Strona główna » Pod napięciem » Górski ostro o prezydencie: żeby pooglądać chłopaków, którzy się nawalają, niech wyłoży z własnej kieszeni
Pod napięciem

Górski ostro o prezydencie: żeby pooglądać chłopaków, którzy się nawalają, niech wyłoży z własnej kieszeni

Dziś podczas wielogodzinnej Komisji Sportu i Turystyki radni poruszali wiele spraw dotyczących ełckiego sportu oraz celowości i wydatkowania pieniędzy publicznych na ten cel. Dużo znaków zapytania, jak i zarzutów padło w stronę planowanej w najbliższym czasie (29 listopada) gali bokserskiej Ełk Boxing Show. Imprezy, która ma kosztować miasto ponad 90 tys. złotych.

Zarzu­ty padły ze stro­ny rad­ne­go Huber­ta Gór­skie­go z klu­bu KOL, jak i Ada­ma Bar­to­sze­wi­cza z PiS. Rad­ni uwa­ża­ją, że są w mie­ście inne waż­niej­sze potrze­by, a nie kolej­na daw­ka adre­na­li­ny dla wybrań­ców za tak duże pie­nią­dze, szcze­gól­nie teraz, kie­dy mia­sto będzie musia­ło zaci­skać pasa.

— Panie pre­zy­den­cie pro­szę wyba­czyć, ale ubo­le­wam nad tym, że pan dzi­siaj jest i będzie pan musiał przy­jąć, to co dzi­siaj powiem, a nie wysłu­cha tego pre­zy­dent Andru­kie­wicz — tymi sło­wa­mi zwró­cił się rad­ny Gór­ski do pre­zy­den­ta Urbań­skie­go obec­ne­go pod­czas komisji.

— Kto wpadł na tak bzdur­ny pomysł, żeby z budże­tu mia­sta dofi­nan­so­wać, w kwo­cie ponad 90 tys. zło­tych, impre­zę komer­cyj­ną dla fir­my spo­za mia­sta, któ­ra odbę­dzie się raz, przez kil­ka godzin, a wej­ście na tę impre­zę będzie płat­ne, impre­zy, z któ­rej nie sko­rzy­sta­ją wszy­scy ełcza­nie — zaczął Hubert Górski.

— Ta impre­za nie przy­nie­sie więk­sze­go splen­do­ru ani pre­sti­żu mia­stu, pomi­ja się w tym wszyst­kim radę mia­sta, bo 90 tys., to teraz takie nic, a za chwi­lę te 90 tys. to będzie być albo nie być dla ełc­kiej rodzi­ny, bo będzie­my musie­li kogoś zwol­nić w następ­nym roku. Bo będzie bra­ko­wać takich pie­nię­dzy. 90 tys. to kwo­ta, któ­rej nam bra­ku­je do tego, aby w Ełku funk­cjo­no­wał gabi­net sto­ma­to­lo­gicz­ny — kon­ty­nu­ował Gór­ski. — Prze­cież te pie­nią­dze mogły­by pójść na rze­czy o wie­le waż­niej­sze. Jeże­li pre­zy­dent wyko­rzy­stu­je pie­nią­dze ze swo­jej rezer­wy na to, żeby popa­trzeć na chło­pa­ków, jak się poobi­ja­ją, no to bra­wo. Niech bie­rze swo­je, ładu­je i jedzie, gdzie­kol­wiek. Ale jeże­li mamy wyda­wać pie­nią­dze mia­sta, wszyst­kich ełczan, to niech pan pre­zy­dent Andru­kie­wicz się zasta­no­wi, czy nie jest to za zbyt pochop­na decy­zja. I czy te 90 tys., któ­re chce tak bar­dzo wydać na to, żeby pooglą­dać chło­pa­ków, któ­rzy się nawa­la­ją, niech wyło­ży z wła­snej kie­sze­ni, a nie z pie­nię­dzy publicz­nych — kry­ty­ko­wał ostro rad­ny KOL.

— To nie tak, że ktoś chce sobie pooglą­dać nawa­la­ją­cych się chło­pa­ków — odpo­wia­da Artur Urbań­ski. — Impre­zy bok­ser­skie w Ełku cie­szą się popu­lar­no­ścią, tym bar­dziej że będzie wystę­po­wał chy­ba naj­bar­dziej nasz uty­tu­ło­wa­ny bok­ser Michał Syro­wat­ka. To oczy­wi­ście jest kwe­stia gustu czy ktoś lubi tę for­mę spor­to­wej rywa­li­za­cji, czy też nie. To też jest pew­ne­go rodza­ju pomysł na to, żeby boks w Ełku mógł krok po kro­ku się odra­dzać nie tyl­ko poprzez wspar­cie klu­bów sek­cji bok­ser­skiej, co już zaczy­na pro­cen­to­wać, ale aby rów­nież pro­mo­wać, pro­pa­go­wać tę dys­cy­pli­nę bar­dzo moc­no w Ełku zako­rze­nio­ną. I któ­ra ma dużo zwo­len­ni­ków wśród naszych mieszkańców.

— Ja się bar­dzo cie­szę, że dokła­da­my wszel­kich sta­rań, by roz­wi­ja­ły się u nas wszel­kie dys­cy­pli­ny. Ale niech znaj­dą się mece­na­si (spon­so­rzy — red.), któ­rzy będą to wspie­rać — ripo­stu­je Gór­ski. — Dzi­siaj waż­niej­sze jest w Ełku to żeby zadbać o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie naszych miesz­kań­ców, ani­że­li  to, aby odby­ła się kolej­na impre­za spor­to­wa. Bo o punk­cie inter­wen­cyj­nym sto­ma­to­lo­gicz­nym mówi­my już od kil­ku mie­się­cy i na to nie było pie­nię­dzy w budże­cie, a dzi­siaj znaj­du­ją się pie­nią­dze, z rezer­wy pre­zy­den­ta (czy­li pre­zy­dent sam decy­du­je, na co wyda te pie­nią­dze) i woli je wydać na kil­ku­go­dzin­ną impre­zę niż na zdro­wie ełczan i ełczanek.

— Rozu­miem pana pre­zy­den­ta Urbań­skie­go, że sta­je dziel­nie w obro­nie pana Toma­sza — mówi Adam Bar­to­sze­wicz. —Tyl­ko z tego, co ja pamię­tam, to na ostat­nich galach bok­ser­skich sale świe­ci­ły pusta­ka­mi, zapeł­nio­ne może były 3 – 4 rzę­dy. Łado­wać pie­nią­dze w tego typu inwe­sty­cje, któ­re się nie speł­nia­ją, któ­re się nie zwra­ca­ją, a sale świe­cą pust­ka­mi, no to mija się to sen­sem — powie­dział Bartoszewicz.

Jak dowia­du­je­my się nie­ofi­cjal­nie, rad­ni w tym roku mają przyj­rzeć się bar­dzo wni­kli­wie budże­to­wi mia­sta na rok 2020. Zapo­wia­da­ją duże zmia­ny, szcze­gól­nie w dzie­dzi­nie ełc­kiej roz­ryw­ki. Jak będzie, czas pokaże.

43 komentarze

napisz komentarz
 • Czy to praw­da panie Rad­ny G że pan Kula­sek z pań­skie­go komu­ni­stycz­no wio­sen­ne­go ugru­po­wa­nia oświad­czył że za 9 tysię­cy nie da się wyżyć. Nam panie G musi wystar­czyć 1100 zł eme­ry­tu­ry. Padło pyta­nie pro­si­my o odpowiedź.

 • Uwiel­biam takich krzy­ka­czy jak Pan Hiu­bi — wiel­kie larum pod publi­kę . Mia­łem ” przy­jem­ność” poznać praw­dzi­we obli­cze pięk­ne­go Pana H.- więk­szą hipo­kry­zję zaob­ser­wo­wa­łem tyl­ko u Pana vice pre­zy­den­ta Artu­ra U.

  • Zga­dza się, jeden kry­ty­ku­je dru­gie­go za mar­no­wa­nie kasy a sam ma jesz­cze bar­dziej odje­cha­ne pomysły.

  • A co ten pan U bied­ny może. Humo­ry humo­rza­ste­go zmien­ne jak pogo­da. Obra­żo­ny na cały świat. Trze­ba lawi­ro­wać by wstrze­lic się w dobry humor któ­ry jest rzad­ko­ścią. Ten nowy pan dokop­to­wa­ny to wogo­le zagad­ka. Po co tam jest. By tyl­ko towa­rzy­szyć Panu U w komi­sjach. To jest zbęd­ny etat to kil­ka­dzie­siąt tysię­cy oszczęd­no­ści. Moż­na­by pod­nieść wyna­gro­dze­nie paniom pra­cu­ją­cym w żłob­ku. Rad­ni powin­ni i o tym pomy­śleć. Co by w tym mie­ście poru­szyć to kata­stro­fa. Dług jak czy­ta­my doj­dzie po nowym roku do 150 mln.

 • Uza­leż­nio­ny od pre­zia. Jak wie­lu rad­nych. Jakieś wyciecz­ki orga­ni­zu­je. Do FSO do roboty.

 • A kie­dy on o coś kon­kret­ne­go zapy­tał. On myśli że jest ślicz­ny i to wszyst­ko o czym on myśli.

 • Pani Redak­tor Szy­masz­ko , ubo­le­wam wiel­ce nad tym iż wyłą­czy­ła ” Pani , plu­so­wa­nie ” komen­ta­rzy komen­ta­to­rów . Było wia­do­mo , ilu jest myślą­cych , a ilu lemin­gów . Pro­szę roz­wa­żyć wcze­śniej­szy sys­tem. Po za tym jest Pani jedy­ną —  w moim odczu­ciu , redak­tor i kobie­tą, posia­da­ją­cą nabiał pomię­dzy noga­mi ” to cze­go bra­ku­je innym pisma­kom i cze­go może pozaz­dro­ścić Pani, nie­je­den kipią­cy testo­ste­ro­nem facet . Kolo­kwial­nie mówiąc ‑jaja 😉

 • Pani Redak­tor Szy­masz­ko, wiel­ki żal i nie­po­we­to­wa­na szko­da iż wyłą­czy­ła” Pani tzw. pul­so­wa­nie — popie­ra­nie” komen­ta­rzy . Widać było ilu jest myślą­cych a ilu lemin­gów. Mam nadzie­ję iż nie będzie tak , jak mówią Cze­si — to se nie wrati .

 • Takie gwiazdy na tej gali Wasilewski boxing, że tylko iść. Żeby Pan elcki bokser znów lania nie dostał, bo coś o sukcesach cisza. A prezydenta nie obchodzi, że nie ma podstawowej opieki medycznej, on nie ma rodziny i nie martwi się tym pisze:

  Ech

  • Mia­sto to nie tyl­ko kwiatki,mostki,wieże,ale miej­sca pracy,bezpieczensrwo oświata,opieka zdrowotna,kultura.Wkurza mnie gada­nie„ ślicz­ny nasz Ełk”,ale co oprócz, ślicz­no­ści w tym mieście,czy są jakieś udo­god­nie­nia kon­kret­ne dla mieszkancow.Starzejacy się miesz­kan­cy myślą wla­snie tak poło­wicz­nie W ich umy­słach pozo­sta­ło myśle­nie, że wła­dza ma rację,że wie co dla nich dobre,są nie­ak­tyw­ni, Wybie­ra­ją roz­wią­za­nia i oso­by na sta­no­wi­ska któ­re
   są im znane,W wie­lu miej­scach nasze­go kraju,a szcze­gól­nie na pro­win­cji panu­je tzw,tumiwisizm.Obce jest nam poje­cie spo­łe­czeń­stwo obywatelskie,”

   • Opa­mię­ta­nie miesz­kań­ców przyj­dzie, następ­cy zro­bią w koń­cu mia­sto gospo­dar­czo roz­wi­nię­te, zatrzy­mu­jąc miesz­kań­ców. Nikt jed­nak nie zwró­ci nam lat któ­re zmar­no­wał Andru­kie­wicz. Skłó­co­ny ze wszyst­ki­mi. Zaj­mu­ją­cy się kolo­rem lam­pek na mostach.

 • Ełk — moje mia­sto. Ełk — mia­sto star­ców. Ełk- mia­sto któ­re sta­rze­je się i umie­ra .….. ale polbruk zosta­nie — dzię­ki Panie pre­zy­den­cie” . Powie­sił­bym za jaj­ca , i na latarnie.….

  • Opa­mię­ta­nie miesz­kań­ców przyj­dzie, następ­cy zro­bią w koń­cu mia­sto gospo­dar­czo roz­wi­nię­te, zatrzy­mu­jąc miesz­kań­ców. Nikt jed­nak nie zwró­ci nam lat któ­re zmar­no­wał Andru­kie­wicz. Skłó­co­ny ze wszyst­ki­mi. Zaj­mu­ją­cy się kolo­rem lam­pek na mostach.

 • A może pano­wie G i A razem byście tych roz­ne­gli­żo­wa­nych chło­pa­ków pooglądali.

  • Jol­ciu — ja to bym jed­ne­go i dru­gie­go , zwią­zał i zlał mokrym pasem do poń­czoch , a na koniec po klap­sie i .….…. roz­ma­ży­łem się

 • Do Jasia. Nie zauwa­żasz że rad­ny G pod­nie­co­ny wyni­kiem napę­dzo­nym przez s‑bekow któ­rym zabra­no eme­ry­tu­ry roz­po­czął kam­pa­nię wybor­czą. Nie popie­ram obec­ne­go pre­zy­den­ta ale pana G sta­wiam jako ostat­nie­go w kolejce.

 • Zauwa­ży­łem że Pan G. robi tyl­ko dużo szu­mu medial­ne­go i nic , dosłow­nie nic inne­go .Z poro­nio­nych pomy­słów i nie­zbęd­nych inwe­sty­cji Andru­ka robi pew­ne­go rodza­ju tram­po­li­nę na któ­rej mógł­by się wybić i poka­zać. Smut­ne i tragiczne.Jeden uda­je że inwe­stu­je dru­gi że zro­bił by to lepiej ot c
  ały Ełk — żal miasta.

  • Szko­da słów na tego G. Zaczął od sadze­nia krza­ków w mię­dzy­cza­sie pod­nie­cił się pomni­kiem Rabi­na i skoń­czy na sadze­niu krza­ków. Zmar­twio­ny wyni­kiem wybo­rów ucze­pił sie pre­zy­den­ta. Nie dora­stasz ojciec mu do pięt.

 • Dla­cze­go panie rad­ny Gór­ski nie zapy­ta pan o budow­nic­two miesz­ka­nio­we, dla­cze­go nie budu­je się miesz­kań z pro­gra­mu Miesz­ka­nie+? Czy u nas dewe­lo­pe­rzy rzą­dzą w mie­ście? Jak wyglą­da­ją pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia, czy ktoś panu­je nad tym? Zagęsz­cze­nie osób na 1 km² jak w Warszawie

 • Skąd się bie­rze ta zaro­zu­mia­lość pre­zia. Ani to przy­stoj­ny ani spe­cja­li­sta. Suk­ce­sów żad­nych. Dziś inne mia­sta są pięk­niej­sze. Miast z jezio­rem w środ­ku jest kil­ka­set. Poło­że­nie to nie zasłu­ga humo­rza­ka. Ma wotum nie­uf­no­ści któ­rą mu spre­zen­to­wa­li popie­ra­ni przez wybor­cow Rad­ni. Pre­zio skłó­co­ny jest ze wszyst­ki­mi. W wybo­rach popie­ra inna oso­bę niż szef DW. Dzień w UM zaczy­na się od pytań, jaki dziś ma humor. Czło­wiek sfru­stro­wa­ny bez kobie­ty, rodzi­ny czy­li dzie­ci mimo że kie­dyś obie­cał 3 synów. Zadlu­żył mia­sto nie­mi­ło­sier­nie. Zasto­po­wał roz­wój gospo­dar­czy od 13 lat nie powsta­ła żad­na poważ­na fir­ma. Ostat­nio sly­sza­łem roz­mo­wę eme­ryt­ki któ­ra żali­la się że jej ostat­ni wnuk wyje­chał za gra­ni­cę. Roz­ża­lo­na stwier­dzi­ła że nigdy na A nie zagło­su­je, on myśli że tro­chę z nami potań­cu­je a my usta­wi­my się przy urnach. Nigdy wiecej.

 • To samo powin­no doty­czyć innych imprez w Ełku. Powin­no zro­bić się AUDYT i usta­lić jakie prio­ry­te­ty mia­sto powin­no posta­wić na pierw­szym miej­scu. A nie mor­do­bi­cie dla wybra­nych. Oglą­da­łem taką Gal­le w Pol­sa­cie fak­tycz­nie sala świe­ci­ła pustkami.

  • Eee tam, bar­dziej draż­nią­ce było­by oglą­da­nie spo­co­nych pół­na­gich męskich ciał”.

 • Rację ma oczy­wi­ście. Szko­da że rad­ny G dopie­ro po wybo­rach zro­bił się taki aktywny.Do tej pory nie moż­na było pojąć o co mu cho­dzi. Andruk to nie­szczę­ście dla mia­sta. Zadłu­że­nie ogrom­ne. Inwe­sty­cji żad­nych. Prze­bu­do­wu­je to co nie wyma­ga prze­bu­do­wy. Zadarl z Kościo­łem naj­pierw biskup teraz kościół NSJ. Mio­ta się pre­zio bo nie wyobra­żał sobie ż e będzie jed­nym z nie­wie­lu z votum nie­uf­no­ści. Oma­mił tań­ca­mi i alej­ka­mi wybor­ców i myślał że te kla­kier­stwo dłu­go potrwa. Miesz­kań­cy w więk­szo­ści maja go dość. Mia­stu potrzeb­ne inwe­sty­cje. Elcza­nie jeż­dżą do Suwałk obej­rzeć jak wyglą­da roz­wi­ja­ją­ce się miasto.

 • Tro­chę za póź­no te uwa­gi, już pla­ka­ty wiszą od daw­na. Huber­cik się zorien­to­wał jak już wszyst­ko zapla­no­wa­ne, tro­chę po nie w czasie:D

  • Od zara­nia sport przy­cią­gał rze­sze ludzi, kibi­ców. Cho­ciaż to nie była docho­do­wa dzia­łal­ność. nawet w sta­ro­żyt­no­ści. Ależ jak potrzeb­na dla spo­łe­czeń­stwa, wyma­ga­ją­ca duże­go wspar­cia finan­so­we­go. Uczo­no mnie, że sam to jestem niczym jak jest nas dwóch sta­no­wi­my siłę. Tak też jest ze spor­tem. Jeden na widow­ni kibic nie dofi­nan­su­je, utrzy­ma spor­tu. Gdzie się podzia­li kibi­ce z lat: 60 — 70 — 80. Pamię­tam Hala Woj­sko­wa przy ul. Kościusz­ki ich nie mie­ści­ła w licz­bie 2‑ch tysię­cy, a nawet wię­cej. To były cza­sy, hosty dla ełc­kie­go spor­tu. Sta­dion przy ul. 6‑go Kwiet­nia rów­nież nie świe­cił pustkami.

   • Co tu przy­wo­ły­wać lata 60-te czy 70-te. Nie było inter­ne­tu, a w tele­wi­zji jeden pro­gram. To i kopa­ni­na, i mor­do­bi­cie były trak­to­wa­ne jak spo­sób na rozrywkę.

    • Bywa­lem na meczach bok­ser­skich w hali woj­sko­wej przy uli­cy Kościusz­ki. Już jej nie ma. Głów­nym okrzy­kiem kibi­ców Mazu­ra bylo“zabij go”.

 • Dla­cze­go pre­zy­dent finan­su­je tyl­ko boks, prze­cież w Ełku jest dużo dys­cy­plin spor­to­wych któ­re nie otrzy­mu­ją żad­ne­go wsparcia,jak dobrze zapo­wia­da­ją­ca się dys­cy­pli­na MMA,

 • Popie­ram pro­test Gór­skie­go.….….…… wolał­bym poki­bi­co­wać szwedz­kim zapa­śnicz­kom w kisielu.

 • Gale nie mają publi­ki i nie mają wie­le wspól­ne­go z bok­sem , a nawet spor­tem . Publi­ka zga­nia­na na siłę z firm komunalnych.

 • Den­ty­sta oku­li­sta chi­rurg dzie­cię­cy dużo w Ełku bra­ku­je.… Dziec­ko zła­mie rękę nogę trze­ba jechać do bia­łe­go­sto­ku co jest śmiesz­ne przy takiej licz­bie miesz­kań­ców a w tym dzie­ci tak samo z oku­li­sta w razie wypad­ku w week­end Białystok…

 • Powstrzy­maj­cie tego pre­zia. Zaraz nie będzie pie­nię­dzy na utrzy­ma­nie mia­sta a on sobie boks ściąga.