Strona główna » Pod napięciem » GMINA EŁK PRZEGRAŁA W SĄDZIE I MUSI ZAPŁACIĆ
Pod napięciem Powiat

GMINA EŁK PRZEGRAŁA W SĄDZIE I MUSI ZAPŁACIĆ

GMINA EŁK PRZEGRAŁA SPRAWĘ W SĄDZIE I TERAZ MUSI ZWRÓCIĆ ZWIĄZKOWI MIĘDZYGMINNEMU GOSPODARKA KOMUNALNA” PRAWIE 240 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Cho­dzi o wpły­wy z tytu­łu opłat kar za skła­do­wa­nie i maga­zy­no­wa­nie odpa­dów, któ­re tra­fi­ły w 2013 roku do budże­tu gmi­ny. Wyrok w tej spra­wie zapadł 18 listo­pa­da w Sądzie Ape­la­cyj­nym w Bia­łym­sto­ku. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła nowe­li­za­cja usta­wy Pra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska, któ­ra zaczę­ła obo­wią­zy­wać 23 stycz­nia 2013 r., a dokład­nie zapis zamiesz­czo­ny w art. 402 ust. 6 tej­że noweli.

- Przed wpro­wa­dze­niem zmian art. 402 ust. 6 sta­no­wił, że wpły­wy z tytu­łu opłat i kar za skła­do­wa­nie i maga­zy­no­wa­nie odpa­dów sta­no­wią w 50% dochód budże­tu gmi­ny, na któ­rej obsza­rze są skła­do­wa­ne odpa­dy – mówi Dariusz Wasi­lew­ski, prze­wod­ni­czą­cy Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Gospo­dar­ka Komu­nal­na”. — Zgod­nie z tym mar­sza­łek prze­ka­zy­wał gmi­nie Ełk każ­de­go roku część tzw. opła­ty śro­do­wi­sko­wej. Po zmia­nach w art. 402 ust. 6 poja­wił się dodat­ko­wy zapis mówią­cy, że w przy­pad­ku gdy gmi­na nale­ży do związ­ku mię­dzyg­min­ne­go, któ­re­go zada­niem sta­tu­to­wym jest gospo­dar­ka odpa­da­mi, wpły­wy należ­ne gmi­nie sta­no­wią wyłącz­ny dochód budże­tu tego związ­ku i są prze­zna­czo­ne na jego cele sta­tu­to­we. Uzna­li­śmy zatem, że gmi­na Ełk powin­na prze­ka­zać nam pie­nią­dze, otrzy­ma­ne od marszałka.

28 listo­pa­da 2014 r., decy­zją poprzed­nie­go zarzą­du Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny Gospo­dar­ka Komu­nal­na” wystą­pił z pozwem o zapła­tę 176 tys. zł.

mg-9699b-37839
Dariusz Wasi­lew­ski

- Mie­li­śmy wąt­pli­wo­ści praw­ne – doda­je Dariusz Wasi­lew­ski. Zapis był świe­ży. Gmi­na nie była do koń­ca pew­na, czy rze­czy­wi­ście powin­na zapła­cić nam tę kwo­tę. My z kolei, jako zwią­zek, uwa­ża­li­śmy, że sko­ro nastą­pi­ła zmia­na w prawie…

 

SPRAWĘ ROZSTRZYGNĄŁ SĄD

— Sąd Okrę­go­wy w Suwał­kach 25 mar­ca 2015 r. roz­strzy­gnął spór na naszą korzyść — mówi Dariusz Wasi­lew­ski. — Gmi­na odwo­ła­ła się od tej decy­zji. Sąd Ape­la­cyj­ny w Bia­łym­sto­ku 18 listo­pa­da 2015 r. utrzy­mał w mocy wyrok sądu I instancji.Gmina Ełk musi zwró­cić 176 tys. zł łącz­nie z odset­ka­mi oraz pokryć kosz­ty pro­ce­su. Razem uzbie­ra­ło się ok. 240 tys. zł.

PRZEPISY ZOSTAŁY PRZYWRÓCONE

Pre­zy­dent RP (Bro­ni­sław Komo­row­ski) nowe­li­za­cją usta­wy przy­wró­cił 10 stycz­nia 2014 r. poprzed­nie zapi­sy. Zatem od 24 stycz­nia 2014 roku wpły­wy z tytu­łu opłat kar za skła­do­wa­nie i maga­zy­no­wa­nie odpa­dów tra­fia­ją znów do gmin.
Czar

- Mate­riał chro­nio­ny pra­wem autorskim


3 komentarze

napisz komentarz
    • Mówią że caro­wa to już mniej niż zero, prze­nie­sio­na do piwnicy.

  • Czy­li pozycz­kę trze­ba oddać z odset­ka­mi, ale coś mi się zda­je, że szyb­ko to sobie powe­tu­ją, szczę­scia­rze. I jak tu prze­pro­wa­dzać refe­ren­dum, kie­dy nawet poli­tycz­ne zoo­m­bie (Bro­nek) zza gro­bu wój­to­wi poma­ga 🙁 Cho­le­ra, ten to ma dojścia.