Strona główna » Powiat » Gmina Kalinowo. Wierzbowo ma swoją siłownię terenową
Lokalne Powiat

Gmina Kalinowo. Wierzbowo ma swoją siłownię terenową

W ubie­głym tygo­dniu odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie siłow­ni zewnętrz­nej w miej­sco­wo­ści Wierz­bo­wo w gmi­nie Kali­no­wo. Inwe­sty­cję wyko­na­no w ramach corocz­ne­go kon­kur­su dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych prze­pro­wa­dza­ne­go przez Zarząd Powia­tu Ełc­kie­go pod nazwą Miej­sca spo­tkań w każ­dej gmi­nie powia­tu ełckiego”.

Powsta­nie siłow­ni przy­czy­ni się do inte­gra­cji spo­łecz­no­ści lokal­nej, będzie tak­że odpo­wied­nim miej­scem do aktyw­ne­go i zdro­we­go spę­dza­nia cza­su dla całych rodzin – zazna­czył pod­czas otwar­cia Marek Choj­now­ski, Sta­ro­sta Ełcki.

W uro­czy­sto­ści otwar­cia oprócz sta­ro­sty udział bra­li m.in. Eta­to­wy Czło­nek Zarzą­du Powia­tu Ełc­kie­go Bożen­na Puław­ska oraz Wójt Gmi­ny Kali­no­wo Andrzej Bezdziecki.

Inwe­sty­cję uda­ło się zre­ali­zo­wać dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu w wyso­ko­ści 15 tysię­cy zło­tych z budże­tu powia­tu ełc­kie­go oraz środ­kom wła­snym Gmi­ny Kalinowo.

Gale­ria zdjęć tutaj

Mate­riał. powiat.elk.pl

3 komentarze

napisz komentarz
  • Czy mogę zapy­tać na jakim sprzę­cie robił fikol­ki ksiądz proboszcz.

    • Nie robił fikołków.
      Z powo­du upa­łu mógł nie mieć bie­li­zny dol­nej pod sutan­ną, w związ­ku z czym mogło dojść do zgor­sze­nia publicznego.
      Jak w Wese­lu”: Pod spód wię­cej nic nie wdzie­wam, od razu się lepiej miewam.”