drogę zostanie ogłoszony prawdopodobnie w nowym roku.

Gmina Kalinowo uzyskała bardzo dużo punktów (15,14). Projekty zajęły miejsca 33, 35,38,77,98. Łącznie Kalinowo wnioskowało o kwotę 2 942 861 zł. I takie dofinansowanie, o ile przetarg nie wyłoni inaczej – dostanie. —Przygotowując się do pisania projektów, skupiamy się przede wszystkim na tym, które z naszych dróg wpisują się w program — mówi Mariusz Klepacki sekretarz gminy. – Już na etapie pisania projektu, wiedzieliśmy, jak może być punktowany. I jakie są szanse. Oczywiście jest jeszcze ocena merytoryczna. Dla gminy limit pozyskanej kwoty wynosi 3 miliony złotych i to wszystko uda nam się wziąć. Złożyliśmy 5 wniosków i na wszystkie dostaliśmy dofinansowanie. Nie ukrywam, że te 5 inwestycji drogowych znacznie nam poprawi sytuacje nawierzchni dróg. Na niektóre drogi już ogłosiliśmy przetargi.

Gmina Prostki złożyła 7 wniosków i także na wszystkie dostanie dofinansowanie. Przebudowy dróg doczekają się m.in. miejscowości: Bogusze, Dybowo, Dybówko, Dąbrowskie, Żelazki oraz ulice w samych Prostkach. – Zajęliśmy 91,92,96,100,106,107,132 miejsca — mówi Robert Dawidowski z gminy Prostki. Nasze projekty były punktowane po 14,13 punktów. Przetargi na poprawę dróg ogłosimy w 2017 roku.

Gmina Stare Juchy złożyła 11 wniosków o dofinansowanie z programu PROW. Dofinansowanie otrzyma  5 projektów na łączną kwotę 1 609 601 zł.
— Za te pieniądze przebudowane zostaną drogi w takich miejscowościach jak: Czerwonka, Nowe Krzywe, Stare Krzywe, Jeziorowskie, czy droga w Skomacku Wielkim — wymienia Jarosław Franczuk.

Ile gmina Ełk wycisnęła z Unii?
Gmina Ełk z pierwszym projektem w ramach PROW (na drogi) uplasowała się na 187 miejscu, (poza 182 miejscem) uzyskując 12 pkt (dotyczy przebudowy drogi gminnej w Mrozach Wielkich). Pozostałe projekty zajmują 191, 225, 230, 271 miejsce na liście z punktacją od 12 pkt w dół. Oznacza to, że nie otrzyma dofinansowania na żaden swój złożony projekt.
— Gmina Ełk aplikowała 5 projektów do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówi wójt gminy Ełk Tomasz Osewski. – W pierwszej kolejności zaproszenie do podpisania umów dostają samorządy lokalne, których inwestycje sklasyfikowane są na pierwszych 180 pozycjach listy operacji. W sytuacji, gdy którykolwiek z wnioskodawców zrezygnuje z podpisania umowy, wówczas możliwe jest wezwanie do podpisania umowy kolejnego wnioskodawcy, którego operacja mieści się w limicie środków — kontynuuje Tomasz Osewski.

Co zadecydowało o punktacji?
– Kryteria. Zgodnie z tym kryterium dotacje przyznano gminom posiadającym statystycznie niskie dochody. Kryterium I – Dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dane są sprawdzane wg. GUS. — Średnia krajowa – 1514,27 zł — odpowiada gmina Ełk. Instytucja Zarządzająca wprowadzając to kryterium, zakładała, że pomoc zostanie udzielona najbiedniejszym gminom. Szkoda, że nie było brane pod uwagę zadłużenie gminy – bo wówczas również mielibyśmy bardzo wysoką punktację – wiadomo dlaczego. Istotna była również sieć szerokopasmowa. Nasza gmina niestety jest prawie wykluczona cyfrowo.

Co na ten temat mówi Urząd Marszałkowski. Czy dochód podatkowy na 1 mieszkańca przesądził o nieprzyznaniu punktów ?
— Wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca dla kraju wynosi 1514,27zł, a dla gminy Ełk wyniósł on 1 611,46 zł. Oznacza to, iż przekroczył on 100% średniej krajowej, przez co nie przyznano punktów w tym kryterium dla wszystkich operacji gminy Ełk — odpowiada Wojciech Stanny kierownik biura.
Kryteria: bezrobocie — zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie średnia stopa bezrobocia w powiecie ełckim w rozpatrywanym okresie wyniosła 20,25%. Natomiast średnia krajowa osiągnęła wartość 10,57%. W związku z powyższym przyznano po 2 punkty dla wszystkich operacji gminy Ełk. Operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej. — W trzech wnioskach gminy Ełk określono, iż operacja nie będzie realizowana wraz z tworzeniem infrastruktury szerokopasmowej (internet) oraz nie istnieje na obszarze realizacji operacji sieć szkieletowa, w związku z tym nie przyznano punktu. W dwóch pozostałych wnioskach spełniono kryterium i uzyskano po jednym punkcie. Droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej (możliwa ilość punktów: 2). Do wypełnienia przedmiotowego kryterium konieczne jest jego spełnienie dla wszystkich dróg objętych operacjami. W przypadku gminy Ełk w czterech wnioskach określono, iż operacja spełnia to kryterium i przydzielono po dwa punkty. Jedna operacja nie spełniła kryterium, w związku z tym nie przyznano punktów. Operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii (możliwa ilość punktów: 3). W przypadku wszystkich pięciu wniosków gminy Ełk operacje spełniły kryterium i uzyskały po 3 punkty. Projekty powinny być realizowane w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem (możliwa ilość punktów: 1). W czterech wnioskach gminy Ełk określono, iż operacja nie będzie realizowana w porozumieniu z powiatem lub inną gminą, w związku z tym nie przyznano punktu. Tylko w jednym, wniosku spełniono kryterium i uzyskano jeden punkt. Kryterium dotyczące specyfiki regionu (możliwa ilość punktów: 3 lub 4) – gęstość zaludnienia w gminie Ełk, będącej miejscem realizacji przedmiotowej operacji, wynosi 30 osób/km2, w związku z tym przyznano po 4 punkty dla wszystkich pięciu operacji gminy Ełk. Powyższe kryteria wpłynęły na punktację, którą uzyskały wnioski złożone przez gminę Ełk.

Według gminy Ełk już w poprzedniej perspektywie 2007-2013 (za jego poprzednika) można było pozyskać  środki finansowe na budowę dróg. Wójt tłumaczy i  powołuje się na Urząd Marszałkowski.

—Co ważne!!! Urząd Marszałkowski uważa, że w poprzedniej perspektywie finansowej 2007 – 2013 było bardzo dużo środków na budowę dróg, i wszystkie gminy mają już wybudowaną całą infrastrukturę drogową – mówi Tomasz Osewski. — Nasza gmina, niestety nie skorzystała z tej szansy w latach ubiegłych, aż szkoda, że poprzednik, nie zajął się drogami gminnymi i składaniem wniosków i wtedy nikt go o to nie pytał – odpowiada na nasze pytania wójt Osewski.

Nikt poprzednika zapewne o to nie pytał, ponieważ w poprzedniej perspektywie finansowej nie było przeznaczonych pieniędzy na drogi w ramach PROW (głównie wodociągi i kanalizacja). Postanowiliśmy więc potwierdzić to w Urzędzie Marszałkowskim i zapytać, czy Urząd Marszałkowski faktycznie tak uważa, jak twierdzi Tomasz Osewski.

— Informuję, że Urząd Marszałkowski w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 nie przeznaczał na inwestycje w drogi lokalne żadnych środków z PROW. Dopiero nowa perspektywa 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” stwarza możliwości współfinansowania inwestycji poprawiających stan lokalnej infrastruktury drogowej — odpowiada Wojciech Stanny kierownik biura Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szacuje się, że w ramach postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.
Oznacza to, że projekty z gminy Ełk z miejsca 187,191 i być może z 225 mają szansę w nowym konkursie.
Pomoc była przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 wynosi 3 mln zł na beneficjenta (na samorząd).

O REDAKCJI:
W naszej ocenie niektóre odpowiedzi wójta Osewskiego są pełne sprzeczności. Bo skoro „wszystkie gminy mają już wybudowaną całą infrastrukturę drogową” to, co będą budować teraz?? – Po co więc pozyskiwały pieniądze z Unii i na co? Chyba że chodzi o to, że „wybudowaną całą infrastrukturę drogową” to jakakolwiek sieć dróg. I tych polnych, asfaltowych i tych dzikich, i wszelakich? Ot, nie wiemy, o co chodzi. Czy o sieć dróg, czy o ich nawierzchnie?  😉

 

2 komentarze

napisz komentarz
  • Zawsze to wina poprzednika, biedny ten nasz wójt, ciągle ma pod górkę, oje biedny