Strona główna » Lokalne » Halo Ełk! Już dziś Dzień Otwarty w ełckim Klubie Młodego Programisty!
Lokalne

Halo Ełk! Już dziś Dzień Otwarty w ełckim Klubie Młodego Programisty!

Nie­ba­wem w Ełku rusza nowy cykl warsz­ta­tów w Klu­bie Mło­de­go Pro­gra­mi­sty (KMP). Zanim jed­nak zacznie­my regu­lar­ne spo­tka­nia, zapra­sza­my na Dzień Otwarty!

Chcesz zoba­czyć, jak wyglą­da­ją zaję­cia w Klu­bie? Może aku­rat szu­kasz pomy­słu na dodat­ko­we zaję­cia dla swo­jej pocie­chy? Przyjdź­cie razem na Dzień Otwar­ty w ełc­kim Klu­bie Mło­de­go Pro­gra­mi­sty! To już w ponie­dzia­łek (2 września)!

Robo­ty, table­ty, maty do pro­gra­mo­wa­nia, a do tego słod­ki poczę­stu­nek — takie rze­czy tyl­ko u nas! Przyjdź ze swo­im dziec­kiem i wspól­nie prze­ko­naj­cie się, że pro­gra­mo­wa­nie to frajda.

– Spo­tka­nia będą świet­ną oka­zją do poroz­ma­wia­nia z naszy­mi tre­ne­ra­mi, pozna­nia pro­gra­mu zajęć, a przede wszyst­kim do prze­ko­na­nia się, że pro­gra­mo­wa­nie jest dla każ­de­go – mówi mini­ster cyfry­za­cji Marek Zagór­ski. – Podob­nie jak na zaję­cia, tak­że na Dni Otwar­te, zapra­sza­my całe rodzi­ny z Ełku i oko­lic – nie tyl­ko dzie­ci, ale i rodzi­ców – doda­je szef MC.

Co dla Was zapro­gra­mo­wa­li­śmy? Kodo­wa­nie na macie, zaję­cia z robo­ta­mi dla naj­młod­szych, wie­ża z kubecz­ków i kubecz­ko­we sudo­ku, puz­zle, kodo­wa­nie tras, a nawet… dyk­tan­do graficzne.

Aktyw­no­ści przy­go­to­wa­li­śmy tak, aby­ście mogli dołą­czyć w dowol­nym momen­cie. Co 25 minut będzie­my star­to­wać z inną zaba­wą dla Waszych dzie­ci. Aby wziąć w nich udział, wystar­czy po pro­stu przyjść – nie ma zapi­sów. Jed­nak kto pierw­szy, ten lep­szy — w każ­dej aktyw­no­ści będzie mogło wziąć udział mak­sy­mal­nie 30 osób.
Brzmi dobrze? A to nie wszyst­ko! Przy­go­to­wa­li­śmy też słod­ko­ści i to nie byle jakie. Ich moty­wem prze­wod­nim będzie oczy­wi­ście programowanie.

– Nasze zaję­cia to nie tyl­ko nauka połą­czo­na ze świet­ną zaba­wą. To przede wszyst­kim dowód na to, że aby zacząć przy­go­dę z pro­gra­mo­wa­niem nie musi­my inwe­sto­wać w dro­gi sprzęt kom­pu­te­ro­wy, czy infor­ma­tycz­ne kur­sy – mówi mini­ster cyfry­za­cji Marek Zagór­ski. – Poka­zu­je­my dzie­cia­kom i ich rodzi­com, bo w naszych zaję­ciach mogą brać udział tak­że i oni, że war­to zacząć tę przy­go­dę – doda­je szef MC.

Już dziś zapisz­cie sobie datę Dnia Otwar­te­go w kalendarzu.
2 wrze­śnia (ponie­dzia­łek) – Klub Mło­de­go Pro­gra­mi­sty w Ełku

  • start – godz. 16:00, zakoń­cze­nie – godz. 19:00
  • adres: Kolej na Kloc­ki, ul. Dąbrow­skie­go 1

OSTATNIE