Strona główna » Pod napięciem » GMINA EŁK: „Dobro gminy w rękach mieszkańców -referendum ostatnią szansą”
Pod napięciem Powiat

GMINA EŁK: Dobro gminy w rękach mieszkańców ‑referendum ostatnią szansą”

Z ideą zor­ga­ni­zo­wa­nia refe­ren­dum w spra­wie odwo­ła­nia wój­ta Toma­sza Osew­skie­go wystą­pi­li miesz­kań­cy gmi­ny Ełk. 16 grud­nia 2015 roku gru­pa oby­wa­te­li, któ­ra jest ini­cja­to­rem refe­ren­dum gmin­ne­go, zawia­do­mi­ła pisem­nie Komi­sa­rza Wybor­cze­go w Olsz­ty­nie oraz obec­ne­go wój­ta Toma­sza Osew­skie­go o zamia­rze prze­pro­wa­dze­nia akcji w spra­wie odwo­ła­nia obec­ne­go włodarza.


Igno­ro­wa­nie miesz­kań­ców gmi­ny oraz pra­cow­ni­ków urzę­du, utrud­nia­nie im powie­rzo­nych obo­wiąz­ków, szcze­gól­nie w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych gmi­ny. Roz­po­wszech­nia­nie nie­uza­sad­nio­ne­go stwier­dze­nia, że wójt obni­żył sobie pen­sję do 11 tys. zł (ale nie doda­je, że jego poprzed­nik roz­po­czy­nał pra­cę od kwo­ty 4,6 tys. zł). Bez­pod­staw­ne i z naru­sze­niem pra­wa zwal­nia­nie pra­cow­ni­ków, i wypła­ca­nie im odszko­do­wań kosz­tem budże­tu gmi­ny — 3 prze­gra­ne przez gmi­nę spra­wy w sądzie. Rady­kal­ne ogra­ni­cze­nie wydat­ków na potrze­by słu­żą­ce miesz­kań­com — remon­ty dróg gmin­nych. Nęka­nie miesz­kań­ców gmi­ny, (zgło­sze­nia na poli­cję) za doko­ny­wa­nie wpi­sów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia gmi­ny na forach inter­ne­to­wych. Nie­uza­sad­nio­ny roz­rost admi­ni­stra­cji urzę­du gmi­ny przy jed­no­cze­snym naka­zie likwi­da­cji eta­tów w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych — utwo­rze­nie 6 nowych wydzia­łów, na cze­le z naczel­ni­ka­mi, w miej­sce dotych­cza­so­wych 3 refe­ra­tów. Obsa­dze­nie nowych sta­no­wisk dorad­ca­mi i asy­sten­ta­mi, któ­rych do tej pory nie było. Eska­la­cja admi­ni­stra­cji oświa­to­wej w celu utwo­rze­nia fik­cyj­nych sta­no­wisk dla przy­ja­ciół. Zubo­że­nie ofer­ty edu­ka­cyj­nej, w tym zmniej­sze­nie godzin pra­cy przed­szko­li i punk­tów przed­szkol­nych. Regla­men­ta­cja licz­by godzin pra­cy świe­tlic, biblio­tek — czy­ta­my w uza­sad­nie­niu ws. refe­ren­dum. To tyl­ko część zarzu­tów, jaki­mi kie­ru­ją się inicjatorzy.

Po obję­ciu przez Toma­sza Osew­skie­go sta­no­wi­ska wój­ta gmi­ny Ełk- część lud­no­ści posta­no­wi­ła dać szan­sę nowe­mu”. Wie­rzy­łem, że będzie lepiej. Przy­szedł nowy, mło­dy wójt, w któ­rym pokła­da­łem duże nadzie­je. Dziś wiem, że gło­so­wa­łem nie za” a prze­ciw”. Teraz uwa­żam, że jest to zła meto­da — mówi ano­ni­mo­wo miesz­ka­niec wsi Nowa Wieś Ełc­ka. Miesz­kań­cy nie chcą mówić naszej gaze­cie ofi­cjal­nie — twier­dzą, że boją się kon­se­kwen­cji swo­ich wypo­wie­dzi, ale dekla­ru­ją chęć wzię­cia udzia­łu w refe­ren­dum. Inni są też za odwo­ła­niem Rady Gmi­ny, gdyż uwa­ża­ją, że rada jest bar­dziej przy­chyl­na wój­to­wi, a nie do koń­ca ana­li­zu­je praw­dzi­we pro­ble­my, jakie są w gmi­nie. Dobro gmi­ny w rękach miesz­kań­ców- refe­ren­dum to nasza ostat­nia szan­sa- mówi miesz­ka­niec Stradun.

13 komentarzy

napisz komentarz
 • Wszy­scy ci co chcą dostać się do kory­ta z wła­dzą na począt­ku obie­cu­ją zmia­nę gmi­ny i wsi. Obec­ny wójt wraz z Panem rad­nym Brat­kiem nie patrzą co się dzie­je w nie­któ­rych wioskach,drogi są w okrop­nym sta­nie. Ludzie jadąc do pra­cy pró­bu­ją omi­jać więk­sze dziu­ry ale i tak wpa­da­ją w inne.To skan­dal by w dzi­siej­szych cza­sach dzia­ły się takie rzeczy.Autobus któ­ry wozi dzie­ci do szko­ły dziw­ne że jesz­cze jest cały.Oczywiście do pana rad­ne­go dro­ga jest co jakiś czas rów­na­na, a dalej zanim czy­li dojazd do miesz­kań­ców to ist­ny tor Prze­szkód. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. tak więc bra­wo Panu Rad­ne­mu za total­ną obo­jęt­ność Swo­ich miesz­kań­ców Talus.Panie Bratek

 • Zgło­si­łem drze­wo któ­re osła­bi­ła wichu­ra i któ­re zagra­ża bez­pie­czeń­stwu i co ? Po godzi­nie przy­je­chał czło­wiek któ­ry zro­bił zdję­cia. Za cza­sów pana wój­ta P trze­ba było cze­kać PÓŁ ROKU na inter­wen­cje jak widać rosza­dy kadro­we zro­bi­ły swo­je. Bra­wo panie wój­cie oby tak dalej

 • Pan P. Chy­ba nie moze pogo­dzic sie z utra­ta sta­no­wi­ska . Tyle niby jest do zarzu­ce­nia dla nowe­go woj­ta a co takie­go dobre­go zro­bil sta­ry wojt sko­ro byl taki wspa­nia­ly to dla­cze­go prze­gral wybo­ry bo ludzie powie­dzie­li juz dosc tej bajecz­ce o cudow­nej gminie.…..

 • Wstyd i hań­ba zosta­wić gmi­nę tak zadłu­żo­ną .Pro­po­nu­je zapi­sać się do KOD i kwi­czeć jak te pro­sia­ki odcią­gnię­te od kory­ta jak to źle się dzie­je. Trze­ba było sza­no­wać ludzi a jak było to wie każ­dy kto brał udział w spo­tka­niach z panem byłym wój­tem. Dość wci­ska­nia kitu. Nie jeste­śmy ciemnogrodem.

 • O stro­nę pro­wa­dzi jakiś przy­du­pas Pana P . Fan­ta­stycz­ne zarzu­ty. Ktoś kto zaczy­nał pra­cę od 4 tys a po kil­ku latach koń­czy na 14 tyś jest ok? Lol. Napra­wa dróg przez Pana P = napra­wa przed wybo­ra­mi lejąc smo­łę i sypiąc kamie­nie . No ale tłu­ma­czy­li — taka tech­no­lo­gia. Cyrk na kół­kach. Z odśnie­ża­niem już nie wspo­mnę ile tele­fo­nów żeby łaska­wie odśnie­żo­no. Itd. Itd.

 • Ponie­waż wójt był grzecz­ny dostał ode mnie dwa pre­zen­ty: zabra­łem jego wro­gom rozum, a dru­gi — to lista jego prze­ciw­ni­ków, któ­rą orga­ni­za­to­rzy refe­ren­dum sami mu dostar­czą! Ho, ho, hooooo.…

 • Co za żena­da! Redak­cja” szu­ka taniej sen­sa­cji. Sko­pio­wa­no argu­men­ty miesz­kań­ców” prze­ciw­ko obec­ne­mu wój­to­wi, któ­re nie mają nic wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Bo co to za argu­ment, że
  1. wójt obni­żył sobie pen­sję do 11 tys. zł (ale nie doda­je, że jego poprzed­nik roz­po­czy­nał pra­cę od kwo­ty 4,6 tys. zł)”, a pro­szę napi­sać z jaką pen­sją KOŃCZYŁ swo­je rzą­dy wójt Polkow­ski — to jest wyznacznik!
  2. Bez­pod­staw­ne i z naru­sze­niem pra­wa zwal­nia­nie pra­cow­ni­ków, i wypła­ca­nie im odszko­do­wań kosz­tem budże­tu gmi­ny” — jak to bez­pod­staw­ne? Pro­szę poczy­tać sobie kodeks pra­cy, zagłę­bić się w dzia­ła­nia wój­ta w tej kwe­stii i dopie­ro wte­dy wyda­wać opi­nię czy zwol­nie­nia były BEZPODSTAWNE.
  3. 3 prze­gra­ne przez gmi­nę spra­wy w sądzie.” — cze­mu redak­cja” nie dopi­sa­ła, że to pokło­sie dzia­łań poprzed­nie­go wójta?
  4. Rady­kal­ne ogra­ni­cze­nie wydat­ków na potrze­by słu­żą­ce miesz­kań­com — remon­ty dróg gmin­nych.” — BO GMINA NIE MA PIENIĘDZY NA INWESTYCJE! Wójt Walen­ciej zosta­wił gmi­nę z budże­tem 2 mln zł na plu­sie. Polkow­ski oddał rzą­dy z 21 milio­na­mi na minu­sie i kil­ko­ma spra­wa­mi w sądzie zało­żo­ny­mi przez dłuż­ni­ków, więc real­ny dług wyno­si ok. 24 mln zł. A cze­mu redak­cja” nie napi­sze, że wójt Osew­ski spła­cił w tym roku 2 mln zł zadłu­że­nia? Musiał zro­bić to kosz­tem inwestycji.
  5. Nęka­nie miesz­kań­ców gmi­ny, (zgło­sze­nia na poli­cję) za doko­ny­wa­nie wpi­sów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia gmi­ny na forach inter­ne­to­wych” — pro­szę spraw­dzić o jakie cho­dzi­ło wpi­sy: o obraź­li­we. Zapo­znaj­cie się redak­cjo z art. 216, 1. KK. Zresz­tą wójt Polkow­ski tak­że ści­gał” swo­ich prze­ciw­ni­ków wal­czą­cych z nim w Internecie.
  Jestem miesz­kań­cem gmi­ny, wokół sły­szę tyl­ko pozy­tyw­ne opi­nie o wój­cie Osew­skim. Poza tym, czym jest umiesz­cza­nie ano­ni­mo­wych wypo­wie­dzi”? Rów­nie dobrze mogą to być spre­pa­ro­wa­ne wypo­wie­dzi i dopó­ki nikt nie pod­pi­sze się z imie­nia i nazwi­ska, moż­na pod­wa­żać takie sło­wa. Napisz­cie też, jeśli jeste­ście w sta­nie do tego dojść, KTO LOBBUJE refe­ren­dum ws. odwo­ła­nia wój­ta Osew­skie­go. Pod­po­wiem, że nie jest to sam zain­te­re­so­wa­ny p. Polkow­ski. Napisz­cie też ile osób i kto zbie­ra­ło pod­pi­sy miesz­kań­ców. Dwie oso­by to margines.
  ŻENADA

  • Miesz­kan­cu gmi­ny! sta­je w obro­nie tej redak­cji. Bo ty masz pro­blem ze zro­zu­mie­niem tekstu.Nie osło­dzisz zem­stą go­ryczy poraż­ki- two­ja panie dyle­wicz gaze­ta zda­je się upa­dła. Powo­łu­jesz się na art.216 itp. a sam oce­niasz innych że mar­gi­nes Dwie oso­by to mar­gi­nes”- Kto dał ci pra­wo do oce­nia­nia, kim waść jestes, że pozwa­lasz sobie na to, skąd masz ten przy­wi­lej. Gdzie u pana kon­se­kwen­cja wypo­wie­dzi. A redak­cji nie musi pan upo­mi­nać kto lob­bu­je, bo TA redak­cja NA PEWNO TO wie. Wie, też kto lob­bu­je na rzecz gmi­ny, i jakie idą za tym spra­wy. Redak­cja ma pra­wo chro­nic swo­je­go infor­ma­to­ra i zapew­ne się tego trzy­ma. A argu­men­ty są przy­to­czo­ne- tego pan nie doczy­tał?? Gdzie jest napisane,że radak­cja musi to ana­li­zo­wać, opi­sa­ne jest co śie wyda­rzy­ło. nikt z niczym nie pole­mi­zu­je. Trzy­maj się pan, bo zda­je się ani na rad­ne­go, ( prze­gra­ne wybo­ry) ani na redak­to­ra pan się nie nada­jesz ( upa­dek gaze­ty) . Widac nawet pan nie umiesz sprze­dać taniej sen­sa­cji- a to prze­cież nie jest wiel­ki wyczyn.
   do redak­cji- kocham was dziew­czy­ny — powodzenia

  • Co za bzdu­ry czło­wiek od nie­daw­na jest wój­tem a wyma­ga się od nie­go nie wia­do­mo co. Nie­ste­ty musi naj­pierw pospła­cać dłu­gi pana P. któ­ry cho­dzi po domach jak nie obra­ża­jąc” jeho­wy i nama­wiał ludzi. Ja nie poszłam szko­da nie­dzie­li na głupoty.

 • Ale lipa kto taki odważ­ny, że nie poka­zu­je twa­rzy 🙂 co to za głup­ko­wa­ta argumentacja.
  Koja­rzy mi się to z ostat­nio mod­ną meto­dą pod­wa­ża­nia demo­kra­cji pro­po­no­wa­ną przez KOD — żydow­skie meto­dy 🙂 dla mnie ten arty­kuł jest obraź­li­wy dla ludzi myślą­cych racjonalnie !!

 • Wię­cej inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji na temat ini­cja­tyw refe­ren­dal­nych moż­na uzy­skać na por­ta­lu referendumlokalne.pl

 • Ale ście­my i baj­du­rze­nia. Wójt nie jest może i ide­ałem, ale nikt nim nie jest. Przed­sta­wio­na powy­żej argu­men­ta­cja nie trzy­ma się kupy i nada­je się bar­dziej do wyśmia­nia niż jakiej­kol­wiek debaty.