Strona główna » Opinie » Houston, mamy problem, czyli wyrównania diet radnym nie będzie. Jest płacz i zgrzytanie zębów
Felietony/opinie Opinie

Houston, mamy problem, czyli wyrównania diet radnym nie będzie. Jest płacz i zgrzytanie zębów

zdjęcie archiwalne
Radni miejscy, pod koniec listopada podjęli uchwałę pozostawiającą ich diety na poziomie sprzed podwyżki. Cześć radnych pogodziła się z tym faktem bardzo szybko, bo na osłodę liczyła jeszcze na wyrównanie. Zgodnie z nowelizacją ustawy, rady, które miały uchwalone procentowe stawki otrzymałyby podwyżki z tzw. automatu. Ustawa zakłada, że po wejściu w życie przepisów (1 listopada) wzrost tych diet obowiązuje od 1 sierpnia. Oznacza to, że od sierpnia do 1 listopada radnym należy się wyrównanie.

Tak się jed­nak nie sta­ło. Uzna­no, że pod­sta­wę praw­ną w uchwa­le nale­ży dosto­so­wać do nowych prze­pi­sów — wpi­sać aktu­al­ne rozporządzenie.

Pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie przy­go­to­wał sekre­tarz mia­sta. Zmia­na ta nie mia­ła jed­nak wpły­wu na staw­ki diet. Wpływ na to, że rad­ni nie otrzy­ma­ją wyrów­na­nia, spo­wo­do­wał jeden zapis. W uchwa­le zapi­sa­no, że prze­pi­sy (die­ty) mają zasto­so­wa­nie od 1 sierp­nia 2021 r.

Ww. uchwa­ła w połą­cze­niu ze zło­żo­nym przez rad­ne­go Ire­ne­usza Dzie­ni­sie­wi­cza wnio­skiem o obni­że­nie diet, spo­wo­do­wa­ła nie tyl­ko powrót do diet sprzed pod­wy­żek (1 listo­pa­da), ale tak­że zablo­ko­wa­ła wyrów­na­nie. Bo zgod­nie z tym zapi­sem rad­ni obni­ży­li sobie die­ty … od 1 sierpnia. ;-).

Nie było­by pew­nie tego tema­tu, gdy­by nie fakt, że rad­ni zaczę­li upo­mi­nać się o wyrów­na­nie. Jakież wiel­kie musia­ło być ich zdzi­wie­nie, gdy dowie­dzie­li się, że …… sami sobie prze­gło­so­wa­li brak wyrównania”.

Temat pod­wyż­ki diet ma powró­cić na kolej­ne sesje. Jest gru­pa rad­nych, któ­ra zbie­ra już w tej spra­wie podpisy.

Pozo­sta­je jed­nak pyta­nie, czy pod­wyż­ka im się nale­ży? Bo ta sytu­acja poka­zu­je, że rad­ni nie czy­ta­ją uchwał, nie czy­ta­ją tego, nad czym gło­su­ją. Jeśli nie potra­fią dopil­no­wać nawet swo­je­go inte­re­su, jak pil­nu­ją naszego?

4 komentarze

napisz komentarz

  • Cie­ka­we któ­rzy Rad­ni będą bie­gać tak jak Suski w Sej­mie i zbie­ra­li podpisy 🙂

  • Ha ha ha , ale się uśmia­łem. Zoba­czy­my, któ­rzy rad­ni teraz będą naci­skać na pod­wyż­kę die­ty. Będą to ci, któ­rzy w ogó­le nigdy nie powin­ni się tam zna­leźć, ze wzglę­du wia­do­mo na niski poziom IQ. He he he

  • nie czy­ta­ją , ale przede wszyst­kim nie rozu­mie­ją uchwa­la­nych doku­men­tów . Gdzie im zatem do zro­zu­mie­nia i dys­ku­sji uchwa­ły budże­to­wej ? Gło­su­ją na oślep , robiąc mądre miny i bąka­jąc cza­sem parę słów pod publi­kę. Skład rady czy sej­mu jest odzwier­cie­dle­niem nas — takich wybie­ra­my i tacy jeste­śmy . W męt­nej wodzie naj­le­piej bio­rą ryby. Tak mówią wędkarze ?