Strona główna » Pod napięciem » Ile kosztuje utrzymanie kapelana w szpitalu? Miasto zasłania się ochroną danych osobowych
Pod napięciem

Ile kosztuje utrzymanie kapelana w szpitalu? Miasto zasłania się ochroną danych osobowych

adam dobkowski ełk
Coraz częściej radni interesują się wydatkami miasta związanymi z religią katolicką. Pytają o koszty tego przedmiotu w szkołach (radny Dzienisiewicz i Klimowicz) oraz o koszty utrzymania kapelana w ełckim szpitalu Pro-Medica. 

Dzia­ła­nia ełc­kie­go szpi­ta­la pod lupę wziął rad­ny Adam Dobkow­ski. Rad­ny KOL‑u skie­ro­wał do spół­ki kil­ka pytań doty­czą­cych pla­nów roz­wo­jo­wych, zatrud­nie­nia nowe­go per­so­ne­lu oraz spraw bie­żą­cych zwią­za­nych z pandemią.

Jed­no z pytań w ramach inter­pe­la­cji doty­czy zatrud­nie­nia przez miej­ską spół­kę lecz­ni­czą kape­la­na. A kon­kret­nie kosz­tów utrzy­ma­nia jego eta­tu za rok 2019 i 2020.

W odpo­wie­dzi, pod któ­rą pod­pi­sał się Tomasz Andru­kie­wicz, pre­zy­dent Ełku, czy­ta­my Kape­lan kato­lic­ki jest zatrud­nio­ny w peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy, tj. 8 godz. na dobę i 40 godzin prze­cięt­nie w 5‑dniowym tygo­dniu pra­cy w przy­ję­tym okre­sie roz­li­cze­nio­wym nie­prze­kra­cza­ją­cym okre­su 2 mie­się­cy. Mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nia kape­la­na jest opła­ca­ne ze środ­ków Spół­ki (czyt. Pro-Medi­ca — red.). Odno­śnie zapy­ta­nia dot. wyna­gro­dze­nia ze sto­sun­ku pra­cy, z uwa­gi na ochro­nę danych oso­bo­wych i zakaz prze­twa­rza­nia danych bez zgo­dy pra­cow­ni­ka, takie dane nie mogą być przekazane”.

 Szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na  zda­nie Odno­śnie zapy­ta­nia dot. wyna­gro­dze­nia ze sto­sun­ku pra­cy, z uwa­gi na ochro­nę danych oso­bo­wych i zakaz prze­twa­rza­nia danych bez zgo­dy pra­cow­ni­ka, takie dane nie mogą być przekazane”.

Z zapy­ta­nia Dobkow­skie­go nie wyni­ka jed­nak, że pyta on stric­te o wyna­gro­dze­nie a o kosz­ty utrzy­ma­nia eta­tu kapelana.

Kosz­ty posa­dy to nie tyl­ko gołe” pobo­ry, ale tak­że róż­ne­go rodza­ju skład­ki, sta­żo­we, ekwi­wa­lent czy np. zapew­nie­nie odzie­ży ochron­nej. Koszt utrzy­ma­nia eta­tu a wyna­gro­dze­nia będzie więc róż­nić się od sie­bie. To dwie róż­ne sprawy.

Z wyro­ku Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go II SAB/Kr 221/19 wyni­ka, że każ­da infor­ma­cja doty­czą­ca gospo­da­ro­wa­nia finan­sa­mi publicz­ny­mi sta­no­wi infor­ma­cję publicz­ną. W ramach zaś gospo­da­ro­wa­nia fun­du­sza­mi publicz­ny­mi mie­ści się wyna­gra­dza­nie i pre­mio­wa­nie pra­cow­ni­ków, tak­że i tych, któ­rzy nie peł­nią funk­cji publicznych.

  Nale­ży więc przy­jąć, że kape­lan jest pra­cow­ni­kiem szpi­ta­la miej­skie­go i otrzy­mu­je wyna­gro­dze­nie z publicz­nej kasy. Utrzy­ma­nie eta­tu kape­la­na (łącz­nie z pen­sją) to nic inne­go jak wyda­tek publicz­ny pla­ców­ki. Ozna­cza to, że infor­ma­cja o wydat­kach pod­mio­tu publicz­ne­go na wyna­gro­dze­nie sta­no­wi infor­ma­cję  publiczną.

Takie sta­no­wi­sko pod­trzy­mu­je też Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny (sąd wyż­szej instan­cji) Infor­ma­cją publicz­ną nie jest to, jakie wyna­gro­dze­nie otrzy­mu­je kon­kret­na oso­ba, ale kwo­ta wyda­wa­na na utrzy­ma­nie dane­go eta­tu ze środ­ków publicznych”.

Pod­sta­wą do otrzy­ma­nia takiej infor­ma­cji jest art. 1 ust. 1 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej.

W kolej­nym wyro­ku NSA z 2019 roku czy­ta­my, że  infor­ma­cją publicz­ną jest infor­ma­cja o wydat­kach pod­mio­tu publicz­ne­go na wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków. W tych ramach moż­na żądać szcze­gó­ło­wych danych doty­czą­cych wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych na wyna­gro­dze­nia kon­kret­nej gru­py pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku, a tak­że pra­cow­ni­ka, któ­ry jako jedy­ny zaj­mu­je okre­ślo­ne sta­no­wi­sko w ramach struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej pod­mio­tu publicz­ne­go. Bez zna­cze­nia dla uzna­nia takich danych za infor­ma­cję publicz­ną jest oko­licz­ność, czy doty­czą one pra­cow­ni­ka zatrud­nio­ne­go na sta­no­wi­sku pomoc­ni­czym zwią­za­nym jedy­nie z obsłu­gą urzę­du, czy oso­by peł­nią­cej funk­cję publicz­ną oraz wów­czas, gdy żąda­na infor­ma­cja pozo­sta­je w związ­ku z peł­nie­niem tej funkcji.

Z powyż­szych wyro­ków wyni­ka więc, że mia­sto” powin­no udzie­lić odpo­wie­dzi rad­ne­mu Dobkowskiemu.

— Nie zgo­dzę się z odpo­wie­dzią pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza w spra­wie eta­tu kape­la­na.  Miesz­kań­com nale­ży się rze­tel­na infor­ma­cja, na co i gdzie wyda­wa­ne są publicz­ne pie­nią­dze.  I nie ma tu zna­cze­nia czy to kape­lan, czy pre­zes. Dla­te­go jesz­cze raz zwró­cę się z pyta­niem do wło­da­rza mia­sta. Jeże­li Tomasz Andru­kie­wicz będzie uchy­lał się od odpo­wie­dzi (utrzy­ma­nie eta­tu kape­la­na), skie­ru­ję spra­wę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go — mówi Adam Dobkow­ski.

Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej zapew­nia nam nie tyl­ko usta­wa o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej, ale tak­że art. 61 Kon­sty­tu­cji. Nie wie­my też dla­cze­go mia­sto” powo­ła­ło się na ochro­nę danych oso­bo­wych i  błęd­nie  odczy­ta­ło zapy­ta­nie rad­ne­go. Rzecz cała w tym, że nie cho­dzi o to, o co pyta­my, ale jak pytamy.

 

Już jutro napi­sze­my o taj­nej pen­sji kape­la­na, któ­re­go zatrud­nia ełc­ki szpi­tal. Mia­sto” nie chce ujaw­nić infor­ma­cji na temat utrzy­ma­nia jego eta­tu. Wyja­śni­my — czy słusznie?

Opu­bli­ko­wa­ny przez Ełc­ki por­tal infor­ma­cyj­ny — miasto-gazeta.pl Pią­tek, 18 grud­nia 2020

22 komentarze

napisz komentarz
 • Dobkow­ski zaj­mij Ty się wla­ści­wą robo­tą poli­tycz­ną, a nie dzie­le­niem sta­no­wisk i wcho­dze­niem w kon­szach­ty z Waszym uwiel­bia­nym pre­zy­dę­tem” Tak to dale­ko nie zaje­dziesz, Pogoń­cie w koń­cu tych Bud­ków, Sche­ty­nów i innym przy­du­pa­sów i znajdż­cie w koń­cu jakie­goś roz­gar­nię­te­go lide­ra. Ostat­ni to nie wie­dzą cze­go chcą i co mają robić. Z nimi wybo­rów nie wygra­cie na haśle, że PIS jest nie­do­bry Bud­ka i inni jak zabio­rą głos to nie wiem czy pła­kać czy się śmiać. W tele­wi­zji obo­jęt­nie jakiej nich się nie poka­zu­je, bo on nie ma zda­nia kon­kret­ne­go na żaden temat. Żena­da i pośmiewisko.

 • Pro­po­nu­je spon­ta­nicz­ne pro­te­sty przy Ener­go ultim… z hasłem  — załóż fil­try — z powia­do­mie­niem mediów

  • Zakład ma fil­try i wszyst­ko co nie­zbęd­ne, aby nie śmier­dzia­ło. W cza­sie kon­tro­li nie ma pod­staw do jakich­kol­wiek zarzu­tów. Ale że cała ta maszy­ne­ria żre spo­ro prą­du, to w week­en­dy się ją wyłą­cza, coby wła­ści­ciel przy­osz­czę­dził na kosz­tach. A inspek­to­ry wte­dy mają wolne.

  • Widzi­cie jak to dzia­ła? Poja­wił się spam­mer, może raczej troll, któ­ry spryt­nie pró­bu­je dys­ku­sję prze­kie­ro­wać na inny tor. Tak bez­czel­nie, bez żad­ne­go trybu”.
   Tak dziś dzia­ła wszel­ka wła­dza. Jak ktoś ma zarzut, a jest on słusz­ny i mery­to­rycz­ny, to zaraz płat­ni słu­żal­czy dzia­ła­cze albo też tzw. uży­tecz­ni idio­ci rzu­cą się aby spra­wę przy­kryć”.
   I tak bar­dzo waż­ny pro­blem dar­mo­zja­dów w szpi­ta­lu rap­tem przy­kry­to jakimś innym smrod­kiem… już nie­po­li­tycz­nym. Wska­za­na fir­ma dzia­ła od wie­lu lat, jest legal­na. Gdy­by była nie­po­trzeb­na, nie­le­gal­na, to by ją zamknięto.
   Kape­la­ni w szpi­ta­lach może nie są zbęd­ni, ale… niech się udzie­la­ją na wła­sny koszt i na wła­sny zaro­bek, co zapew­ne i tak czy­nią, bo bez ofia­ry, czy­li kasy, ofia­ra — ta ducho­wa jest nie­waż­na. Jest to ich inte­res, zarob­ko­wy, więc … co łaska, ale… Pła­cić pobo­ry, jak za komu­ny w woj­sku ofi­ce­ro­wi poli­tycz­ne­mu? To gdzie my doszliśmy?

 • Ksiądz w szpi­ta­lu jest bar­dzo potrzeb­ny , rad­ni niech się zaj­mą bacu­ti­lem Ener­go Util. Laskowski
  TEMAT WAŁKOWANY OD LAT i nic cały czas śmier­dzi, tru­je ludzi i rad­nych to nie interesuje

  • Idź z tym do rad­nych gmi­ny. Ener­go­util leży admi­ni­stra­cyj­nie w Nowej Wsi Ełc­kiej. Mia­sto może sobie w tej spra­wie co naj­wy­żej listy pisać.

  • sła­wian­ka, nie cały czas smier­dzi, a prze­waż­nie od piat­ku od 15-tej do rana w ponie­dzia­łek. Wte­dy żaden z urzę­dów nie pra­cu­je więc nikt żad­nej kon­tro­li nie zrobi.

  • sko­ro kle­cha jest potrzeb­ny to niech go potrze­bu­ja­cy opla­ca i wte­dy nie bedzie problemow.W Niem­czech po wpro­wa­dze­niu oplat obo­wiaz­ko­wych na kosciol licz­ba kato­li­kow spa­dla o 75 %.Podob­nie bedzie u nas jesli beda musie­li pla­cic za spo­wiedz to zaraz zre­zy­gnu­ja ze spowiedzi.

 • Prze­czy­ta­łem w pra­sie ze biskup ełc­ki zade­cy­do­wał o kolę­dzie. Pra­gnę tego pana poin­for­mo­wać że może sobie decy­do­wać co chce a żaden kle­cha nie prze­kro­czy pro­gu moje­go domu.

 • Sko­ro na die­cie rad­ny to zna­czy głod­ny, jeśli głod­ny to zły. I teraz wia­do­mo dla­cze­go taki cię­ty na Promedicę.

 • Wszy­scy wie­dzą że to 5000 zł. Co do ich pra­cy. Widzia­łem na wła­sne oczy ze tyl­ko mohe­ry z ich usług korzystają.

  • Pacjent — leża­łem w szpi­ta­lu na prze­ło­mie listo­pa­da i grud­nia. Uwierz mi nie tyl­ko była roz­mo­wa z tzw: mohe­ra­mi ale i nie­wie­rzą­cy­mi i inne­go wyzna­nia. Aku­rat te oso­by znałem.Więc prze­stań pitolić,że kape­lan roz­ma­wiał tyl­ko z mohe­ra­mi”. Zaj­mij się swo­im zdro­wiem bo Ci żył­ka pier­dzą­ca pęk­nie” z zazdro­ści poroz­ma­wia­nia z księ­dzem BIEDAKU !

 • Dobkow­ski Dzie­ni­sie­wicz Kli­mo­wicz, lewac­two ata­ku­je. Jak chce­cie spra­wie­dli­wo­ści, zaj­mij­cie się fun­da­cją chło­pa­ka rad­ne­go Gór­skie­go, któ­ra dosta­je pie­nią­dze z mia­sta. Do robo­ty lewactwo.

  • pew­nie jesteś kato­li­kiem… obrzu­ca­cie inwek­ty­wa­mi każ­de­go, kto chce, żeby­ście sami (kato­li­cy) opła­ca­li swo­je gusła. nie chcę, aby z moich podat­ków ani mojej rodzi­ny (jeste­śmy ate­ista­mi), byli opła­ca­ni funk­cjo­na­riu­sze watykańscy.

  • do Ka — no, ale jak masz rewe­la­cje to wal do Pro­ku­ra­tu­ry — ul.Piłsudskiego 18 czyn­ne od 7:30 do 15:30. Chy­ba, że oplu­łeś moni­tor bez powodu.

 • Jak nie wia­do­mo o co cho­dzi, to cho­dzi o.…. i wszyst­ko jasne. A jaki jest koszt utrzy­ma­nia kate­che­tów w ełc­kich szko­łach? Naj­wi­docz­niej mar­ne to pie­nią­dze, gdyż brat nasze­go wło­da­rza musi doro­bić i dni świę­te świę­ci” sto­jąc za ladą w swo­jej żabce.……

OSTATNIE