Strona główna » Lokalne » Grzegorz Kobeszko nowym komendantem policji w Ełku
Lokalne

Grzegorz Kobeszko nowym komendantem policji w Ełku

foto: UM Ełk
Dziś odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ełku. Ełcką komendą pokieruje nadkom. Grzegorz Kobeszko.

Komen­dant Woje­wódz­ki Poli­cji w Olsz­ty­nie nad­insp. Tomasz Kli­mek powo­łał nowe­go Komen­dan­ta Powia­to­we­go Poli­cji w Ełku. Ełc­ką jed­nost­ką od dziś pokie­ru­je nad­kom. Grze­gorz Kobeszko.

Nowy komen­dant nad­kom. Grze­gorz Kobesz­ko w ostat­nim cza­sie był Zastęp­cą Komen­dan­ta Powia­to­we­go Poli­cji w Piszu. 

Jest jed­nak zwią­za­ny z Ełkiem i ełc­ką jed­nost­ką, ponie­waż tu roz­po­czął swo­ją służ­bę w 1998 roku. Prze­ło­że­ni, doce­nia­jąc doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści, wyzna­cza­li go na coraz bar­dziej odpo­wie­dzial­ne sta­no­wi­ska — poda­je por­tal infor­ma­cyj­ny ełc­kiej policji. 

Komen­dant Woje­wódz­ki pod­kre­ślał, że nad­kom. Grze­gorz Kobesz­ko jest doświad­czo­nym poli­cjan­tem, któ­ry w ełc­kiej komen­dzie pra­co­wał wie­le lat, więc bar­dzo dobrze zna mia­sto i jego atrybuty.

elk.policja.gov.pl

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Jak to jeden z poli­cjan­tów powie­dział: Panie ja też mam rodzi­nę nie mam zamia­ru się nara­żać”. To lepiej od razu zmie­nić pra­cę, iść spo­koj­nie choć­by na budowę.

  • Jakieś lesz­czy­ki to cza­sa­mi zła­pią a grub­sze ryby smie­ją się i smi­ga­ją beem­ka­mi i inny­mi wózkami

  • No to gra­tu­la­cje i jak to mówią: ” do robo­ty”. Czas w koń­cu oczy­ścić mia­sto z han­dla­rzy nar­ko­ty­ków, zwięk­szyć ilość patro­li pie­szych i po cywil­ne­mu, i po pro­stu zabrać się w koń­cu za praw­dzi­wą poli­cyj­ną robotę.

OSTATNIE