Strona główna » Lokalne » Ile zarobią nowo wybrani radni?
Lokalne

Ile zarobią nowo wybrani radni?

26.01.2017. Banknoty, 26 bm. (dd/mgut) PAP/Darek Delmanowicz

16 listo­pa­da 2018 r. upły­wa obec­na kaden­cja samo­rzą­do­wa. Pierw­sze sesje nowo wybra­nych rad gmin i powia­tów oraz sej­mi­ków woje­wództw zosta­ną zwo­ła­ne przez komi­sa­rzy wybor­czych mię­dzy 19 i 23 listopada.

Na zasa­dach usta­lo­nych przez radę gmi­ny spra­wu­ją­ce­mu swój man­dat rad­ne­mu przy­słu­gu­ją die­ty oraz zwrot kosz­tów podró­ży służbowych.

Wyso­kość diet rad­ne­go nie może prze­kro­czyć w cią­gu mie­sią­ca łącz­nie pół­to­ra­krot­no­ści okre­śla­nej w usta­wie budże­to­wej kwo­ty bazo­wej dla osób zaj­mu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska pań­stwo­we. Z infor­ma­cji prze­ka­za­nej Ser­wi­so­wi Samo­rzą­do­we­mu PAP przez resort finan­sów wyni­ka, że w przy­szłym roku kwo­ta bazo­wa zosta­nie na obec­nym pozio­mie — 1 789,42 zł.

Wyso­kość świad­cze­nia rad­ne­go zale­ży od wiel­ko­ści gmi­ny i powia­tu oraz przez peł­nio­nej przez nie­go funk­cji. Die­ty do mak­sy­mal­nej prze­wi­dzia­nej prze­pi­sa­mi wyso­ko­ści (2 684,13 zł) przy­słu­gu­ją w cią­gu mie­sią­ca rad­nym w naj­więk­szych gmi­nach — powy­żej 100 tys. mieszkańców.

W gmi­nach od 15 tys. do 100 tys. miesz­kań­ców będzie to naj­wy­żej 75 proc. tej kwo­ty (2 013,10 zł). Nato­miast w gmi­nach poni­żej 15 tys. miesz­kań­ców – rad­ni będą mogli otrzy­my­wać świad­cze­nie, któ­re nie prze­kro­czy 50 proc. mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty (1 342,07 zł). Regu­lu­je to roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści diet przy­słu­gu­ją­cych rad­ne­mu gminy.

Rów­nież w przy­pad­ku powia­tów, w ana­lo­gicz­nym roz­po­rzą­dze­niu, prze­wi­dzia­no wideł­ki. Rad­ne­mu przy­słu­gu­ją w cią­gu mie­sią­ca die­ty w wyso­ko­ści do 100 proc. mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty (2 684,13 zł) w powia­tach powy­żej 120 tys. W powia­tach, w któ­rych licz­ba lud­no­ści mie­ści się w prze­dzia­le 60 tys. — 120 tys., die­ta ta nie może być wyż­sza niż 85 proc. kwo­ty mak­sy­mal­nej (2 281,51 zł). W powia­tach poni­żej 60 tys. miesz­kań­ców próg usta­no­wio­no na pozio­mie 70 proc., co ozna­cza, że świad­cze­nie nie może tam prze­kro­czyć 1 878,89 zł.

Ponad­to, zgod­nie z prze­pi­sa­mi ustaw ustro­jo­wych, rady gmin, powia­tów i sej­mi­ki woje­wództw usta­la­jąc wyso­ko­ści diet rad­nych, powin­ny wziąć pod uwa­gę peł­nio­ne przez nich funk­cje. Te same prze­pi­sy sta­no­wią, że oprócz die­ty rad­nym przy­słu­gu­je zwrot kosz­tów podró­ży służbowych.

Nato­miast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 usta­wy o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych, wol­ne od podat­ku docho­do­we­go są die­ty oraz kwo­ty sta­no­wią­ce zwrot kosz­tów, otrzy­my­wa­ne przez oso­by wyko­nu­ją­ce czyn­no­ści zwią­za­ne z peł­nie­niem obo­wiąz­ków spo­łecz­nych i oby­wa­tel­skich – do wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej mie­sięcz­nie kwo­ty 3 000 zł.

Zgod­nie z usta­wą o samo­rzą­dzie gmin­nym, w gmi­nach do 20 tys. miesz­kań­ców w skład rady wcho­dzi 15 rad­nych, w gmi­nach do 50 tys. — 21, a w gmi­nach do 100 tys. – 23. W gmi­nach do 200 tys. miesz­kań­ców zasia­da 25 rad­nych, a następ­nie po trzech na każ­de dal­sze roz­po­czę­te 100 tys. miesz­kań­ców, nie wię­cej jed­nak niż 45. Na pod­sta­wie oddziel­nej usta­wy Rada m. st. War­sza­wy liczy 60 radnych.

W skład rady powia­tu wcho­dzą rad­ni w licz­bie pięt­na­stu w powia­tach liczą­cych do 40 tys. miesz­kań­ców oraz po dwóch na każ­de kolej­ne roz­po­czę­te 20 tys. miesz­kań­ców, ale nie wię­cej niż dwu­dzie­stu dzie­wię­ciu radnych.

W skład sej­mi­ku woje­wódz­twa wcho­dzą rad­ni wybra­ni w wybo­rach bez­po­śred­nich w licz­bie trzy­dzie­stu w woje­wódz­twach liczą­cych do 2 mln miesz­kań­ców oraz po trzech rad­nych na każ­de kolej­ne roz­po­czę­te 500 tys. mieszkańców.

Kic/foto/PAP/Darek Del­ma­no­wicz

źró­dło: kurier.pap.pl

tagi