Strona główna » Opinie » Igrzysk czy chleba? Oto jest pytanie. Ełk znów zaliczył spadek w rankingu
Felietony/opinie Opinie

Igrzysk czy chleba? Oto jest pytanie. Ełk znów zaliczył spadek w rankingu

foto: Wikipedia
Już po raz kolejny czasopismo „Wspólnota” opublikowało raport o stanie finansowym samorządów. O miejscu w rankingu decydują dochody do budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Czasopismo „Wspólnota” to jedno z najważniejszych pism w Polsce, które zajmuje się tematyką samorządów lokalnych, przede wszystkim w kontekście analitycznym. Z opracowanych raportów korzysta wiele portali informacyjnych oraz prasa lokalna, jak i ogólnopolska. Ranking Wspólnoty został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julitę Łukomską.

Według rapor­tu Ełk w 2010 roku upla­so­wał się na 168. miej­scu w zesta­wie­niu. Nato­miast w roku 2012 zaj­mo­wał bar­dzo wyso­ką pozy­cję, bo aż 69. Po roku 2012 mia­stu nie uda­ło się utrzy­mać tego wyni­ku, za to coraz bar­dziej w zesta­wie­niu spa­da­ło (patrz tabela).


Rok 2018 z docho­da­mi 2764 zł per capi­ta (na oso­bę) upla­so­wał nas na 211. miej­scu. Nato­miast w roku 2019 nasze mia­sto spa­dło na 219. miej­sce, mimo że dochód wyniósł 2956,15 zł na oso­bę.
Pomi­mo tego, że wyna­gro­dze­nie ełczan rośnie, bo rośnie wyna­gro­dze­nie zasad­ni­cze, to moż­na mówić o ten­den­cji spad­ko­wej. Ozna­cza to, że inne mia­sta nas po pro­stu wyprze­dza­ją, a my sto­imy w miej­scu.

Na per capi­ta” mają wpływ przede wszyst­kim podat­ki pły­ną­ce do budże­tu samo­rzą­du, któ­re gene­ru­ją pod­mio­ty gospo­dar­cze oraz nasze pła­ce. Im wię­cej zara­bia­my, tym wię­cej podat­ku odda­je­my. Krót­ko mówiąc, im bar­dziej będzie­my boga­ci, tym bogat­sze będzie nasze miasto.

Jak wyni­ka z rapor­tu, Olec­ko, któ­re jest dwu­krot­nie mniej­sze wyprze­dza  pod wzglę­dem bogac­twa  nasze mia­sto. W Olec­ku per capi­ta wyno­si 3140,06 zł. Takie zesta­wie­nie poka­zu­je, jak mało w Ełku zara­bia­my na tle innych miast, a war­to wspo­mnieć, że Ełk jest trze­cim co do wiel­ko­ści mia­stem w woje­wódz­twie warmińsko-mazurskim.

Wynik, któ­ry cią­gnie nas w dół, poka­zu­je, że w Ełku nie przy­by­wa waż­nych stra­te­gicz­nych podat­ni­ków, czy­li inwe­sty­cji roz­wo­jo­wych gene­ru­ją­cych znacz­ne przy­cho­dy nie tyl­ko fir­mie, ale i mieszkańcom.

W Ełku w więk­szo­ści zauwa­żal­ne są inwe­sty­cje w popra­wę jako­ści życia. Zie­leń­ce, tań­ce, impre­zy śpie­wa­cze, spor­to­we to roz­wój mia­sta”, któ­ry pocią­ga za sobą kosz­ty, a nie zyski. Zyskiem może być jedy­nie dobre samo­po­czu­cie miesz­kań­ca, jed­nak od dobre­go samo­po­czu­cia nie popra­wi się sytu­acja finan­so­wa mia­sta i jego miesz­kań­ców.

Wie­lu miesz­kań­ców postrze­ga roz­wój mia­sta poprzez upięk­sza­nie tere­nów, bo takie zmia­ny widać gołym okiem. I tych zmian w Ełku jest bar­dzo dużo. Ba, wymia­na doni­czek sta­je się nawet tema­tem dla nie­któ­rych mediów. Ład­ne jest pia­ro­we i super się sprze­da­je.

Nie lada wyzwa­niem i pra­gnie­niem jest też wybór gwiaz­dy, któ­ra ma miesz­kań­com umi­lić let­nie wie­czo­ry i nie­waż­ne, że mia­sto żyje na kre­dyt, a roz­wój zmie­rzyć moż­na wymia­ną beto­no­wej kost­ki. Bawi­my się więc w naj­lep­sze mimo dro­gie­go życia. No cóż: tań­ce, hulań­ce, swa­wo­la — cho­cho­li taniec trwa w najlepsze.

Zestawienie dotyczące  bogacenia się” naszego samorządu na tle 267 miast  powiatowych w Polsce

 • rok 2010 — pozy­cja 168
 • rok 2011- pozy­cja 190
 • rok 20212- pozy­cja 69
 • rok 2013 — pozy­cja 158
 • rok 2014 — pozy­cja 102
 • rok 2015 — pozy­cja 194
 • rok 2016 — pozy­cja 207
 • rok 2017- pozy­cja 194
 • rok 2018 — pozy­cja 211
 • rok 2019 — pozy­cja 219

Peł­ny raport do pobra­nia tutaj 

16 komentarzy

napisz komentarz
 • Nie­wie­dza nie jest zaka­za­na. Ale wyra­ża­nie opi­nii i komen­to­wa­nie na bazie nie­wie­dzy to brak instynk­tu samo­za­cho­waw­cze­go. Oczy­wi­ście tak moż­na tra­fić do osób któ­rych nie obcho­dzi myśle­nie. Ale pomy­śla­ła Pani pisząc ten tekst o nor­mal­nych ludziach któ­rzy tro­chę mniej lub tro­chę wię­cej kuma­ją. Wyra­zy współ­czu­cia aby w ten spo­sób wią­zać zarob­ki miesz­kań­ców z docho­da­mi gmin na miesz­kań­ca. Ale pełen sza­cu­nek za dostrze­że­nie że W Ełku…zauważalne są inwe­sty­cje w popra­wę jako­ści życia.” i że rów­nież ludzie to dostrze­ga­ją. A odno­śnie docho­dów gmi­ny na oso­bę, może docho­dy nie wzra­sta­ją bo gmi­na, co jest oczy­wi­ście nie­po­pu­lar­ne, nie pod­no­si podat­ków i cze­goś tam jesz­cze? Pomy­śla­ła Pani.

  • Pro­szę to pyta­nie skie­ro­wać do pro­fe­so­rów, któ­rzy ten raport opra­co­wa­li, niech im pan pod­po­wie, żeby zaczę­li myśleć . Może uda im się panu wyja­śnić o co cho­dzi — może się uda.

 • Do sze­fo­wej inwe­sty­cji miej­skich, suge­ro­wał bym zwra­cać się sło­wa­mi ” Panie Boże”- Zaszczyt­niej­sze­go okre­śle­nia Pani Hali­ny , nawet prof Bral­czyk nie mógł­by zna­leźć. W kra­ju pra­wa takie Panie Boże ” poszło by sie­dzieć za wszel­kie nie­do­pa­trze­nia ” w inwe­sty­cjach lecz nie w Ełku-mie­ście wiel­kich moż­li­wo­ści dla wybit­nych nie­udacz­ni­ków i pro­te­go­wa­nych miglanców .

 • Spół­ka inwe­sty­cyj­na to od lat jeden wiel­ki bu.…. l a sze­fo­wa nie­ty­kal­na. Czy nie daje to nam do myśle­nia. Podob­nie inne spółki.

  • Jak to nie do rusze­nia? A od cze­go są rad­ni z opo­zy­cji i pro­ku­ra­tu­ra ???? Gdzie są wnio­ski for­mal­ne ?!?!?!? Pano­wie i Panie z Rady Mia­sta , do robo­ty !!!!!! Pobie­ra­cie comie­sięcz­ną die­tę i co rok wybor­czy wła­źi­cie nam wybor­com w zad aby­śmy Was wybrali.

 • Przy­kład kolej­nej bez­my­sl­no­sci. Oczko wod­ne na osie­dlu. Pro­me­di­ca na upad­ku. Licz­ba zara­żo­nych dzien­na w Pol­sce prze­kro­czy­ła 800 osób. I zamiast szy­ko­wać się medycz­nie i finan­so­wo do maso­wych nie­ste­ty zara­żeń. Pre­zio paku­je milion zł w smier­dza­ce oczko któ­re nigdy nie będzie inne. To miej­sce gdzie mene­le roz­pi­ja­ją swo­je bara­bol­ce.. Tam trze­ba posprzą­tać i zro­bić oświe­tle­nie a resz­ta w przy­szło­ści , bo nikt nie wie do cze­go ten virus nas zapro­wa­dzi. Oprzy­tom­niej w koń­cu facet i zaj­mij się pro­ble­ma­mi któ­rych w mie­ście tysią­ce. Trud­ne dzie­ciń­stwo spra­wi­ło że zaj­mu­jesz się zabaw­ka­mi. Mia­sto się wylud­nia 5tys mło­dych już wyje­cha­ło. Nie­ba­wem Ełk stra­ci tytuł pre­zy­den­ta i te ostat­nie mie­sią­ce kaden­cji odbę­dziesz jako burmistrz.

 • W tym mie­ście nie­ma pra­cy wro­ny zawra­ca­ją a psy dupa­mi szczekają.

 • Wybor­cy pre­zia to w więk­szo­ści pisu­ary plu­sy . A tym wystar­czy koszyk w Bie­dron­ce maka­ron i ketchup.

 • Oczy­wi­ście, że igrzysk. Ełcza­nie tak jak daw­ni Rzy­mia­nie od kil­ku­na­stu latach udo­wad­nia­ją pod­czas wybo­rów cze­go potrze­bu­ją i pra­gną. Balo­nów i run­ma­ged­do­nów jesz­cze win­cyj i wincyj.

 • A kto tego nie­udacz­ni­ka wybie­rał tyle lat. Nie patrzy­li na wyni­ki, robił zaba­wę na polu i już go wybie­ra­li. Teraz miesz­kań­cy zoba­czy­li jakie­go spe­ca mają. 155 mln dłu­gu im wykroił.

  • Wiesz co robi ta wie­ża? Ona odpo­wia­da żywot­nym potrze­bom całe­go spo­łe­czeń­stwa. To jest wie­ża na ska­lę naszych moż­li­wo­ści. Ty wiesz, co my robi­my tą wie­żą? My otwie­ra­my oczy nie­do­wiar­kom. Patrz­cie – mówi­my – to nasze, przez nas wyko­na­ne i to nie jest nasze ostat­nie sło­wo” – więk­szość z nas pamię­ta ten cytat z Misia” Sta­ni­sła­wa Barei ( miś=wieża)

   • A naj­waż­niej­sze, że my jako kon­sul­tan­ci mamy z tego misia 20%… — To co, koniaczek? 😉

    • skip­per — dla Pani Pre­zes Hali­ny podwój­ny, stać ją.….. a plebs, na pro­mo­cję Har­na­sia do biedronki.…