Strona główna » Pod napięciem » Interwencja: Niezniszczalna nowa droga na Chełchy już do poprawki
Pod napięciem

Interwencja: Niezniszczalna nowa droga na Chełchy już do poprawki

Nie minął nawet rok od przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Chełch do krajowej szesnastki, a już wykonywane są na niej poprawki. Droga została zmodernizowana z Funduszu Dróg Samorządowych, a jej remont pochłonął prawie 3,3 miliona złotych.

— Co popa­da deszcz to ten sam pro­blem: beton się kru­szy, a pobo­cze regu­lar­nie osu­wa — skar­żą się miesz­kań­cy nasze­go powia­tu. To jakaś fuszer­ka, bo dro­ga led­wo co odda­na do użyt­ku — dodają.

Dro­ga jest popra­wia­na w ramach gwa­ran­cji — tłu­ma­czą nam wła­dze Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Ełku. I jak twier­dzą — to wina ostat­nich ulew i sła­be­go uko­rze­nie­nia się pobocza.

Jed­nak miesz­kań­cy twier­dzą, że już raz była wymia­na czę­ści beto­no­wej nawierzch­ni.  A jak popa­da, to two­rzą się gigan­tycz­ne osu­wi­ska, nato­miast zjazd na pobo­cze gro­zi osu­nię­ciem do rowu” — dodają.

Miesz­kań­com nie podo­ba się tak­że wyko­na­nie prac napraw­czych, bo wg nich to zwy­kłe łata­nie dziur, któ­re po desz­czu i tak są wymy­wa­ne. To woła o pomstę do nie­ba” — mówią.

Prze­bu­do­wa dro­gi pochło­nę­ła pra­wie 3,3 mln zło­tych, z cze­go 70 pro­cent pocho­dzi­ło z Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych, na pozo­sta­łe 30 pro­cent zło­ży­ły się po poło­wie Powiat Ełc­ki i Gmi­na Ełk. W ramach przed­się­wzię­cia na odcin­ku pra­wie 5 kilo­me­trów powsta­ła nowa nawierzch­nia jezd­ni z beto­nu cemen­to­we­go o sze­ro­ko­ści 5,5 m.

16 komentarzy

napisz komentarz
 • Nie­ste­ty we wsi Mał­ki­nie radość też była krót­ka. Asfalt pofa­lo­wa­ny. Wg nas miesz­kań­ców są dwie przy­czy­ny, albo jeż­dżą­ce gigan­tycz­ne wywrot­ki z kru­szy­wem i pojaz­dy wywo­żą­ce drew­no z lasu albo skład nawierzch­ni nie ten co potrze­ba. Pora to wyja­śnić Panie Wójcie.

 • chło­py to umie­jo robo­te sza­no­wać, tera do popraw­ki i jest co robić dalej — uni­ja płaci

 • A Sta­ro­sta z Wój­tem pro­mu­ją się na otwar­ciu siłow­ni w jed­nej z wiosek!
  A co tam pie­nią­dze. Łatwo przy­szło łatwo poszło.….…..

 • Wyko­ny­wał to Kru­szbet SA, niech dalej wójt ma coś w zamian, byle robić dro­gi ze zje­ba­ne­go beto­nu cemen­to­we­go a nie z mie­szan­ki asfal­to­wej. Pod­czas wyko­ny­wa­nia dro­gi juz było widać że jest źle robio­na. Sama spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na była bar­dzo źle zro­bio­na dla beto­nu. Gódz­my sie dalej na dro­gi z tego gów­na, niech ktoś prze­ana­li­zu­je ile razy były zmie­nia­ne na eta­pie prze­tar­gu, ze moż­na zro­bić beton cemen­to­wy i Krszu­bet SA w gmi­nie elk wygry­wa. Tyl­ko nasza gmi­nie sto­su­je ten badziew.

 • Dro­ga Nowa Wieś Ełc­ka bara­ny to jak podróż po morzu, buja jak Darem Pomorza.

  • Bzdu­rzysz, człe­cze. Asfalt gład­ki jak stół, jeno wąski. Chy­ba że piszesz o dro­dze powia­to­wej Nowa Wieś — Sza­rej­ki, ale ta aku­rat w remon­cie kapi­tal­nym. Zerwa­li wszyst­ko do spodu.

 • stra­szy jest poziom głu­po­ty p. Wój­ta. Wszyst­ko robi aby utrzy­mać się u władzy…dla niej jest w sta­nie podej­mo­wać decy­zje aby być przy kory­cie. Mam tyl­ko nadzie­je, że jakieś służ­by nim sie zaj­mą. Spraw­dzą, że prze­tar­gi na dro­gi to tyl­ko wierz­cho­łek góry lodo­wej, Jako miesz­ka­niec gmi­ny mam dość takie­go mydle­nia oczu, jesz­cze niech tra­wę malu­je na zielono.

 • czy tyl­ko mi sie wyda­je, że Osew­ski jest ide­al­nym przy­kła­dem absurdu…wybudować aby szyb­ko a potem do remon­tu, pie­nią­dze w błoto…tak jak ze śmie­ciar­ka­mi. Swo­ją dro­gą jak jest pro­blem z taki­mi rze­cza­mi to co to bedzie ze śmieciarkami…Aż sie boje…
  GOWIN nie pomoże

  • Gowin gru­be­go bata­mi pogo­nił. Już nie jest u Gowi­na, nie jest też w Pisie. A może on sam już nie wie u kogo jest. Wszę­dzie już był.

 • Cie­kaw­sze jest kto był głów­nym wyko­naw­ca dla­cze­go się o tym nie pisze. A może tak jak w Kro­ko­ciach zgi­nie asfalt.

 • Ale cho­ciaż sze­ro­kość tej dro­gi jest pra­wi­dło­wa. A nie jak gmin­nej Nowa Wieś Ełc­ka — Bara­ny, co ją wójt Osew­ski zmo­der­ni­zo­wał, że bez wje­cha­nia na ścież­kę rowe­ro­wą dwie oso­bów­ki się nie wyminą.